Относно: Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена
19.06.2018
     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   I. Причини за приемане на нова наредба и отмяна на старата.   Със своя Заповед №02.05-146 от 06.03.2018 г. съм определил комисия, със задача да разработи проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена. При извършено цялостно обследване на нормативните актове от по-висока степен са открити несъответствия. Проектът на нова наредба е изготвен с цел постигане на пълна синхронизация и уреждане на обществените отношения с местно значение по най-добрия начин.   В хода на работа е установено изменението и допълнението на нормативни актове, които имат отношение към управлението и разпореждането с...

Относно: Изменения в Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
18.06.2018
     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Община Елена извършва разходи за поддръжка на общинските жилища, за да осъществява социалната си функция. Общинският сграден фонд остарява и с всяка изминала година разходите за ремонт и поддръжка се увеличават. Месечната наемна цена за отдаване под наем на общински жилища в Община Елена към момента е в размер на 0.53 лв. за кв.м. полезна площ и е регламентирана от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища. Със средствата, които постъпват от наеми се извършват ремонти на общите части на сградите, основни ремонти на помещенията, но приходите...

Относно: Изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена
18.05.2018

Относно: Изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена
23.04.2018
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА   УВЕДОМЛЕНИЕ  На 23.04.2018 г. на интернет страницата на Община Елена е публикуван проект за  изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, заедно с мотивите, финансова обосновка и частична оценка на въздействие. С настоящото уведомление оттеглям публикувания проект за изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. След преработване и допълване на проекта, същият ще бъде публикуван на страницата на Община Елена при спазване на чл. 26 от Закона за нормативните актове.       /п/инж. ДИЛЯН...

Относно: Изменения и допълнения в Наредбата за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в Община Елена
16.04.2018
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с актуализация на действащата нормативна уредба, съгласно настъпилите изменения и допълнения в Закона за общинския дълг, обнародвани в Държавен вестник бр. 96 от 01 декември 2017 г. в сила от 01.01.2018г., Държавен вестник бр. 99 от 12 декември 2017 г., в сила от 01.01.2018г. е необходимо същите да намерят отражение в текстовете от Наредбата за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в Община Елена (навсякъде по-нататък в текста наричана за краткост „Наредбата“).   В Държавен вестник бр.96 от 01 декември 2017 г. е изменен текста на чл.4, ал.5 от Закона за общинския...

Относно: Изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена
16.04.2018
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с актуализация на действащата нормативна уредба, съгласно настъпилите изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник бр. 74 от 20 септември 2016 г. в сила от 01.01.2018 г., Държавен вестник бр. 92 от 11 ноември 2017 г., Държавен вестник бр. 97 от 5 декември 2017 г., е необходимо същите да намерят отражение в текстовете от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена (навсякъде по-нататък в текста наричана за краткост „Наредбата“).   В Държавен вестник бр.74 от 20 септември 2016г. са направени изменения във връзка с: - Промяна...