Обявления

Уведомление за инвестиционно предложение от ОБЩИНА ЕЛЕНА
09.08.2018
  Инвестиционно предложение от Община Елена

ОБЯВЛЕНИЕ № УТ.01.02-154/08.08.2018 г.
08.08.2018
    На основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесионален кодекс (АПК), община Елена съобщава на заинтересованите, че е издадено Разрешение за строеж № 29/08.08.2018 година от главния архитект на община Елена, на СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „КРАЙБРЕЖНА 37 – ГР. ЕЛЕНА“, със седалище и адрес на управление – гр. Елена 5070, ул. „Крайбрежна“ № 37, ЕИК 176843075, представлявано от председателя Радослав Петков Ралчев – удостоверение № 4/27.02.2015 година за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 46а от ЗУЕС, за обект: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА...

ОБЯВЛЕНИЕ № УТ.01.02-153/08.08.2018 г.
08.08.2018
  На основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесионален кодекс (АПК), община Елена съобщава на заинтересованите, че е издадено Разрешение за строеж № 28/08.08.2018 година от главния архитект на община Елена, на СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „ПРОЛЕТ № 2 – ГР. ЕЛЕНА“, със седалище и адрес на управление – гр. Елена 5070, ул. „Пролет“ № 2, ЕИК 176835363, представлявано от председателя Велин Йорданов Бозов – удостоверение № 5/04.03.2015 година за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 46а от ЗУЕС и ОБЩИНА ЕЛЕНА, със седалище и адрес на управление –...

ОБЯВЛЕНИЕ № УТ.01.02-152/08.08.2018 г.
08.08.2018
  На основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесионален кодекс (АПК), община Елена съобщава на заинтересованите, че е издадено Разрешение за строеж № 27/08.08.2018 година от главния архитект на община Елена, на СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „ИВАН МОМЧИЛОВ 97 – ГР. ЕЛЕНА“, със седалище и адрес на управление – гр. Елена 5070, ул. „Иван Момчилов“ № 97, ЕИК 176830213, представлявано от председателя Йорданка Лалева Карачорова – удостоверение № 1/24.02.2015 година за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 46а от ЗУЕС и ОБЩИНА ЕЛЕНА, със седалище и адрес на управление...

Обявление от общинска служба по Земеделие - град Елена
08.08.2018
  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 г. ЗА ОБЩИНА ЕЛЕНА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. ЕЛЕНА уведомява всички собственици и ползватели на обработваеми земи на територията на общ. ЕЛЕНА, които са подали декларации и заявления по чл.37б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, че ще се проведе среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 г. на 13.08.2018 г. от 13:30 часа в залата на община Елена /западен вход/. НАЧАЛНИК ОСЗ инж. Ц. КЪНЧЕВА

Обява от общинска служба по Земеделие - град Елена
06.08.2018
  Общинска служба по земеделие гр. Елена уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019, че са изготвени предварителните регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землищата от община Елена. Същите се намират в общинска служба по земеделие гр. Елена. Промени в предварителните регистри могат да се правят до 15.08.2017 г. на основание чл.72, ал.5 от ЗСПЗЗ. ОСЗ - Елена