Относно: Изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена
08.08.2017

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията
04.08.2017

Относно: Предложение за отмяна на Наредба за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на територията на община Елена
05.07.2017
На основание чл. 28, ал. 3  от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви към Проект на Предложение за отмяна на Наредба за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на територията на община Елена. Срокът за предложения и становища по проекта за отмяна е 14-дневен, като мотивите за това са, че с отмяна на наредбата  ще се постигнат икономичност,  експедитивност и намаляване на административната тежест – характеристики, които са в интерес на гражданите и юридическите лица. МОТИВИ към Предложение за отмяна на Наредба за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, търговия...

Относно: Предложение за отмяна на Наредба за спазването на обществения ред при дейности на религиозните общности на територията на община Елена
05.07.2017
На основание чл. 28, ал. 3  от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви към Проект на Предложение за отмяна на Наредба за спазването на обществения ред при дейности на религиозните общности на територията на община Елена. Срокът за предложения и становища по проекта за отмяна е 14-дневен, като мотивите за това са, че с отмяна на наредбата ще се постигнат икономичност, експедитивност и намаляване на административната тежест – характеристики, които са в интерес на гражданите и юридическите лица. МОТИВИ към Предложение за отмяна на Наредба за спазването на обществения ред при дейности на религиозните общности на територията на община...

Относно: Предложение за отмяна на Наредба за приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският фонд „Българска гора“
05.07.2017
На основание чл. 28, ал. 3  от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви към Проект на Предложение за отмяна на Наредба за приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският фонд „Българска гора“. Срокът за предложения и становища по проекта за отмяна е 14-дневен, като мотивите за това са, че с отмяна на наредбата  ще се постигнат икономичност,  експедитивност и намаляване на административната тежест – характеристики, които са в интерес на гражданите и юридическите лица. МОТИВИ към Предложение за отмяна на Наредба за приходите и разходите и за реда, по който се съставя,...

Относно: Приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Елена
12.06.2017
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА   Съгласно чл. 26, ал. 2 - 4 от Закона за нормативните актове, и във връзка с предложение на Окръжна прокуратура за отстраняване на колизията между текстовете от общинската наредба и нормативните актове от по-висока степен,  в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация. Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят: Проектът за новата наредба е разработен на основание чл. 23 от Закона...


/assets/IZBORI/Parlamentarni_izbori_2017/2/baner-izbori.jpg