Търгове и конкурси

ЗАПОВЕД № РД.02.05-5 Елена, 07.01.2019 г.
07.01.2019
  С Решение № 147/29.11.2018 г. Общински съвет – Елена е открил процедура търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, а именно: поземлен имот с идентификатор 10522.500.9, с площ от 189 кв. м., начин на трайно ползване: за комплекс за образование, ведно с построената в него едноетажна сграда с идентификатор 10522.500.9.1 с площ от 79 кв. м., находящ се в с. Велковци, община Елена. Имотът е актуван с АОС № 1363 / 20.06.2017 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд - гр. Елена под № 705 от 27.06.2017 г.. Предвид горното и на основание чл....

УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ“
17.12.2018
Община Eлена, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004, проект BG05M9OP001-2.004-0015-С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Елена” УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ“ (1 ПО 0,5 БР.) в Център за ранна интервенция на уврежданията град Елена, при следните условия: І. Изисквания към кандидатите: Общи изисквания - добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип. - готовност за работа с деца от 0 до 7 години. - да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, здравна грижа за деца и...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-674 Елена, 12.11.2018г.
12.11.2018
  На 07.11.2018 г. от 09:30 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-607/15.10.2018 г. на кмета на община Елена и Заповед № РД.02.05-656/05.11.2018 г. на зам. кмет „ХД“ за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество – общинска собственост, а именно:  ЗАПОВЕД № РД.02.05-674

ЗАПОВЕД № РД.02.05-673 Елена, 12.11.2018г.
12.11.2018
  На 07.11.2018 г. от 09:30 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-607/15.10.2018 г. на кмета на община Елена и Заповед № РД.02.05-656/05.11.2018 г. на зам. кмет „ХД“ за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество – общинска собственост, а именно:  ЗАПОВЕД № РД.02.05-673

ЗАПОВЕД № РД.02.05-672 Елена, 12.11.2018г.
12.11.2018
  На 07.11.2018 г. от 09:30 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-607/15.10.2018 г. на кмета на община Елена и Заповед № РД.02.05-656/05.11.2018 г. на зам. кмет „ХД“ за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество – общинска собственост, а именно: ЗАПОВЕД № РД.02.05-672

ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 671 Елена,12.11.2018г.
12.11.2018
  На 07.11.2018 г. от 09:30 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-607/15.10.2018 г. на кмета на община Елена и Заповед № РД.02.05-656/05.11.2018 г. за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество – общинска собственост, а именно: ЗАПОВЕД № РД.02.05-671