Относно: Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за опазване на обществения ред в община Елена.
21.02.2018

Относно: Изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
09.02.2018

Относно: Приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Елена
01.02.2018

Относно: Изменение в Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ
31.01.2018

Относно: Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за опазване на обществения ред в община Елена.
18.12.2017

Относно: Изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена
08.12.2017