НОВИНИ
Съобщение във връзка с предстоящото приключване на бюджетната година
02.12.2019
 
Във връзка с предстоящото приключване на бюджетната година, Община Елена уведомява собствениците на имоти и моторни превозни средства, че срокът за плащане на втора вноска на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци изтече на 31.10.2019 г.

Призоваваме гражданите и юридическите лица до края на годината да заплатят своите задължения, тъй като за неплатените в срок дължими суми се начисляват лихви.

Информация за дължимите данъци и такси може да получите в община Елена, ул. „Иларион Макариополски“ №24, отдел „Местни приходи“ стая 121, в сайта на община Елена чрез персонален идентификационен код /ПИН/ или на телефон 06151 63-84, 0879 101446, 0879 101438.

Плащането на задълженията може да се извърши по следните начини:
- В брой или чрез ПОС терминал – на касите в община Елена стая № 121
- На каса в Easypay в страната
- Чрез банков превод по сметка на община Елена в Централна Кооперативна банка АД

IBAN: BG76CECB97908497002002
BIC: CECBBGSF
Код вид плащане:
442100 - Данък върху недвижими имоти
442300 - Данък МПС
442400 – Такса за битови отпадъци

За неплатените в срок данъци и такси общинската данъчна администрация ще премине към принудително събиране на задълженията по реда на ДОПК.

отдел „Местни приходи“ при община Елена