ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Приемане на Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена
21.11.2016
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
Мотиви към настоящия проект:
 
Причини, които налагат приемането:
 
По време на разисквания в Общински съвет – Елена за удостояване със званието „почетен гражданин“ общински съветници изказаха мнение, че има нужда от една нова наредба за символите и отличията в общината. Необходимо е в един нормативен акт да намерят място, както вида, съдържанието, начина на използване и представяне, така и реда на удостояване, избор и връчване на символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Елена. Необходимо е да се уреди статутът на Деня на град Елена и Празника на община Елена, защото символите, почетните знаци, отличията и почетните звания, обект на наредбата, са във взаимна обвързаност.
 
Цели, които се поставят:
 
С приемане на наредбата се постига систематизиране и регламентиране на дейностите и ритуалите в община Елена, извършвани като следствие от приемане подзаконов акт за морално стимулиране на изявени личности с принос за града и общината.
 
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
 
За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
 
Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:
 
С прилагането на Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена се очакват следните резултати:
- създаден и приет от Общински съвет – Елена нормативен акт на общинско ниво, в който се създава единен регламент, както за вида, съдържанието, начина на използване и представяне, така и реда на удостояване, избор и връчване на символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Елена ;
- ще се предостави възможност за материално стимулиране на изявени личности.
 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
 
Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз.
Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Елена чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация.