Обявления
Обявление № УТ.01.02-14 / 24.01.2019 г.
25.01.2019
 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-27 / 24.01.2019 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи частично изменение на действащ ПРЗ (Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване) за УПИ ІІ „За общежитие за спортисти” в кв. 94 по плана на гр. Елена - изменение на улична регулация между О.Т. 212-222, придаване на имот с идентификатор 27190.501.1021 към имот с идентификатор 27190.501.1022 по КККР гр. Елена и обособяване на нов самостоятелен УПИ ІІ в кв. 94 по плана на града, отреден за „Арт център“, с режимите на застрояване на устройствена зона Оо (общественообслужващи дейности), съгласно ОУП на община Елена.

Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА