Текущи проекти

“Ремонт и реконструкция на обществена сграда за предоставяне на културни услуги - Народно читалище „Напредък - Елена - 1863” гр. Елена, за подобряване и обогатяване на предлаганите услуги”
11.12.2013
Проект “Ремонт и реконструкция на обществена сграда за предоставяне на културни услуги - Народно читалище „Напредък - Елена - 1863” гр. Елена, за подобряване и обогатяване на предлаганите услуги” по Оперативна програма „Развитие на селските райони”. Проектът предвижа подмяна на покрива и дограмата, ремонт на всички помещения и сцената, обзавеждане с нови столове на читалищният салон. Стойността му е в размер на 383 538 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 15 юли 2015 г.

"Подобряване процесите на стратегическо планиране и механизмите за неговото наблюдение в община Елена”
13.11.2013
Проект "Подобряване процесите на стратегическо планиране и механизмите за неговото наблюдение в община Елена” е по Оперативна програма "Административен капацитет”. Проектното предложение е сред класираните качествени проекти, които получават финансиране от Европейския социален фонд. Стойността му е в размер на 75 976 лв. със срок на изпълнение 9 месеца.С реализацията на проекта балканската община ще бъде подпомогната при подготовката на Общинския план за развитие за следващия програмен период /2014-2020 г./. В тази връзка ще бъде направена оценка на сега действащия ОПР /2007-2013 г./, както и анализ на състоянието и потенциала на развитие на общината за следващия период.Ще се обсъдят предложения...

„Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в гр.Елена, с. Константнин и с. Майско и създаване на „Общностен център” в гр.Елена”
26.06.2013
По мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. на 26.06.2013 бе одобрен проект на община Елена за а именно: „Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в гр.Елена, с. Константнин и с. Майско и създаване на „Общностен център” в гр.Елена”.Общата стойност на одобреното проектно предложение е в размер на 5 841 626  лв., а срокът за неговото реализиране е 30 месеца, считано от датата на получаване на уведомително писмо с решение за съгласуване / отказ за...

„Общинска администрация Елена – компетентност и ефективност”
18.04.2013
От 18.04.2013 година община Елена започна изпълнението на проект „Общинска администрация Елена – компетентност и ефективност” по оперативна програма Административен капацитет . Проектът е на стойност 76 960.88  лв и ще се изпълнява в продължение на 12 месеца.  Общата цел на проекта е свързана с  повишаване капацитета на общинска администрация – Елена с цел ефективност и качество при изпълнение на професионалните задължения. Специфичните цели на проекта са:  повишаване квалификацията на общинските служители в община Елена и повишаване мотивацията на общинските служители за по-качествено и резултатно изпълнение на професионалните задължения. Основните дейности залегнати  в проекта са:  организация и управление;  обучения, проведени...

„Първоначално залесяване на неземеделски земи”
15.04.2013
„Първоначално залесяване на неземеделски земи” е по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. по мярка 223. С безвъзмездна финансова помощ от близо 920 000 лв. разработката предвижда да бъдат залесени близо 1000 дка, собственост на общината. Освен увеличаване на горските територии, намаляване на риска от ерозия и подобряване на водния баланс реализацията на проекта ще доведе и до създаване на сезонна заетост на общи работници за пет години напред.

"Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности""
15.04.2013
Проект "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 226, който е на стойност 586 742 лв. Тези пари са за изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение с цел намаляване опасността от горски пожари. Предвидено е кулата да бъде разположена в местността Черно бърдо в землището на село Костел – имот представляващ горска територия, собственост на общината, попадащ в отдел 311 „и”. Системата включва локална станция за наблюдение, контролен център и система за оповестяване. При подходящо ситуиране станцията може да осигури наблюдение в радиус до 15 км.