„Подкрепа за достоен живот”
08.11.2010
Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи” на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” услуга „Личен асистент” стартира на 8.11.2010 г. До момента са реализирани два етапа от проекта. От 18 декември 2012 започна и третия етап, който се очаква да приключи до края на годината. В трите етапа от проекта са ангажирани 67 лични асистенти, които предоставят услугата на територията на цялата община. Те са подбрани лица в трудоспособна възраст, които са обучени в предоставяне на качествени и гъвкави социални услуги.  Услугата „Личен  асистент” се предоставя по начин, по който...