ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена
21.11.2016
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена  
      
Относно: Изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
Регионалната система за управление на отпадъците регион Велико Търново, включваща клетка № 1 на депо за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране на постъпващи отпадъци и инсталация за компостиране има издадено разрешение за ползване от 25.04.2016 г.
Съгласно чл. 26, ал. 1, т. 9 от ЗУО Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците взема решения за даване на съгласие и определяне на цените в случаите, когато регионалната система за управление на отпадъците се ползва от общини извън регионалното сдружение или от други притежатели на отпадъци;
Цените за дейностите по сепариране, компостиране и депониране на Регионална система за управление на отпадъците в регион В. Търново, за случаите, когато системата се използва от общини извън сдружението или от други притежатели на отпадъци, са определени с Решение № 1 към Протокол на общо събрание на Регионално сдружение, проведено на 25.01.2016 г.

Същевременно, съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси „За всички услуги и права, включително по ал. 3, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена.

Ползването от страна на физическите и юридическите лица, с адресна регистрация, съответно със седалище и адрес на управление на територията на Община Елена на Регионалната система за управление на отпадъците за производствени отпадъци с характер на битови представлява право, за което с Решение № 1 от Протокол от 25.01.2016 г. на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците регион Велико Търново е определена цена, която следва да бъде инкорпорирана в Наредбата, доколкото същата ще се заплаща на касата на Община Елена.

Мотиви за предлаганите допълнения и цели, които се поставят:

Във връзка с прилагане на Решение № 1 от Протокол от 25.01.2016 г. на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците регион Велико Търново, прието съгласно чл. 26, ал. 1, т. 9 от Закона за управление на отпадъците е необходимо да бъде вписана в Наредбата цена за случаите, когато регионалната система за управление на отпадъците се ползва от други притежатели на отпадъци. Цените в настоящия проект са определени за дейностите сепариране, компостиране и депониране на отпадъци и са вписани в нов чл.47а. от Глава III на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. Предвидено е същите да се заплащат от притежателите на отпадъци, упражняващи дейност на територията на Община Елена. Взаимоотношенията с тези лица ще бъдат регламентирани с договор, сключен с Община Елена.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените допълнения:

За прилагането на предлаганите допълнения не са необходими допълнителни финансови средства. Решението за определяне на цени за ползването на РСУО е определено от действащата нормативна уредба и е в изпълнение на взето решение от Общото събрание на регионалното сдружение. Размерите на цените са определени в цитираното и приложено решение на Общото събрание. В предложението е предвидено заплащане на аванс, с оглед запазване на икономическите интереси на Община Елена.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:

Създаване организация за спазване разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и постигане на поставените цели. Създаване на организация за сключване на договори с лицата, използващи РСУО.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Доколкото предлаганите допълнения не противоречат на Закона за местните данъци и такси или друг нормативен акт, който е съобразен с европейското законодателство, може да се смята, че същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци, чл. 8, чл. 26, ал. 2, чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 77 от АПК Общински съвет Елена приема изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Елена, както следва:

§1.
Изменя заглавието на Глава III от Наредбата, като добавя „и права“ и същото придобива следния вид: „ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА“

§2.
Създава се нов чл.47а. със следното съдържание:
„Чл.47а. Цена за ползване на Регионална система за управление на отпадъците за производствени отпадъци с характер на битови от други притежатели на отпадъци.
(1)    Цената за производствени отпадъци се заплаща за услугите (сепариране, компостиране, депониране, охрана и др.) по експлоатацията и стопанисването на Регионална система за управление на отпадъците (РСУО) в землището на с. Шереметя, община Велико Търново.
(2)    Физическите и юридическите лица подават заявление до Кмета на Община Елена, в което следва да се опишат вид и прогнозни количества на отпадъка, след което внасят аванс, изчислен на база прогнозното количество отпадъци по цена за депониране, описана в ал. 5, т. 3.
(3)    Между Община Елена и горепосочените лица се сключва договор, след като бъдат изпълнени задълженията по ал. 2.
(4)    Физическите и юридическите лица транспортират за своя сметка производствените си отпадъци, придружени с документ, издаден от Община Елена, за всяко конкретно извозване на отпадъци.
(5)    За приемането и обработването на производствените им отпадъци с битов характер, физическите и юридическите лица, упражняващи дейност на територията на Община Елена заплащат цената, както следва:
1.    за сепариране - 18,10 лв./тон без ДДС;
2.    за компостиране - 20,90. лв./тон без ДДС;
3.    за депониране - 20,19. лв./тон без ДДС.
(6)    В срок от три дни след получаване на документ от РСУО за предадено количество отпадъци, горепосочените лица го представят в Община Елена, като в зависимост от съотношението между прогнозното и действително извозеното количество, доплащат или им се възстановява остатъкът от внесения аванс.
(7)    Лицата по ал. 2 дължат и допълнителна цена за тон обезвреден отпадък, която е в размер, съответстващ на размера на отчисленията за обезвреждане на отпадъци, които дължи Община Елена, съгласно чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.”

§3.
Добавя нова точка 3 в Параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата със следното съдържание:
„3. „производствени отпадъци с характер на битови“ по смисъла на тази Наредба са отпадъци, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, но са образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица и са със статут на неопасни.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация.