НОВИНИ
ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР за заемане на следните длъжности в социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“
09.07.2019
 
 
І. ДЕТЕГЛЕДАЧ В ЦНСТ за деца без увреждания - 6 щ. бр., по трудово правоотношение.
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Степен на образование – средно;
1.2. Минимален професионален опит – няма, стаж и опит с деца се считат за предимство.
2. Допълнителни изисквания:
2.1. Умения и нагласа за работа с деца;
2.2. Комуникативни умения и умения за работа в екип;
3. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Осигурява денонощна 24 часова грижа, като работи на смени. Основните функции са свързани с ежедневните грижи за потребителите – отговаря и полага пълноценни грижи за децата, свързани с всички аспекти за грижи и потребности - придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦНСТ, участие при приготвяне и раздаване на храна и последваща хигиена, помощ при къпане, тоалет, лична хигиена, почистване на спални и помещения, пране и гладене на дрехи и спално бельо, подреждане на гардероб, грижа за лични вещи и др., включване в занимания, извеждане, разговор и общуване. Всеки детегледач може да получи допълнителни специфични функции според образованието и опита си и/или съобразно други утвърдени инструкции.

ІІ. ДОМАКИН/ПОДДРЪЖКА в ЦНСТ за деца без увреждания - 1 щ. бр., по трудово правоотношение.
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Степен на образование – средно;
1.2. Минимален професионален опит - няма, стаж и опит като материално отговорно лице и/или като техническо лице се считат за предимство.
2. Допълнителни изисквания:
2.1. Умения за работа в екип и водене на документи;
2.2. Компютърна компетентност - Microsoft Office, Internet;
3. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Дейността е свързана с опазване на имуществото на ЦНСТ, поддържането на сградния фонд и дворното пространство в ЦНСТ, снабдяване с материали и консумативи за извършване на ежедневните мероприятия по посрещане всички потребности, свързани с нормалното функциониране на ЦНСТ. Поддръжка на техническото състояние на отоплителната инсталация. Следи за състоянието и за изправността на предоставената му техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване. Извършва помощни дейности при обгрижването на децата. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, съгласно утвърдена длъжностна характеристика.

ІІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1.1. Да са дееспособни лица;
1.2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.
1.3. Възможност за работа на смени (за длъжността „Детегледач“), гъвкаво работно време и ангажираност в извънработно време.
1.4. Възможност за пътуване.

ІV. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:
Подборът на кандидатите за заемане на обявените работни места ще се осъществи по:
- по документи;
- събеседване.
До събеседване няма да се допуснат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

V. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление;
2. Декларация – съгласие за обработка на лични данни (по образец);
3. Автобиография;
4. Диплом за завършена степен на образование;
5. Копие на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера и оригинал за сверка.
VІ. МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
Заявление за участие в подбора ще се приемат в общинска администрация, 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24, стая 318, в срок от 10.07.2019 г. до 17.07.2019 г. вкл., от 09.00ч. до 17.00 ч.

VІІ. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:
Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе от Комисия по график, който ще се обяви на сайта на община Елена на 18.07.2019 г.
По време на събеседването членовете на комисията ще имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, уменията за работа в екип и общуване, нагласите за вземане на решения, нагласите за работа с деца в риск, осигуряване на грижа в среда, близка до семейната и взаимодействие с близки и роднини на потребителите.

Събеседването с кандидатите ще се проведе на 22.07.2019 г. в зала 211 на общинска администрация по графика, публикуван на сайта на община Елена.

Приложение № 2