Текущи проекти
„Първоначално залесяване на неземеделски земи”
15.04.2013
„Първоначално залесяване на неземеделски земи” е по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. по мярка 223. С безвъзмездна финансова помощ от близо 920 000 лв. разработката предвижда да бъдат залесени близо 1000 дка, собственост на общината. Освен увеличаване на горските територии, намаляване на риска от ерозия и подобряване на водния баланс реализацията на проекта ще доведе и до създаване на сезонна заетост на общи работници за пет години напред.