Структурни фондове на ЕС

12.06.2017
Относно: Приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Елена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА   Съгласно чл. 26, ал. 2 - 4 от Закона за нормативните актове, и във връзка с предложение на Окръжна прокуратура за отстраняване на колизията между текстовете от общинската наредба и нормативните актове от по-висока степен,  в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация. Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят: Проектът за новата наредба е разработен на основание чл. 23 от Закона...


01.06.2017
Изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена

На основание чл. 28, ал. 3  от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви към Проект на Предложение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. Срокът за предложения и становища по проекта за изменение е 14-дневен, като мотивите за това са, че въз основа на протест от страна на Окръжна прокуратура – Велико Търново е образувано Административно дело относно оспорване на разпоредбите на наредбата и действия в посока изменение/отмяна следва да бъдат предприети до 23.06.2017 г. Измененията са в интерес на гражданите и юридическите лица, органите,...


03.05.2017
Относно: Изменение на Наредба за опазване на обществения ред в община Елена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     След Предложение от страна на Районна прокуратура – Елена, както и извършен анализ от страна на общинска администрация, бе установено, че разпоредбата на чл. 21 от Наредба за опазване на обществения ред в община Елена (Собствениците на превозни средства с животинска тяга и на малогабаритна самоходна селскостопанска техника СА ДЛЪЖНИ да ги регистрират в кметствата, съгласно чл. 9 от ЗДП по ред и начин, определен с Наредба № 6 на МВР от 1985 г. В указаното от кметството време да представят превозното средство за годишен преглед.) противоречи на разпоредба от по-висок ранг. Налице се законови...


06.04.2017
Относно: Предложение за Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена

На основание чл. 28, ал. 3  от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви към Проект на Предложение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. Срокът за предложения и становища по проекта за изменение е 14-дневен, като мотивите за това са, че въз основа на протест от страна на Окръжна прокуратура – Велико Търново е образувано Административно дело относно оспорване на разпоредбите на наредбата. С отмяна на посочените в протеста разпоредби ще се постигне икономичност и експедитивност – характеристики, които са в интерес на гражданите и...


13.03.2017
Относно: Изменение на Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена

СЪОБЩЕНИЕ    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,    С Решение № 39 / 09.02.2017 г. Административен съд Велико Търново обявява за нищожни разпоредбите на чл. 20, т. 3 в частта за паркирането, т. 4 и т. 9 от Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена, приета с Решение № 46 / 22.09.1992 г. по Протокол № 18 от 22.09.1992 г. на Общински съвет Елена. НАРЕДБА.PDF


13.03.2017
Относно: Отмяна на действащата към този момент Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища и приемане на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена        Относно: Отмяна на действащата към този момент Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища и приемане на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Действащата към този момент наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, приета с Решение № 78 от 18.07.2008 г. на Общински съвет – Елена е изгубила своето практическо приложение. Значителна част от текстовете...


 
 

/assets/IZBORI/Parlamentarni_izbori_2017/2/baner-izbori.jpg