Текущи проекти
„Общинска администрация Елена – компетентност и ефективност”
18.04.2013От 18.04.2013 година община Елена започна изпълнението на проект „Общинска администрация Елена – компетентност и ефективност” по оперативна програма Административен капацитет . Проектът е на стойност 76 960.88  лв и ще се изпълнява в продължение на 12 месеца.  Общата цел на проекта е свързана с  повишаване капацитета на общинска администрация – Елена с цел ефективност и качество при изпълнение на професионалните задължения. Специфичните цели на проекта са:  повишаване квалификацията на общинските служители в община Елена и повишаване мотивацията на общинските служители за по-качествено и резултатно изпълнение на професионалните задължения. Основните дейности залегнати  в проекта са:  организация и управление;  обучения, проведени от Института по публична администрация;  компютърни и информационни технологии в администрацията; обучение за подготовка по английски език; обучения на служителите по ключови компетентности, дейности по информация.  Очакваният  резултат след приключване на проекта е свързан с повишаване  капацитета на сто и осем служители от общинската администрация.