ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена
18.05.2018
   
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Предлагам на Вашето внимание няколко предложения за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, а именно:
 
1. Във връзка с промени на Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник бр. 92 от 17.11.2017г. и бр. 99 от 12.12.2017г., се налага актуализиране на текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. В ДВ бр.92 е добавено пояснение, че за целите на комплексното административно обслужване за изискване и получаване на информация по чл.87 от ДОПК не се заплаща такса. В ДВ бр.99 е прецизиран текстът, отнасящ се до дължимите такси от родителите на децата от предучилищното образование, като се уточнява, че таксата включва разходите по храненето на децата, без финансираното от държавата.
 
След извършен анализ от Общинска администрация на приходите от такси за ползване на детски ясли, детски градини и детска кухня, както и на разходите, които извършва общината, за да гарантира нормалното функциониране на тези институции се достигна до  извода, че е наложително завишаване на таксите. От години в общината е налице тенденция на намаляване броя на децата. Това е процес, характерен за всички сходни общини, не само в региона, но и в цялата страна. Причините са от демографски и миграционен характер. Съответно, издръжката на детските градини изисква все повече средства, които да бъдат осигурявани от местни приходи. Повечето от сградите на детските заведения не отговарят на съвременните изисквания за енергийна ефективност, материалната база особено в детските градини в селата е амортизирана и са необходими повече средства за нейната поддръжка. Същевременно, все по-високи са изискванията по отношение на осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд, както и регламентите за здравословно хранене на децата. Немаловажен е и въпросът за осигуряване на дневна охрана и пропускателен режим в детските заведения.
 
Таксите, които се събират в детските заведения в община Елена, не са високи и покриват едва 37.8% от средствата за издръжка (по отчета на бюджета за 2017 г.).  
 
2. При извършения анализ на приходите от такси за ползване на услугата домашен социален патронаж се установи, че в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена са определени компонентите на реалната издръжка, но не е прецизиран текста „транспортни разходи за доставка на храна“. Поради тази причина досега при ежемесечното изчисляване на таксите се взема предвид само разходите за гориво на автомобилите, а разходите за поддръжка на автомобилите не участват при определяне на месечните такси. В изчисленията на таксите не се калкулират и разходите за работно облекло на служителите и работниците, както и присъщите разходи за данъци и винетки на автомобилите и разходите за съдове за храна.
 
3. В действащата Наредба не е регламентиран реда и условията за ползване на завършения Дом за тъжни ритуали в гробищен парк гр. Елена. Липсата му създаваше редица неудобства за жителите на града. Във връзка с горното следва да бъде въведена такса за ползване на дома, чрез допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена.
 
4. С поетапното влизане в сила на кадастралните карти и кадастрални регистри (КККР) за землищата на територията на община Елена, област Велико Търново, извършването на услуги, свързани с ползването на кадастрални данни и удостоверяването на определени обстоятелства, които досега се предоставяха от община Елена, преминават към Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Това поражда определени неудобства за гражданите, на които се налага да подават заявления за административни услуги на място, в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) в гр. Велико Търново, както и да получават готовите документи на място. Възможността за електронно заявяване на услугите все още е недостатъчно популярна, а голяма част от административните органи продължават да изискват удостоверения на хартия. Всичко това води до допълнителни разходи и загуба на време.
 
Община Елена е сключила споразумение с АГКК, съгласно което е осигурен достъп до кадастралната информация, отнасяща се до имотите - общинска собственост. Съществува възможност общината да осъществява обслужването на гражданите от името на АГКК, като заявява и получава необходимите услуги по електронен път чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС), а служители от общинската администрация, нарочно упълномощени от АГКК, оторизират документите на хартия.
 
Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят:
 
Промените на Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник бр. 92 от 17.11.2017 г. и бр. 99 от 12.12.2017 г., налагат да се приемат адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите на закона. Текстът от наредбата следва да се прецизира и синхронизира с разпоредбите от по-висока степен, като се избегнат противоречия и несъответствия с приетите изменения в Закона за местните данъци и такси.
 
В изпълнение на чл. 15 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена бяха изготвени финансово-икономически анализи на размера на таксите за предоставяните услуги за детски градини, детски ясли и детска кухня в Община Елена, Домашен социален патронаж и цените за ползване на Дом за тъжни ритуали, приложения към настоящото предложение.
 
В посока спазване на Закона за нормативните актове, от директорите на детски заведения на територията на общината са изискани адекватни, социално и финансово обосновани становища/докладни записки, включващи в себе си предложение за размер на месечната такса. Същите са приложени към настоящото предложение. Със Заповед № 266 / 07.04.2017 г. е определена комисия от експерти, със задача да анализира депозираните от директорите на детски заведения доклади, както и да формира конкретно предложение за определяне на стойност. Трайните изводи и констатации по отношение на таксите за детски градини и детска ясла са, че най-резонно и финансово обосновано би било запазване на постоянната компонента от 5 лв. месечно и увеличение на присъствения компонент от 1,70лв. на 1,90лв. дневно. При така предложения вариант максималният размер на таксата на дете за пълен месец без никакви облекчения и намаления ще бъде 44,90 лева. (условно за 21 дни), като към момента е 40.70 лева. За ползването на детска кухня становището на комисията е в посока увеличение на дневната такса от 1.80 лв. на 2.20 лв. на ден.
 
По отношение на Домашния социален патронаж беше изискано становище от Ръководителя на същия, като в постъпилата докладна записка той поставя въпроса за прецизиране на текста „транспортни разходи за доставка на храна“. Предложеният вариант от Директора и приет от комисията е да се включат в таксите начислените разходите за поддръжка на автомобилите, както и разходите за работно облекло. Предварителните изчисления показват, че таксите ще се завишат с около 0,25-0,27 лв. на храноден, което на месечна база е около 7,00 лева на човек при пълен месец.
 
Осигуряването на услугите, предвидени да се предоставят в Дом за тъжни ритуали, създава необходимост от покриване на извършените разходи за поддръжка на сградата,  персонал, отопление през зимния сезон, електричество, вода и др. В приложения финансов анализ към настоящото предложение са калкулирани разходите за обезпечаването им, като формираните общи стойности са занижени съобразно чл. 7, ал. 1 от Наредбата,с оглед защита на обществения интерес.
 
Цените на предоставяните от община Елена услуги по предоставяне на кадастрална информация в настоящото предложение са съобразени с действащата Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ. Разходите, които община Елена прави за предоставянето на услугата, реално ще надхвърлят  разликата между размера на таксите на АГКК за предоставяне на хартиен носител и в електронен формат, но ние сме длъжни да се съобразим с действащата Тарифа № 14, тъй като на практика там е регламентирана таксата за услугата, предоставяна от АГКК, която потребителят ще получи. От друга страна, Законът за местните данъци и такси дава възможност цената на услугата да покрива само част от разходите по нейното предоставяне, а останалата част да бъде за сметка на общинския бюджет. По-важното в случая е удобството за гражданите, а именно, че ако предложението за въвеждане цена на услугата бъде прието, и впоследствие бъде сключено споразумение с АГКК, заинтересованите лица ще получават услугите, които биха получавали в СГКК - Велико Търново, в сградата на общинската администрация, на същата цена, без да им се налага да губят време и да заплащат допълнителни транспортни разходи.
 
Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения:
 
За прилагането на предложените изменения не са необходими допълнителни финансови средства. Същите няма да се отразят съществено негативно на общинския бюджет.
 
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:
 
- постигане на съгласуваност на разпоредбите на Наредбата с тези на нормативен акт от по-висока степен, а именно Закона за местни данъци и такси;
- подобряване качеството на публичните услуги - отговорност на община Елена е да предоставя публични услуги и да подобрява качеството им, за да отговарят на нарастващите потребности на обществото. Предложеното увеличение на таксите на детските заведения и детска кухня на дете месечно ще бъде поносимо за родителите, но акумулираният ефект на годишна база ще бъде около 7 – 10 хил. лв., което ще даде възможност на общината да отделя повече средства в инвестиционната програма за подобряване на материалната база за създаване на по-добри условия за децата и за работа на персонала. Предложеното увеличение за Домашния социален патронаж ще бъде поносимо за ползвателите на услугата, като ще акумулира около 8 хил.лв. – 10 хил. лв. повече годишно.
- Предоставянето на услугите в „Дом за тъжни ритуали“ ще реши въпроса със създадените редица неудобства за жителите на града, когато не разполагат с място за полагане на покойниците в дома си, както и за провеждане на траурни ритуали.
- Осигуряване на възможност жителите на община Елена да получават кадастрална информация в сградата на общинска администрация. Спестяване на време и допълнителни разходи на потребителите.
 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
 
Доколкото предлаганите изменения не противоречат на Закона за местните данъци и такси или друг нормативен акт, който е съобразен с европейското законодателство, може да се смята, че същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.
 
Неразделна част от настоящото предложение са финансово-икономическите анализи, приложени за изтегляне в края на настоящото съобщение.
 
