ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменение и допълнение в Наредбата за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в община Елена
26.10.2016
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена

Относно: Изменение и допълнение в Наредбата за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в община Елена
  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С Решение № 74/ 24.07.2014 г. Общински съвет – Елена е приел Наредба за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в община Елена.
Направените изменения и допълнения в Закона за публичните финанси (обн., ДВ, бр.43 от 07.06.2016 г.); Закона за общинския дълг (обн., ДВ, бр.61 от 11.08.2015 г.) и Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр.13 от 16.02.2016 г., доп., ДВ, бр.34 от 03.05.2016 г.)  налагат и местната нормативна уредба да бъде приведена в съответствие с изискванията на националните фискални правила, приложими за общините.   

В тази връзка е необходимо да се направят промени в Наредбата за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в община Елена, както следва:

1. Променя се чл. 3 и се правят изменения и допълнения както следва:

1.1.
Отменя се текста на чл. 3, т. 3 от наредбата, съгласно отмяната на чл. 3, т. 3 от Закона за общинския дълг.

1.2.
Променя се чл. 3, т. 5 от наредбата във връзка с изменение на текста в чл. 3, т. 5 от ЗОД, като текстът придобива следния вид: „5. безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси, включително възмездното финансиране по чл.103, ал.3  от закона“.

1.3. Отменя се текста на чл. 3, т. 6 от наредбата, съгласно отмяната на чл. 3, т. 6 от Закона за общинския дълг.

1.4.
Променя се чл. 3, т. 7 от наредбата, съгласно чл. 3, т. 7 от Закона за общинския дълг, според които: след текста ”финансов лизинг” се поставя запетая и се добавя текста „търговски кредити”.  

2. Добавят се нови точка 5 и точка 6 към чл. 4 от наредбата, съгласно създадените нови, т. 5 и т. 6 към чл. 4 от Закона за общинския дълг, както следва: „5. финансиране на общински проекти за публично-частно партньорство; „6. финансиране при временни касови разриви по бюджета на общината по чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси”.

3. В чл. 5 от Наредбата се правят изменения и допълнения аналогични на измененията  от Закона за общинския дълг, както следва:

3.1.
В ал. 1:

3.1.1. В точка 1 след текста „възникнал” отпада текстът „по време на изпълнението на бюджета”, а се добавя текстът „при временни касови разриви по бюджета на общината”.

3.1.2.
В точка 2 остава само текстът „капиталов разходи”, а текстът до края на изречението следва да отпадне;

3.1.3. Добавя се нова т. 5, както следва: „5. плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз”.

3.2.
Алинея 2 следва да се отмени във връзка с отмяна на ал. 2 от чл. 5 от Закона за общинския дълг;

3.3.
Алинея 3 следва да се отмени във връзка с отмяна на ал. 3 от чл. 5 от Закона за общинския дълг;

4. Отменя чл. 6 от наредбата във връзка с отмяна на чл. 6 от Закона за общинския дълг.

5.
Променя се в чл. 15, т. 3  текста „погасителна схема” с текста „намерения за погасяване” аналогично на промените в чл. 14, т. 3 от Закона за общинския дълг.

6. Променя се текстът на чл. 22 от Наредбата съгласно изменението на чл. 16 от Закона за общинския дълг, както следва: „Чл. 22 Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е придружено с описание на финансовите параметри на дълга - размер на краткосрочния дълг, срокове, начини и намерения за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, източници за погасяване, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината”.

7. Добавя се нов чл. 23а с алинеи 1 и 2 в Наредбата, съгласно създадения чл. 17а ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинския дълг, както следва: „23а (1) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране”.
„(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 32 от Закона за публичните финанси”

8. Добавя се нов чл. 23б в Наредбата, съгласно създадения чл. 17б  от Закона за общинския дълг, както следва: „Чл. 23б В рамките на текущата бюджетна година общината може да поеме нов дълг за реализиране на дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) в размер до 15 на сто от средногодишния размер на отчетените капиталови разходи за последните четири години по общинския бюджет”.

