Проект! ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ГР. ЕЛЕНА
29.09.2017

Относно: Изменение на Наредба за опазване на обществения ред в община Елена
23.08.2017

Относно: Изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена
08.08.2017

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията
04.08.2017

Относно: Предложение за отмяна на Наредба за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на територията на община Елена
05.07.2017
На основание чл. 28, ал. 3  от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви към Проект на Предложение за отмяна на Наредба за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на територията на община Елена. Срокът за предложения и становища по проекта за отмяна е 14-дневен, като мотивите за това са, че с отмяна на наредбата  ще се постигнат икономичност,  експедитивност и намаляване на административната тежест – характеристики, които са в интерес на гражданите и юридическите лица. МОТИВИ към Предложение за отмяна на Наредба за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, търговия...

Относно: Предложение за отмяна на Наредба за спазването на обществения ред при дейности на религиозните общности на територията на община Елена
05.07.2017
На основание чл. 28, ал. 3  от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви към Проект на Предложение за отмяна на Наредба за спазването на обществения ред при дейности на религиозните общности на територията на община Елена. Срокът за предложения и становища по проекта за отмяна е 14-дневен, като мотивите за това са, че с отмяна на наредбата ще се постигнат икономичност, експедитивност и намаляване на административната тежест – характеристики, които са в интерес на гражданите и юридическите лица. МОТИВИ към Предложение за отмяна на Наредба за спазването на обществения ред при дейности на религиозните общности на територията на община...