Наредби
Наредба за опазване на обществения ред в община Елена
 
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена
 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена
 
Наредба за съставянето, изпълнението, отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг
 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
 
Наредба за условията и реда за упражняване правата на община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества
 
Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии
 
Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена
 
Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от ЗСПЗЗ
 
Наредба за опазване на околната среда на територията на община Елена
 
Наредба за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучетата на територията на община Елена
 
Наредба за управление на общинските пътища в община Елена
 
Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
 
Наредба за организация на дейността на общинските пазари в Община Елена
 
Наредба за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на територията на Община Елена
 
Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията
 
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община Елена
 
Наредба за спазването на обществения ред при дейността на религиозните общности на територията на община Елена
 
Наредба за престой и паркиране на превозни средства, обслужващи лица с увреждания на територията на община Елена