Декларации по чл.12

Заместник кмет на община
 
Кмет на кметство с. Майско Зоя Андонова Ангелова
Кмет на кметство с. Константин Стоян Симеонов Комитов
Кмет на кметство с. Беброво Николай Емилов Колев
Кмет на кметство с. Каменари Стела Венциславова Михайлова
Кмет на кметство с. Палици Стефан Кирилов Иванов
Кмет на кметство с. Буйновци Стефан Любчев Котуков
Кмет на кметство с. Илаков рът Йордан Петков Йоранов
Кметски наместник с. Дрента Георги Николов Георгиев
Кметски наместник с. Марян Сийка Кирилова Николова
Кметски наместник с. Руховци Стоян Сотиров Вараджаков
Кметски наместник с. Средни колиби Снежана Димитрова Стоянова
Кметски наместник с. Тодювци Росица Недялкова Стефанова
Кметски наместник с. Яковци Стефан Стефанов Димитров
Кметски наместник с. Чакали Силвия Димитрова Йорданова
Кметски наместник  с. Блъсковци Катя Стоянова Цветкова
Кметски наместник с. Бойковци Севжан Алиева Османова
Кметски наместник с. Гърдевци Стефка Драганова Христова
Кметски наместник с. Костел Донка Александрова Златева
Кметски наместник с. Мийковци  Евгения Христова Кандева

Главен архитект
Красимир Йорданов Попов

Финансов контрольор
Даниела Дянкова Бончева

ДИРЕКЦИЯ "Организационно-стопански дейности"

Директор, той и главен счетоводител    Димка Тодорова Петрова
Главен експерт "Счетоводно обслужване"    Красимира Христова Трънкова
Старши експерт "Счетоводно обслужване" Станимира Стефанова Недева
Младши експерт "Счетоводно обслужване"    Наталия Димитрова Мартинова
Главен експерт "Протокол и ВО"    Мария Димитрова Симеонова
Старши експерт "Канцелария и деловодство"    Майя Димитрова Коева
Главен специалист "ЧР"    Цанка Петрова Христова
Главен специалист "Транспортно осигуряване", той и шофьор   Юлиян Маринов Маринов
Главен специалист "УС и МТО" Михаил Недялков Русев
Старши специалист "СКО" Росица Йорданова Михайлова
Изпълнител "Технически сътрудник" Цанка Петкова Христова
    
ДИРЕКЦИЯ "Административно-правно и информацинно обслужване"

Директор, той и служител по СИ    Николай Петров Наумов
Старши юрисконсулт    Драгомир Сашев Цанев
Старши експерт "Обществени поръчки" Фатме Рафиева Ходжева
Старши експерт "АТО на ОбС" Станислава Иванова Кабакова
Старши експерт "ГЗ и ОМП" Иванка Стоянова Пеева
Главен специалист "АОН"  Здравка Стоянова Бъбрекова
Старши специалист "АОН" Людмила Стоянова Стоянова
Старши специалист "АОН"в Константин  Бедрие Кязимова Еминова
Старши специалист "АОН" в Майско  Дочка Стефанова Николова
Старши специалист "АОН"в Беброво Анка Тодорова Костова
Старши специалист"ИОТ"  Милен Димитров Димитров
    
ДИРЕКЦИЯ "Финанси, бюджет и местни приходи"    
Директор    Силвия Йорданова Мирянова
Старши експерт "ФБ"    Севда Янкова Симеонова
ОТДЕЛ "Местни приходи"    
Началник отдел "МП"    Ани Стефанова Иванова
Главен инспектор" РРР"    Красимира Златева Димитрова
Главен експерт "Счетоводство и МП" Петя Василева Василева
Старши експерт "ИДУ"    Петко Николов Петков
Младши експерт "Местни приходи" Севим Исмайлова Чапкънова
Младши експерт "Местни приходи"    Павлинка Димитрова Иванова
Старши специалист "Счетоводно и касово обслужване местни приходи"    Красимира Николова Дичева
    
ДИРЕКЦИЯ "Устройство на територията и общинска собственост"    
Директор    Димитринка Борисова Иванова
Главен инженер    Христо Митев Симеонов
Главен експерт "ОСКП"   Петя Стоянова Добрева-Костадинова
Главен инспектор "ОСВ"    Ангелина Дончева Йорданова
"Главен експерт "Устройство на територията"    арх. Лора Стефанова Бъчварова
Старши експерт "Културно наследство""    Светослав Красимиров Петров
Старши експерт "ОС"    Зоя Иванова Василева
Инспектор "Контрол по строителството"    Христо Петков Лазаров
Главен специалист "УТАБ"   Стефка Петкова Калчева
Главен специалист "УТАБ"    Цветомира Василева Димитрова
Старши специалист "УТАБ"    Ивайло Добрев
Специалист "УТАБ"    Десислава Михайлова Русева

ДИРЕКЦИЯ "Хуманитарни дейности, ИР,Планиране и сътрудничество"    
Директор    Христо Николаев Захариев
Главен експерт "Стратегическо планиране, икономическо развитие и партньорство"  Евдокия Каменова Уколова
Главен експерт "Образование, култура и вероизповедания"    Цветана Дянкова Гайдарова
Младши експерт "МД", той и секретар на МКБППМН    Стефания Ивайлова Златева
Старши експерт"Социални услуги и здравеопазване"    Нурие Мустафа Реджебова
Старши експерт "Туризъм и международно сътрудничество" Петя Красимирова Добрева"
Младши експерт "Спортно-туристически дейности и събития"    Марина Венелинова Симеонова