Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“


Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ – Компонент 4 стартира на 02 октомври 2020 и приключва на 02 април 2021 г.. Реализира се по оперативна програма Развитие на човешките ресурси, стойността на безвъзмездната финансова помощ е 150 524,64 лв. Бенефициент е община Стражица, а общините Елена, Лясковец и Златарица са партньори. Договорената стойност по проекта за община Елена е в размер на 47 244,96 лв. Целта на проекта е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастните хора в общината, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги в техните домове.