Текущи проекти
"Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности""
15.04.2013
Проект "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 226, който е на стойност 586 742 лв. Тези пари са за изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение с цел намаляване опасността от горски пожари. Предвидено е кулата да бъде разположена в местността Черно бърдо в землището на село Костел – имот представляващ горска територия, собственост на общината, попадащ в отдел 311 „и”. Системата включва локална станция за наблюдение, контролен център и система за оповестяване. При подходящо ситуиране станцията може да осигури наблюдение в радиус до 15 км.