Местни избори 2019
ЗАПОВЕД № РД.02.05-531 - избирателни секции
02.09.2019
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.,

ОБРАЗУВАМ:

1.ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., съгласно приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.

2.Утвърждавам НОМЕРАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ в общината в съответствие с Решение № 570-МИ/26.07.2019 г. на Централната избирателна комисия, съгласно приложението.

3.Настоящата заповед с приложението към нея да се обяви публично чрез: оповестяване на сайта на община Елена, публикуване във в. „Еленска трибуна” и поставянето ѝ на табло “Местни избори 2019” във фоайето на общинската администрация.

4.В срок до 06 септември 2019 г. да се изпрати списък с адресите на избирателните секции чрез ТЗ ГРАО – Велико Търново на ГД ГРАО в МРРБ.

5.Копие от заповедта за образуване на избирателните секции и списъка с адресите на избирателните секции да се предостави на Областен управител на област Велико Търново и на Общинската избирателна комисия – Елена.

Настоящата заповед подлежи на оспорване от заинтересованите лица пред Областния управител на област Велико Търново в 3-дневен срок от обявяването й.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината.

/п./
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