ОБЯВИ
Обява от общинска служба по Земеделие - град Елена
06.08.2018
 
Общинска служба по земеделие гр. Елена уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019, че са изготвени предварителните регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землищата от община Елена.

Същите се намират в общинска служба по земеделие гр. Елена.

Промени в предварителните регистри могат да се правят до 15.08.2017 г. на основание чл.72, ал.5 от ЗСПЗЗ.

ОСЗ - Елена