9. Променя се в чл. 25, ал. 2 текста „Закона за обществените поръчки” с текста „Приложение №1”.

10.
Променя се в чл. 30 от Наредбата съгласно изменението на чл. 43 от Закона за общинския дълг текста „15-о число” с текста „5-о число на месеца, следващ отчетния месец, предоставят на кмета на общината информация за обслужването на дълга”.

11. Променя се в чл. 38, ал. 3 от Наредбата текста „се определя с наредба на Министерство на финансите“, с текста „се определят от Министерство на финансите“.

12. Добавя се „Приложение №1“ към чл. 25, ал. 2 със следното съдържание:

„Приложение № 1 към  чл. 25, ал. 2

Процедура за избор на финансова институция и на финансов посредник

І.
(1) Процедурата  определя реда за избор на:
1. финансова институция - при поемането на краткосрочен и дългосрочен дълг;
2. финансов посредник - при емитирането на общински ценни книжа.
(2) Този ред не се прилага за избор на финансова институция и финансов посредник, за който е предвидена специална процедура на международна организация.
(3) Този ред може да не се прилага в случаите, когато годишният размер на краткосрочния дълг не надвишава 5 на сто от собствените приходи на общината по отчета за изпълнението на бюджета на общината за предходната година.

ІІ.
(1) Кметът на общината изготвя покана за участие в избор на финансова институция и финансов посредник.
(2 ) Поканата трябва да съдържа най-малко следната информация:
1. решението на общинския съвет по чл. 23, ал. 1;
2. обект на финансирането;
3. размер и вид на финансирането;
4. срок на валидност на офертите;
5. място, срок и начин на подаване на офертите;
6. срок за оценяване на офертите;
7. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт;
8. методика за определяне на комплексната оценка и за класиране на офертите, съдържаща показателите и относителната им тежест.
(3) Поканата се изпраща до определено/и лице/лица.

ІІІ. (1) Кметът на общината назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.
(2) Комисията се състои  от пет членове, като се определят и резервни членове.
(3) В състава на комисията се включват правоспособен юрист и икономист.
 
ІV. (1) Не може да бъде член на комисията  лице, което:
1. има финансов интерес от поемането на общинския дълг;
2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата.
(2) Членовете на комисията представят декларация за отсъствие на обстоятелствата по ал.1.

V.
(1) Комисията разглежда подадените оферти, оценява ги съгласно методиката и предварително обявените критерии и класира кандидатите.
(2) За оценяването и класирането на кандидатите комисията съставя протокол.
(3) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
(4) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член, за което се съставя протокол.

VІ. (1) Кметът на общината издава заповед, с която обявява резултатите от разглеждането на документите на кандидатите и от класирането. В тридневен срок от издаването й, заповедта се изпраща на всички кандидати, подали оферти за участие в процедурата.
(2) С класирания на първо място участник се сключва договор, в срок до 30 дни от датата на изпращане на заповедта. Условията в договора не могат да бъдат по-неблагоприятни за общината от предложените с офертата”.

Мотиви за предлаганите изменения и допълнения и цели, които се поставят:
Направените изменения и допълнения на Закона за публичните финанси (обн., ДВ, бр.43 от 07.06.2016 г.); Закона за общинския дълг (обн., ДВ, бр.61 от 11.08.2015 г.) и Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр.13 от 16.02.2016 г., доп., ДВ, бр.34 от 03.05.2016 г.)  налагат и местната нормативна уредба да бъде приведена в съответствие с изискванията на националните фискални правила, приложими за общините.   
Основните цели на проекта за Изменение и допълнение в Наредбата за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в община Елена са: постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата с нормите на Закона за общинския дълг, Закона за публичните финанси и Закона за обществените поръчки; спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата:
За прилагането на изменената наредба не са необходими допълнителни финансови и други средства.

Очаквани резултати от прилагането:
Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
Законосъобразност при организацията по поемането, обслужването и управлението на общински дълг в Община Елена;
Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.
Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганите промени в Наредбата за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в община Елена  не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Елена чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация.