Структурни фондове на ЕС

21.11.2016
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена Настоящата наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване, реда на избор и връчване на символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Елена. С нея се урежда и статутът на Деня на град Елена и Празника на община Елена.ПРОЕКТ НА НАРЕДБА.PDF


21.11.2016
Относно: Изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена          Относно: Изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,    Регионалната система за управление на отпадъците регион Велико Търново, включваща клетка № 1 на депо за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране на постъпващи отпадъци и инсталация за компостиране има издадено разрешение за ползване от 25.04.2016 г. Съгласно чл. 26, ал. 1, т. 9 от ЗУО Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците взема решения за даване на съгласие и определяне...


14.11.2016
Относно: Изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ   от Стоян Николаев Златев  - председател на Общински съвет – Елена  Относно: Изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В образувано по протест на прокурор при Районна прокуратура – Елена административно дело №420/2016, с Решение №298/07.10.2016 г. на Административен съд – Велико Търново е отменена като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 18, ал. 4 от Правилника, която гласи „При отсъствие от заседание на общинския съвет, постоянните и временните комисии към Общинския съвет, общинският съветник не получава съответното възнаграждение“. Съдебният състав счита, че нормата...


26.10.2016
Относно: Изменение и допълнение в Наредбата за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в община Елена

ПРЕДЛОЖЕНИЕ   от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена Относно: Изменение и допълнение в Наредбата за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в община Елена    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С Решение № 74/ 24.07.2014 г. Общински съвет – Елена е приел Наредба за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в община Елена. Направените изменения и допълнения в Закона за публичните финанси (обн., ДВ, бр.43 от 07.06.2016 г.); Закона за общинския дълг (обн., ДВ, бр.61 от 11.08.2015 г.) и Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр.13 от 16.02.2016 г.,...


06.10.2016
Проект: Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Елена 2016-2020

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Елена (2016-2020) е разработена на базата на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново (2016-2020), съгласувана от Областния съвет за развитие в област Велико Търново с Решение № 1 прието през април 2016 г. Общинската стратегия е създадена на основата на Доклад–анализ за ситуацията и оценка на потребностите в социалната сфера на територията на община Елена, приет с Решение № 70/25.06.2015 г. на Общински съвет – Елена, в процес на партньорство между заинтересованите страни в общината (Общинска администрация, ДСП, социални услуги и други структури на местната власт)....


05.10.2016
Съобщение на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

Относно: Изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета  на община Елена УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С Решение № 144/ 28.11.2013 г. Общински съвет – Елена е приел Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета  на община Елена, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства, както и взаимоотношенията с държавния бюджет и с други бюджети и сметки. В Държавен вестник...


 
 

/assets/IZBORI/Parlamentarni_izbori_2017/2/baner-izbori.jpg