ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
14.11.2016
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
от Стоян Николаев Златев  - председател на Общински съвет – Елена
 
Относно: Изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В образувано по протест на прокурор при Районна прокуратура – Елена административно дело №420/2016, с Решение №298/07.10.2016 г. на Административен съд – Велико Търново е отменена като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 18, ал. 4 от Правилника, която гласи „При отсъствие от заседание на общинския съвет, постоянните и временните комисии към Общинския съвет, общинският съветник не получава съответното възнаграждение“. Съдебният състав счита, че нормата не е прецизно формулирана и има смисъла, че при отсъствие на общинския съветник, се удържат средства в размер на 100% от възнаграждението за съответното заседание, т.е. пълният размер на това възнаграждение. Тази формулировка, наред с възможността за налагане на санкция, като част от месечното възнаграждение на съответния общински съветник, пропорционална на пропуснатите от него заседания, въвежда и възможност за санкция в пълния размер на това възнаграждение, при евентуално отсъствие от всички заседания през дадения календарен месец. В мотивите на решението си Административен съд – Велико Търново излага, че съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА /в приложимата редакция обн. ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г./, общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като размерът на това възнаграждение се определя с решение на общинския съвет, прието с квалифицирано мнозинство, т.е. законът е установил възможност да се заплаща само трудът на общинските съветници за участие в съответните заседания. С чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА присъствието на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които е избран, и участието в решаването на разглежданите въпроси, са въведени и като задължения на всеки общински съветник. Съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗМСМА, неизпълнението на тези задължения се санкционира имуществено, като точният текст на последната норма гласи „При неизпълнение на задълженията по ал. 1, т. 1 от възнаграждението на общинския съветник се удържат средства в размер, определен в правилника по чл. 21, ал. 3“. Или на общинския съвет са делегирани правомощията за определяне размера на предвидената в закона имуществена санкция, без изрично да е въведено ограничение относно максимума на този размер. Същевременно обаче използваният израз в ЗМСМА „удържат средства“ сочи единствено на възможност санкцията да бъде само част от начисленото и дължимо за изплащане месечно възнаграждение на общинския съветник, но не и на такава въпросното възнаграждение въобще да не бъде изплащано, както се предвижда в сегашната разпоредба на чл. 18, ал. 4 от Правилника. Нормата на чл. 36, ал. 2 от ЗМСМА е санкционна и нейното разширително тълкуване във вреда на адресатите й е недопустимо, вкл. и най-вече от органа в чиито правомощия е делегирано определянето размера на санкцията.

Мотиви за предлаганите изменения и допълнения и цели, които се поставят:

Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с нормите на Закона за местното самоуправление и местна администрация. Възприемане и спазване на дадените препоръки и насоки по отношение на правилника в Решение №298/07.10.2016 г. на Административен съд – Велико Търново по дело № 420/2016.  
Предложената стойност за удържане на средства при неявяване на заседания на общинския съвет и временните му комисии е съобразена с трайно възприетото в съдебната практика становище, че трудът, който се полага от общинските съветници не включва само участието им в заседания на общинския съвет и неговите комисии, а изпълнението и на останалите вменени от закон задължения – например да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет /чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА/.

Очаквани резултати от прилагането:

Подобряване на цялостната дейност по прилагане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганите промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.
 
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 3, във връзка с чл. 34 и чл. 36 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елена
1.    Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация както следва:

§4. В чл. 18 се създава нова алинея 4 със следното съдържание:
(4) При отсъствие от заседание на общинския съвет, постоянните и временни комисии към Общинския съвет, общинският съветник, търпи санкция в размер на 80% от полагаемото възнаграждение за съответното заседание.

§5. В чл. 18 се създава нова алинея 7 със следното съдържание:
(7) Паричните суми от санкциите се натрупват като икономии и се изразходват по решение на общински съвет.

Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Правилника на е-mаil адрес: obs@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация.

С уважение,
СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на Общински съвет - Елена