ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
12.09.2017

Регистър на заявените искания за финансиране
22.10.2015
Регистър на заявените искания за финансиране

Процедура по кандидатстване за финансиране
26.02.2015
Заявлението за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ се подава от Управителя на Сдружението на собствениците /СС/ в стая 304 на Община Елена. След получено ЗИФП, общината проверява подадените документи и извършва оценка на тяхната пълнота. В процеса на проверката всеки кандидат получава положителна или отрицателна оценка. За отстраняване на пропуски, могат да бъдат изискани допълнителна информация, документи и/или липсващи такива.Само СС подали ЗИФП, съдържащо пълния пакет от документи, отговарящ на изискванията на програмата ще получат положителна оценка.Процедура по кандидатстване за финансиране /формат.pdf/ 1. Покана за свикване на ОС на СС /формат.doc/2. Протокол от залепване на поканата за ОС на СС...

Регистър на сдруженията на собствениците
25.02.2015
Регистър на сдруженията на собствениците /формат.pdf/

Процедура за регистрация на Сдружение на собствениците по програмата за саниране
05.02.2015
Процедура за регистрация на СС /формат.doc/Покана за свикване на Общо събрание /формат.doc/Протокол от залепване на поканата /формат.doc/Протокол от Общо събрание /формат.doc/Споразумение за създаване на СС /формат.doc/Заявление за регистрация на СС /формат.doc/Списък на собствениците на СС /формат.doc/Пълномощни /формат.dоc/Нотариално заверен образец от подпис /формат.doc/

В Елена е определена работна група във връзка с Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
04.02.2015
Със заповед на кмета на община Елена инж. Дилян Млъзев е определена работна група, отговаряща за техническото администриране на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, в частта учредяване на сдружения на собствениците, създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост за нуждите на програмата.Експертите в Община Елена, които ще отговарят за програмата на местно ниво, вече са запознати с методическите указания за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. Координатор на местно ниво е инж. Христо Лазаров, специалист „Строителство на сгради и съоръжения“. Председател...