СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЕЛЕНА

Дата на публикуване: 28.09.2016 22:00
На основание чл. 127, ал. 2 от ЗУТ и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 29.09.2016 г. – 28.10.2016 г. се провеждат консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Елена и Екологична оценка към него.  
 
Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 29.09.2016 година е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Елена, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП и на ЕО е Община Елена с адрес - гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24; телефон 06151/61-32; факс: 06151/65-10; e-mail: obshtina@elena.bg

Общият устройствен план на община Елена се разработва от „ДЗЗД Консорциум Урбан Груп“ - на основание чл. 124 от ЗУТ, по възлагане от Кмета на общината и Решение на Общинския съвет.

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински съвет Елена. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Елена.  

ОУП се съфинансира от Общинския бюджет с 35% и от Министерство на инвестиционното проектиране/Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МИП/МРРБ) с 65% от стойността на сключения договор, разработва се двуфазно и е с прогнозен период на действие 20 години.

Главната цел на ОУП на община Елена е „да предложи решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия за устойчиво възпроизводство на обществото и за предлагане на възможности за пространствено „вписване“ на общината в групата от съседни общини в границите на област Велико Търново.“

Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично равновесие, икономически растеж и социален просперитет, при пестеливо използване на природните ресурси, постигането на главната цел се предпоставя от изпълнението на следните подцели:

• регулиране на процесите на по-нататъшната урбанизация на територията на общината в граници, които да не накърняват качествените характеристики, целостта и стабилността на природната й среда.

• създаване на необходимите устройствени условия за реализиране през следващите планови периоди на стратегическите документи по Закона за регионално развитие – Регионален план за развитие на Северен централен  район за планиране, областната стратегия и общинския план за развитие, както и секторни програми, планове и проекти на общинско и по-високо териториално ниво;

• прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и техническо съоръжаване на жизнената среда в населените места и останалите обитавани територии в съответствие със съвременните критерии и стандарти, при осигуряване на максимален ефект при инвестирането и на баланс между общностния и частните интереси.

• планиране на територията на общината да става по начин, осигуряващ съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на природното и на културното наследство на общината, с оглед устойчивост и взаимно стимулиране при развитието на всички системи.

Основните задачи, които си е поставил ОУПО, са от два вида:

• задачи, произтичащи от изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове;

• конкретизация на задачите от Наредба № 8, съобразно спецификата на местните условия и възприетия методически подход за съставяне на ОУПО.

На територията на община Елена попадат три защитени зони от Натура 2000 – ЗЗ „Твърдишка планина“ с код BG0000211, ЗЗ „Златаришка река“ с код BG0000280 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ „Котленска планина“ с код BG0002029 за опаз¬ване на дивите птици, поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитените зони.   

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127, ал. 1 от ЗУТ, като то ще се проведе на 31.10.2016 година от 13.30 часа в зала 101 в сградата на Община Елена.

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация - гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, ст. № 308, всеки работен ден от 9.30 часа до 17.30 часа, както и на интернет адрес: www.elena.bg
 
Лице за връзка по провеждане на консултациите: арх. Красимир Попов, тел. 0879101413

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Елена – деловодство - стая № 204, на факс: 06151/65-10 или на електронна поща: obshtina@elena.bg

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17.30 часа на 28.10.2016 година

Графична материали:
Записка на предварителен проект на общ устройствен план на община Елена  
Предварителен проект на ОУП на община Елена М 1:25000
Детайл на град Елена М 1:5000 
ППОУП град Елена - схема на обектите на културно-историческо наследство 
ППОУП град Елена - схема електроснабдяване 
ППОУП град Елена - схема културно познавателни маршрути 
ППОУП град Елена - схема транспорт 
ППОУП град Елена - схема ВиК 
Доклад за оценка степента на въздействие на ОУП върху защитените територии 
Екологична оценка