Програми и планове
Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи по бюджета на община Елена за 2013 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2014 година

Общински план за младежта (2013 г.)

План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики (2013–2014 г.) -  част 1, част 2

Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание и спорта и социалния туризъм в община Елена

Програма за закрила на детето в община Елена за 2013 г. 
 
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в община Елена за периода 2013 – 2015 година
 
Програма за развитието на читалищната дейност в община Елена през 2013 година
 
Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2013 г.

Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Елена 2013-2015 година

Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Елена за периода 2012 – 2013 г.

Програма за реализация на Общински план за развитие на община Елена за периода 2012 – 2013 г.

Инвестиционна програма на община Елена за 2012 г. (последно актуализирана с Решение № 120 / 16.08.2012 г.)

Доклад за резултатите от Междинна оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Елена за периода 2007 – 2011 г.

Годишен план за развитието на социалните услуги в община Елена за 2013 г.

Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2012 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2012 г.

Общинска програма за управление дейностите по отпадъците с план на действие 2011 – 2015 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги през 2012 г. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 г.) в община Елена

Общинска програма за закрила на детето 2011

Програма за развитие на читалищната дейност в община Елена през 2011 година

Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2011 г.

Общински план за развитие на община Елена 2007-2013

Общинска програма за закрила на детето 2010

Общинска програма за борба с ехинококозата при хората и животните

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Елена 2006 – 2010

Краткосрочен план за енергийна ефективност на община Елена 2012 – 2013 г. с програма за неговото изпълнение

Целева програма за енергийна ефективност на община Елена за 2007 година

Общински план за подобряване качеството на живот на хората с ментални увреждания в община Елена за периода 2006-2009 година