Обявления

Обявление № УТ.01.02-207 / 15.10.2018 г.
15.10.2018
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-603 / 12.10.2018 г. на кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: 1. Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот 27190.209.22 по КККР гр. Елена, с начин на трайно ползване „За стопански двор”, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За производствени, търговски и складови дейности” с показатели на устройствена зона Смф, съгласно ОУП на община Елена. 2. Инвестиционен проект за „Преустройство, пристрояване и промяна предназначение на съществуваща сграда в...

Уведомление за инвестиционно предложение от ЗП Христо Давидков
11.10.2018
Уведомление за инвестиционно предложение

Обявление УТ.01.02-191 / 13.09.2018 г.
13.09.2018
  На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава на заинтересованите, че е изработен Проект за подробен устройствен - Парцеларен план за трасе на линеен обект - изграждане на кабелна линия средно напрежение (СрН) между ЕПО към ТП „Долни Чукани“ 20 кV и ЕП „Града запад“ 20 кV с дължина 73 лин м. Трасето попада в имот № 27190.506.92 по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на землище гр. Елена, стопанисван от община Елена. Сервитутът на трасето е 4 метра, по 2 метра от двете страни на кабела. Парцеларният план...

Обявление № УТ.01.02-177 / 23.08.2018 г.
23.08.2018
  На основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесионален кодекс (АПК), община Елена съобщава на заинтересованите, че е издадено Разрешение за строеж № 36/23.08.2018 година от главния архитект на община Елена, СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „ЕДИНСТВО – ГР. ЕЛЕНА, УЛ. ПРОЛЕТ № 1“, със седалище и адрес на управление – гр. Елена 5070, ул. „Пролет“ № 1, ЕИК 176842105, представлявано от председателя Севджан Мехмедова Кая – удостоверение № 6/16.03.2015 година за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 46а от ЗУЕС и ОБЩИНА ЕЛЕНА, със седалище и адрес на управление...

Обявление № УТ.01.02-174 / 20.08.2018 г.
21.08.2018
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-493 / 17.08.2018 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи Подробен устройствен план (ПУП - План за улична регулация и застрояване) на имот № 27190.326.4 по КККР гр. Елена - отреждане на имота „За безвредни производствени дейности“ с режим на застрояване на устройствена зона Жм1, съгласно ОУП на община Елена. Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. /п/ инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ Кмет на община ЕЛЕНА

Обявление № УТ.01.02-173 / 20.08.2018 г.
21.08.2018
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-492 / 17.08.2018 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи проект за изменение на действащия РП (ПУП - План за регулация) за УПИ ХІІІ-158 в кв. 32 по плана на с. Палици за обособяване на два нови самостоятелни УПИ - УПИ ХІV-158 и УПИ ХV-158 в кв. 32 по плана на с. Палици и План за застрояване на новообразуваните УПИ, с режим на застрояване на устройствена зона Жм1, съгласно ОУП на община Елена. Настоящата...