Наредби Общински съвет
НАРЕДБИ
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Наредба за определяне на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в община Елена 
 
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена 
 
Наредба за организацията и дейността на школа по изкуствата в община Елена 
 
Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията 
 
Наредба за престой и паркиране на превозни средства, обслужващи лица с увреждания на територията на община Елена 
 
Наредба за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучетата на територията на община Елена 
 
НАРЕДБА за приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинския фонд Българска гора 
 
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община Елена 
 
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Елена 
 
Наредба за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на територията на община Елена 
 
Наредба за определяне на обстоятелствата, които подлежат на вписване и условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие в Община Елена 
 
Наредба за сазването на обществения ред при дейността на религиозните общности на територията на община Елена 
 
Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена 
 
Наредба за управление на общински пътища в община Елена 
 
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Елена 
 
Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии 
 
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Елена 
 
Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ и земите по чл.19 от ЗСПЗЗ