Съобщения за местни данъци и такси

Списък на длъжници 08.07.2019 година
08.07.2019

Списък на длъжници 13.05.2019 година
13.05.2019

Списък на длъжници 08.04.2019 година
08.04.2019
СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс   Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ на община Елена, стая 119 за връчване на Акт за установяване на задължения.   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32 ал.6 от ДОПК, съответният документ, ведно със съобщението      ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.       Настоящият списък е в сила за периода от 08.04.2019 г. до...

Списък на длъжници 07.11.2018 година
07.11.2018

Съобщение по чл. 32 от ДОПК - инх. № 5403-А-00080-1/29.07.2018 година
29.10.2018

Съобщение по чл. 32 от ДОПК - изх. № 5403-А-00079-1/29.07.2018 година
29.10.2018