Търгове и конкурси
ЗАПОВЕД № РД.02.05-491
15.08.2019
 
С Решение № 91 / 25.07.2019 г. Общински съвет Елена е открил процедура – търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок до 10 (десет) години на помещение с площ от 18 кв.м., находящо се на първия етаж от сграда с административен адрес гр.Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 21, намираща се в поземлен имот пл.№ 368 в кв.70 по плана на гр.Елена, актувана с АОС № 446 / 31.01.2006 г., вписан в Служба по вписванията при Еленски районен съд на 02.02.2006 г. под № 36, том І;

Имотът е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, приета с Решение № 5/ 24.01.2019 г. и допълнена с Решение № 11 / 25.04.2019 г. на Общински съвет - Елена.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост; чл. 18, ал. 1 и чл. 59, ал. 1, т. 2 и чл. 60 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) и в изпълнение на Решение № 91 / 25.07.2019 г. на Общински съвет – Елена

ЗАПОВЕД № РД.02.05-491