Структурни фондове на ЕС

06.04.2017
Относно: Предложение за Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена

На основание чл. 28, ал. 3  от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви към Проект на Предложение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. Срокът за предложения и становища по проекта за изменение е 14-дневен, като мотивите за това са, че въз основа на протест от страна на Окръжна прокуратура – Велико Търново е образувано Административно дело относно оспорване на разпоредбите на наредбата. С отмяна на посочените в протеста разпоредби ще се постигне икономичност и експедитивност – характеристики, които са в интерес на гражданите и...


13.03.2017
Относно: Изменение на Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена

СЪОБЩЕНИЕ    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,    С Решение № 39 / 09.02.2017 г. Административен съд Велико Търново обявява за нищожни разпоредбите на чл. 20, т. 3 в частта за паркирането, т. 4 и т. 9 от Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена, приета с Решение № 46 / 22.09.1992 г. по Протокол № 18 от 22.09.1992 г. на Общински съвет Елена. НАРЕДБА.PDF


13.03.2017
Относно: Отмяна на действащата към този момент Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища и приемане на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена        Относно: Отмяна на действащата към този момент Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища и приемане на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Действащата към този момент наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, приета с Решение № 78 от 18.07.2008 г. на Общински съвет – Елена е изгубила своето практическо приложение. Значителна част от текстовете...


21.11.2016
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена Настоящата наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване, реда на избор и връчване на символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Елена. С нея се урежда и статутът на Деня на град Елена и Празника на община Елена.ПРОЕКТ НА НАРЕДБА.PDF


21.11.2016
Относно: Изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена          Относно: Изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,    Регионалната система за управление на отпадъците регион Велико Търново, включваща клетка № 1 на депо за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране на постъпващи отпадъци и инсталация за компостиране има издадено разрешение за ползване от 25.04.2016 г. Съгласно чл. 26, ал. 1, т. 9 от ЗУО Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците взема решения за даване на съгласие и определяне...


14.11.2016
Относно: Изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ   от Стоян Николаев Златев  - председател на Общински съвет – Елена  Относно: Изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В образувано по протест на прокурор при Районна прокуратура – Елена административно дело №420/2016, с Решение №298/07.10.2016 г. на Административен съд – Велико Търново е отменена като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 18, ал. 4 от Правилника, която гласи „При отсъствие от заседание на общинския съвет, постоянните и временните комисии към Общинския съвет, общинският съветник не получава съответното възнаграждение“. Съдебният състав счита, че нормата...


 
 

/assets/IZBORI/Parlamentarni_izbori_2017/2/baner-izbori.jpg