ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията
03.08.2017
  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След извършен анализ от страна на общинска администрация, бе установено, че в Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията не е прецизиран редът за принудително премахване на преместваеми обекти. Необходимо е ясно и точно да се определят стъпките и действията, които общинска администрация следва да предприеме, в случай, че собственикът на обекта откаже да премахне доброволно поставеното съоръжение, за чия сметка се осъществяват и какво се случва с наличното в обекта имущество. Съгласно чл. 57а, ал. 7 от ЗУТ при неспазване на срока за доброволно премахване, определен със заповед по чл. 57а, ал. 3, обектът се премахва принудително по ред, определен с наредбата по чл. 56, ал. 2. Законодателят е определил реда за доброволно премахване на преместваеми обекти, но е предвидил общинският съвет да приеме реда за принудително премахване на същите. Поради това предлагам чл. 76 да бъде изменен и допълнен и бъдат създадени нови чл. 76а, чл. 76б, чл. 76в., чл. 76г.
 
Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят:
 
Промяната в Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията се налага във връзка с оглед синхронизиране на местната нормативна уредба с националното законодателство и поставяне на ясни и точни насоки за извършване на законовоопределена процедура.
 
Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения:
 
За прилагането на предлаганото изменение не са необходими допълнителни финансови средства, същевременно предложената промяна няма да се отрази негативно на общинския бюджет.
 
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:
 
Ще се уредят точно и законосъобразно взаимоотношенията, свързани с принудителното премахване на преместваеми обекти.
 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
 
Доколкото предлаганото изменение възниква от нормативен акт от по-висок ранг, който е съобразен с европейското законодателство, може да се смята, че същото е в съответствие с правото на Европейския съюз и националното законодателство.
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 57а, ал. 7 от Закона за устройство на територията, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 77 от АПК, Общински съвет  – Елена
 
§ 1. Изменя Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията както следва:
 
1. Изменя се чл. 76, като същият придобива следното съдържание:
 
„Чл. 76. (1). В едноседмичен срок след изтичане на срока за доброволно премахване, определен със заповедта на кмета на Община Елена по чл. 57, ал. 3 от ЗУТ се извършва проверка от специалисти на общинската администрация и се съставя констативен протокол.
(2) При установено неизпълнение на заповедта по чл. 57а, ал.3 от ЗУТ се пристъпва към действия  по принудителното ù изпълнение.
(3) В едномесечен срок от съставяне на протокола се провежда предварително проучване относно начина на изпълнение на заповедта, необходимия срок за изпълнението ù, необходимите средства по изготвена количествено-стойностна сметка (КСС). За резултатите от проучването се изготвя протокол, който се представя на кмета на общината.
(4) В едномесечен срок от изготвянето на протокола се открива процедура за възлагане на предвидените дейности за избор на изпълнител на обществената поръчка.“
 
2. Създава нови чл. 76а, чл. 76б, чл. 76в, чл. 77г със следното съдържание:
 
„Чл. 76а. (1). След определяне на изпълнител на обществената поръчка се определя датата и часа на принудителното изпълнение, за които писмено се уведомяват всички заинтересувани лица.
(2) Собствениците на преместваемите обекти, както и на недвижимите имоти, в които са поставени обектите, са длъжни да осигурят свободен достъп за изпълнение на дейностите по заповедта на Кмета на общината. При необходимост достъпа се осигурява принудително със съдействието на полицията.
Чл. 76б. (1). На определената дата и час представители на общинската администрация съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните дружества и органите на Министерството на вътрешните работи съставят протокол за състоянието на обекта преди започването на принудителното изпълнение на заповедта за премахване и опис за вида, състоянието на преместваемия обект и намиращото се в него имущество.
(2) В случаите, когато преместваемия обект не е освободено доброволно от наличните малотрайни, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудителното му освобождаване, със съдействието на съответните специализирани контролни органи, при необходимост. Изнесеното имущество се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от Кмета нa общината, за сметка на собственика (ползвателя), съгласно съставения опис. Извършените разходи се събират по реда на Гражданско процесуален кодекс (ГПК).
Чл. 76в. (1). Премахването на незаконно поставения преместавем обект се ръководи от технически правоспособно лице, което е представител на изпълнителя, след преустановено захранване с вода, електрическа енергия, топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните води и др, когато това се налага.
(2) В процеса на изпълнение на заповедта за премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица (извън адресатите на заповедта).
(3) След изпълнението на заповедта за принудително премахване на обекта се съставя протокол от представители на общинската администрация и изпълнителя в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи.
(4) В протокол се вписват направените разходи по премахването на обекта и пренасянето на материалите и вещите.
Чл. 76г. (1). Преместваемият обект, респективно материалите и вещите, се предава на собственика му само след заплащане на всички разходи по премахването, транспортиране и съхранението му.
(2) При неизвестен собственик преместваемият обект, материалите и вещите по преходната алинея при изтичане на едногодишен срок стават собственост на Община Елена на основание чл. 89, ал. 1 от Закона за собствеността. За вещи, подлежащи на бърза развала или охраната на които изисква големи разходи, се прилага чл. 89, ал. 2 от Закона за собствеността и същите се продават. Ако в едногодишния срок, собственикът поиска предаване на материалите и вещите, същият дължи обезщетение в размер на 10% от стойността им и разходите по пренасянето и пазенето им.
(3) При известен собственик преместваемият обект, материалите и вещите по ал. 1, стават собственост на Община Елена след изтичане на петгодишен давностен срок, на основание чл. 80 от Закона за собствеността.
(4) Община Елена не носи имуществена отговорност за причинени на собственика на имота, върху който е поставен обекта вреди, свързани с премахването му. Адресатите на заповедта не могат да претендират обезщетения за вреди, за пропуснати ползи, за необходими и полезни разноски, произтичащи от премахването на обекта, който не са премахнали в указаните им в заповедта срокове за доброволно изпълнение.
(5) Община Елена, респ. лицето, на което преместваемият обект, материалите и вещите са предадени на отговорно съхранение, не носят имуществена отговорност за причинени вреди при съхранението му, вкл. и такива от частичното или пълното му разрушаване. Адресатите на заповедта не могат да претендират обезщетения за вреди и за пропуснати ползи, произтичащи от задържането или от неправилното съхранение на преместваемия обект, материалите и вещите, които те са могли да предотвратят чрез своевременно заплащане на всички разходи по премахване, транспортиране и съхранение и вдигането му от склада, в който се съхранява.“
 
§ 2.  В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 4. със следното съдържание:  
 
„§ 4. Измененията и допълненията на наредбата, приети с Решение №…………… от Протокол № ……………... на Общински съвет - Елена влизат в сила незабавно.”