Текущи проекти
"Подобряване процесите на стратегическо планиране и механизмите за неговото наблюдение в община Елена”
13.11.2013
Проект "Подобряване процесите на стратегическо планиране и механизмите за неговото наблюдение в община Елена” е по Оперативна програма "Административен капацитет”. Проектното предложение е сред класираните качествени проекти, които получават финансиране от Европейския социален фонд. Стойността му е в размер на 75 976 лв. със срок на изпълнение 9 месеца.

С реализацията на проекта балканската община ще бъде подпомогната при подготовката на Общинския план за развитие за следващия програмен период /2014-2020 г./. В тази връзка ще бъде направена оценка на сега действащия ОПР /2007-2013 г./, както и анализ на състоянието и потенциала на развитие на общината за следващия период.

Ще се обсъдят предложения за визия, цели и приоритети на новия ОПР. На широко обсъждане ще бъдат подложени мерките, дейностите и идеите за проекти за следващия програмен период, преди приемането на стратегическия документ от Общинския съвет в Елена.