„Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец” по ОП "Административен капацитет"
09.10.2012
От 09.10.2012 година община Елена съвместно с община Лясковец започна изпълнението на проект „Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец” по оперативна програма Административен капацитет. Проектът е на стойност 143 969 лв и ще се изпълнява в продължение на 18 месеца.  Общата цел на проекта е свързана с оптимизиране на общинското управление и повишаване на ефективността чрез преструктуриране на административни структури и звена и подобряване на работните процеси.Специфичните цели на проекта засягат: изграждане на ефективни структури чрез модернизиране и адаптиране на тяхната организация спрямо потребностите на гражданите и бизнеса и добрите европейски практики; подобряване...

„Подобряване на социалната инфраструктура в Община Елена чрез изграждане на Защитено жилище”
03.10.2012
Oсигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура в Община Елена, подобряване качеството на живот на децата, настанени в специализирани институции съобразно техните специфични потребности, осигуряване на нов вид резидентна услуга чрез изграждане на Защитено жилище в гр. Елена, съгласно Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБ” и Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБ” е целта на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Елена чрез изграждане на Защитено жилище”.Финансирането на проектното предложение е по мярка 321 на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. „Основни услуги за населението...

„Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”
13.08.2012
Увеличаване на интереса към конкурентоспособни туристически атракции за привличане на повече туристи на територията на общините Елена – Лясковец – Златарица, е основната цел заложена в проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, стартирал на 13. 08. 2012 година по  Оперативна програма „Регионално развитие”.  Проектът е на  стойност 486 164 лева, а срокът за изпълнение е 21 месеца. Партньори на община Елена, която е водеща по проекта са общините Лясковец и Златарица. Основните дейности заложени в проекта са свързани с: разработването на три туристически пакета в сферата на културата, кулинарията и...

„И аз имам семейство”
08.12.2011
На 08.12.2011 в град София във връзка с изпълнение на проект „И аз имам семейство” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-20013 бе сключено партньорско споразумение между Община Елена и АСП. Този проект се изпълнява на територията на цялата община, след като е идентифицирана нуждата от приемна грижа. Продължителността на проекта е 26 месеца, а стойността е 14 990 037,70 лв. Основната цел на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне....

„За по добро детство”
22.06.2011
Проект „За по добро детство” е започнал на 22.06.2011 г., финансиран със заем на Световната банка в размер на 40 000 000 евро. Изпълнението на планираните дейности по проекта и крайният му срок, следва да приключат преди 30.09.2015 г. Той се изпълнява на територията на общините Елена и Златарица.  Проектът цели превенция на социалното изключване и намаляване на бедността след децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. Чрез подобряване готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения, сред уязвимите групи родители се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията. Проекта...

„Обновяване и развитие на населените места в община Елена”
23.12.2010
По мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места в община Елена” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. е одобрен проект на община Елена за изграждане на девет на брой детски площадки в гр. Елена и с. Беброво, а именно:1. Детска площадка в кв. 86 по плана на гр. Елена (между блоково пространство); 2. Детска площадка в кв. 23 по плана на гр.Елена; 3. Детска площадка в УПИ І „За комплексно жилищно строителство” - кв. 109 по плана на гр. Елена; 4. Детска площадка в кв. 126 - кв. 132 по плана на гр. Елена; 5. Детска площадка в УПИ ХVІІ...