Търгове и конкурси

ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 49 гр. Елена, 28.01. 2019 г.
29.01.2019
  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 20, ал. 1 от Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ, и Решение №13 / 24.01.2019 год. на Общински съвет Елена, Р А З П О Р Е Ж Д А М: І. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем или аренда на земеделски земи, частна общинска собственост на община Елена, за срок до 10 години, считано от...

УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ“
21.01.2019
Община Eлена, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004, проект BG05M9OP001-2.004-0015-С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Елена” УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ“ (1 ПО 0,5 БР.) в Център за ранна интервенция на уврежданията град Елена, при следните условия: І. Изисквания към кандидатите: Общи изисквания - добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип. - готовност за работа с деца от 0 до 7 години. - да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, здравна грижа за деца и предучилищна...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-5 Елена, 07.01.2019 г.
07.01.2019
  С Решение № 147/29.11.2018 г. Общински съвет – Елена е открил процедура търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, а именно: поземлен имот с идентификатор 10522.500.9, с площ от 189 кв. м., начин на трайно ползване: за комплекс за образование, ведно с построената в него едноетажна сграда с идентификатор 10522.500.9.1 с площ от 79 кв. м., находящ се в с. Велковци, община Елена. Имотът е актуван с АОС № 1363 / 20.06.2017 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд - гр. Елена под № 705 от 27.06.2017 г.. Предвид горното и на основание чл....

УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ“
17.12.2018
Община Eлена, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004, проект BG05M9OP001-2.004-0015-С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Елена” УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ“ (1 ПО 0,5 БР.) в Център за ранна интервенция на уврежданията град Елена, при следните условия: І. Изисквания към кандидатите: Общи изисквания - добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип. - готовност за работа с деца от 0 до 7 години. - да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, здравна грижа за деца и...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-674 Елена, 12.11.2018г.
12.11.2018
  На 07.11.2018 г. от 09:30 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-607/15.10.2018 г. на кмета на община Елена и Заповед № РД.02.05-656/05.11.2018 г. на зам. кмет „ХД“ за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество – общинска собственост, а именно:  ЗАПОВЕД № РД.02.05-674

ЗАПОВЕД № РД.02.05-673 Елена, 12.11.2018г.
12.11.2018
  На 07.11.2018 г. от 09:30 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-607/15.10.2018 г. на кмета на община Елена и Заповед № РД.02.05-656/05.11.2018 г. на зам. кмет „ХД“ за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество – общинска собственост, а именно:  ЗАПОВЕД № РД.02.05-673