Текущи проекти

Реконструкция и рехабилитация на ул.“Възрожденска“ и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена по ПРСР
21.05.2019
  Договорът за изпълнение на проекта е сключен на 16.05.2019 г., като срокът за изпълнение е 36 месеца. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 615 915,22 лв. Основната дейност по реконструкцията и рехабилитацията на ул.“Възрожденска“ и тротоарите към съществуващите улици в гр. Елена, ще бъде съпътствана от дейности по строителен и авторски надзор и консултантски услуги по управление на проекта. Подобекти по проекта: 1: Реконструкция на ул. „Възрожденска” - гр. Елена, вкл. тротоари; 2: Реконструкция и рехабилитация на тротоари към ул. „Крайбрежна“, ул. „Мир“, ул. „Костовска“, ул. „Оборище“, ул. „Опълченска“, ул. „Кършовска“, ул. „Спортист“, ул. „Църковна“, ул. „Кокиче“ и ул. „Стара планина“ в...

Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на ДСП – гр. Елена
23.04.2019
  На 16.04.2019г. между община Елена и фонд „Социална закрила е подписан договорът за изпълнението на проекта с бюджет в размер на 29 804 лв. Целта на проекта е да се обнови материалната техническа база с нова техника с технически характеристики, ефективност, вид и брой на осъществяване на крайната цел: повишаване на качеството на обслужване и търсене на социалната услуга чрез осигуряване на съвременни условия и материално техническа база в съответствие с действащата нормативна база. Предвидено е проектът да приключи на 31.08.2019 г.

Лични асистенти – по ПМС 344 от 21.12.2018г.
08.01.2019
  За 2019 г. по ПМС-то са назначени 75 лични асистента и 1 домашен помощник. От услугата са се възползвали приблизително над 100 потребителя. Осигуряват се грижи в семейна среда на лица и деца с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянно обгрижване в ежедневието си и постигане на социална адаптивност. Стойността на отпусната сума по ПМС е 207 640, лв., а срокът за изпълнение е до 31.08.2019г.

„Култура във вечността“ по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България“ 2014-2020
11.09.2018
  Договорът за изпълнението на проекта е подписан на 05.09.2018г. Общата стойност на проекта е 1 411 343 евро, а продължителността е 36 месеца. Водеща е община Елена, а партньор е община Меджидия (Румъния). За община Елена са заложени дейности за възстановяване на изгорялото училище в центъра на града и превръщането му в художествена галерия с информационен център. В полуприземния етаж ще има модерни депа и складове за съхранение на ценния фонд от картини и икони на Музей на Възраждането. На първия етаж ще се помещава информационен център и галерия, а на втория – галерия. Предвиждат се реставрационни помещения, складове, санитарни...

„Реконструкция на сградите на Средно училище „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“ по ПРСР
08.12.2017
  На 04 декември 2017 г. община Елена подписа договор за изпълнение на проект „Реконструкция на сградите на Средно училище „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“. Срокът за изпълнението на проекта е 36 месеца. Проектът предвижда цялостна енергийна реконструкция на училищния комплекс в гр. Елена. Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи (СМР) е 230 календарни дни. През 2018 година са проведени обществените поръчки за избор на изпълнители за изпълнение на строително - монтажните работи, за упражняване на строителен и авторски надзор и за ползване на консултантски услуги по управлението на проекта. Първоначално...

Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ по мярка 19 от ПРСР
24.10.2016
  В обавения първи прием със срок 31 май 2016 г. „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“ кандидатства пред Министерство на земеделието и храните за финансиране и изпълние на Сратегия за водено от общностите местно развитие. Съгласно споразумение с МЗХ №РД.50-140 от 21.10.2016г. сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ изпълнява Стратегия за ВОМР на стойност 1 955 830 лв.