Търгове и конкурси

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ „ПЕДАГОГ“ И „МЕДИАТОР/ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ“
21.06.2018
                     по Проект „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ЕЛЕНА“ Договор BG05M9OP001-2.004-0015-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, процедура BG05M9OP001-2.004. и утвърдена процедура за подбор на персонал в Центъра за ранна интервенция от Кмета на Община Елена и проведен първи етап от процедурата, а именно:   Разглеждане на подадените документи, комисията определи:   1.    Допуска до втори етап – събеседване следните кандидати: ЗА ДЛЪЖНОСТ „ПЕДАГОГ“ Румяна Стефанова Стоянова   ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЕДИАТОР/ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ“ Бояна Христова Досева   2.    Недопуснати кандидати – няма. Втори етап от провеждане на подбора – събеседване, ще се проведе...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-378
18.06.2018
На 11.06.2018 г. от 10:30 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД.02.05-316/16.05.2018 г. на кмета на община Елена и Заповед № 02.05-368 / 11.06.2018 г. на зам. кмет „ИД“ за промяна в състава на комисията, с цел провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост. Обект на публичния търг е имот частна общинска собственост, а именно: СКЛАД И МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ  Заповед № РД.02.05-378

Обява
12.06.2018
  Община Eлена, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004, проект BG05M9OP001-2.004-0015-С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Елена” за реализиране на дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, обявява две свободни работни места, както следва:   1. Педагог – 1 бр.; 2. Медиатор/помощник възпитател – 1 бр.   Срок на договора. С одобрените кандидати ще бъде сключен трудов договор със срок 2 месеца. Дейността „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по проекта ще бъде изпълнявана през месеците юли...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-317
23.05.2018
  С Решение № 51/26.04.2018 г. Общински съвет – Елена е открил процедура за отдаване под наем за срок до 10 (десет) години на имот - публична общинска собственост, а именно: сграда - тоалетна построена в УПИ VІІІ „За зеленчуков пазар“, кв.42 по плана на гр. Елена с площ от 33,00 кв.м., актувана с АОС 610/05.03.2012 г., вписан в Служба по вписвания на 05.03.2012 г., № 169, том І.   Предвид горното и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 и чл.59, ал.1, т. 1 и чл....

ЗАПОВЕД № РД.02.05-316
23.05.2018
  С Решение №50 / 26.04.2018 г. Общински съвет Елена е открил процедура – търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част  от недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:  склад  и магазин за хранителни стоки с обща площ от 35,00 кв.м., разположени в масивна административна сграда, намираща се на ул. „Ил. Макариополски“ № 32, в гр. Елена, актувана с АОС 166/02.04.1998г., вписан в Служба по вписвания на 24.06.2005 г., № 108, том V.   Имотът е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, приета с Решение № 4/ 25.01.2018 г. на Общински съвет - Елена....

ЗАПОВЕДИ ОТ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ПРОВЕДЕН НА 08.05.2018 Г.
14.05.2018
  На 08.05.2018 г. от 10:00 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-237/18.04.2018 г. на кмета на община Елена за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество – общинска собственост, а именно: Заповед № РД.02.05-295  Заповед № РД.02.05-296 Заповед № РД.02.05-297 Заповед № РД.02.05-298   Заповед № РД.02.05-299   Заповед № РД.02.05-300