Проектопредложение:
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „в“ и  „г“ от Закона за местните данъци и такси, при спазване на чл. 8, чл. 26, ал. 2, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, и чл. 5 и чл. 15 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, Общински съвет Елена
 
Изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, както следва:
§1. Чл. 25, ал. 1 добива следната редакция:
(1)    За ползване на детски градини и детски ясли родителите или настойниците на децата заплащат месечна такса, състояща се от постоянен и присъствен компонент, в следните размери:
1.    постоянен компонент в размер на 5 лв., независимо от броя на дните, в които детето е посещавало съответното заведение.
2.    присъствен компонент в размер на 1.90 лв. за всеки ден, в който детето е посещавало съответното заведение.
 
§2. Чл. 25, ал. 5 добива следната редакция, съгласно изменението на чл. 6, ал. 1, б. „г“ от Закона за местните данъци и такси:
(5) Родителите или настойниците на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, посещаващи подготвителни групи в детските градини, за времето от 15 септември до 31 май включително заплащат само размера на дневния оклад за храна, без финансираното от държавата, а за периода от 1 юни до 14 септември – размер изчислен по реда на ал. 1.
 
§3. Чл. 25, ал. 8 добива следната редакция:
(8) За ползване на услугите на детска кухня към Детска ясла – гр. Елена, ползвателите заплащат такса за храноден в размер на 2.20 лв.
 
§4. Чл. 28, ал. 2 добива следната редакция:
(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, работно облекло, постелен материал, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за доставка на храната, включително разходи по поддръжка на автомобилите, съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощи от донорски програми и благотворителност.
 
§5. Добавя се нова алинея (3) към чл. 39 в наредбата, съгласно създадената нова алинея (2) към чл. 115 от Закона за местните данъци и такси:
(2) За целите на комплексното административно обслужване за изискване и получаване на информация по чл. 87 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се заплаща такса.
 
§6. Добавят се нови т. 28, т. 29 и т. 30 в Приложение № 8 „ДРУГИ УСЛУГИ“ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, както следва:
28. Ползване на зала за траурен ритуал в Дом за тъжни ритуали – 12.00 лв. на започнат час.
29. Ползване на хладилна камера за съхранение на покойник – 1.20 лв. на започнат час.
30. Предоставяне на кадастрална информация на хартиен носител:
30.1. скица на поземлен имот в урбанизирана територия - 5.00 лв.;
30.2. скица на поземлен имот в неурбанизирана територия - 1.50 лв.;
30.3. скица на сграда - 5.00 лв.;
30.4. схема на самостоятелен обект - 5.00 лв.;
30.5. удостоверение за наличие или липса на данни в кадастралната карта - Удостоверение за характеристика на имот - 6,00 лв.
 
§7. Създава се нов чл. 47б със следното съдържание:
Чл. 47б (1) Община Елена подпомага Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) при административно обслужване с кадастрална информация и предоставяне на официален удостоверителен документ на хартия.
(2) За заявяване на услугите, заявителят прилага документи, изискуеми по Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3) Предоставянето на официален удостоверителен документ се осъществява след заплащане на дължимата такса за предоставяне в електронен формат на съответната услуга, по сметка на АГКК, съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ, чрез нареждане на банков превод, електронно разплащане чрез оператори за електронно разплащане или ПОС терминал.
(4) Заявителите на кадастрална информация на хартиен носител заплащат цена на услугите, определени в т. 30 от Приложение № 8 „ДРУГИ УСЛУГИ“ към наредбата.
(5) Приходът от услуги за предоставяне на официален удостоверителен документ е съобразен с реално направените разходи по предоставянето им и представлява разлика между размера на такси на АГКК за предоставяне на хартиен носител и в електронен формат по Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ.
(6) Услугите се предоставят в следните срокове:
1. обикновена - 7 работни дни;
2. бърза - 3 работни дни.
(7) Цената за бърза услуга се увеличава със 100 на сто спрямо тази на обикновената услуга. Срокът започва да тече от деня, следващ деня на регистриране на заявлението и изтича в края на работния ден на последния ден от срока.
(8) В Центъра за информация и обслужване на гражданите на Общината се приемат заявления, подавани от физическите и юридическите лица, за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КККР) на територията на общината.
(9) Не се дължи заплащане за следните услуги:
1. търсене на информация в кадастралните карти, кадастралните регистри, специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от АГКК;
2. разглеждане на данни от кадастралните карти, кадастралните регистри, специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от АГКК;
3. предоставяне на каталог на данните от кадастралните карти, кадастралните регистри, специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от АГКК и услугите с тях;
4. вътрешни административни услуги извън случаите на чл. 58, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
5. предоставяне на данни от геодезическата основа на кадастралната карта чрез отдалечен достъп до административната информационна система;
6. други случаи, определени със закон.
 
§8. Предвидените в §1. и §3. от настоящото решение изменения влизат в сила считано от 01.07.2018 г.
 
С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
 
Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация.