Търгове и конкурси

Заповед № РД.02.05-416
10.07.2018
  С Решение № 85/28.06.2018 г. Общински съвет  - Елена е открил процедура (търг с явно наддаване) за продажба на следното движимо имущество: - Лек автомобил „ВАЗ 2107“, рег. № ВТ 4975 АМ; - Лек автомобил „Фолксваген Каравел“,  рег. № ВТ 2145 АН; - Лек автомобил „Форд Фокус“,  рег. № ВТ 4664 АК; - Специален автомобил „Фолксваген ЛТ - 35“ , рег. № ВТ 4620 АС; - Специален автомобил „Фолксваген Транспортер“, рег. № ВТ 9383 АН;   - Товарен автомобил „УАЗ - 374106“, рег. № ВТ 6631 АР (фургон); - Товарен автомобил „Баркас В 1000“, рег. № ВТ 4734 ВН; - Мотоциклет „ЧЗ - 350“, рег. № ВТ 2089...

Заповед № РД.02.05-415
10.07.2018
  С Решение № 84/28.06.2018 г. Общински съвет – Елена е открил процедура търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, а именно: баня - едноетажна сграда със застроена площ 134 кв. м. и дворно място, цялото от 850 кв.м., съставляващо УПИ ІІ  "За баня", построена в квартал 31 А, по плана на с. Константин, при граници: от две страни улица, УПИ І „За фурна“ и УПИ ІІІ „За озеленяване“. Сградата е  актувана като частна общинска собственост с АОС № 1265/08.11.2016 г., вписан в Служба па вписванията гр. Елена под  № 129, том 7 на 10.11.2016 г.   Предвид...

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ
26.06.2018
  ПО ПРОЕКТ „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ЕЛЕНА“, ДОГОВОР BG05M9OP001-2.004-0015-С01, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014 – 2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001- 2.004. И УТВЪРДЕНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪРА ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ,   КЛАСИРАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО Е КАКТО СЛЕДВА:   1. За длъжност „Педагог“: № Име, презиме и фамилия    Оценка от проведен подбор по точкова система 1. Румяна Стефанова Стоянова    31 т.   1. За длъжност „Медиатор/помощник възпитател“: № Име, презиме и фамилия    Оценка от проведен подбор по точкова система 1. Бояна Христова Досева    18 т.   С класираните кандидати се сключват...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ „ПЕДАГОГ“ И „МЕДИАТОР/ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ“
21.06.2018
                     по Проект „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ЕЛЕНА“ Договор BG05M9OP001-2.004-0015-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, процедура BG05M9OP001-2.004. и утвърдена процедура за подбор на персонал в Центъра за ранна интервенция от Кмета на Община Елена и проведен първи етап от процедурата, а именно:   Разглеждане на подадените документи, комисията определи:   1.    Допуска до втори етап – събеседване следните кандидати: ЗА ДЛЪЖНОСТ „ПЕДАГОГ“ Румяна Стефанова Стоянова   ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЕДИАТОР/ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ“ Бояна Христова Досева   2.    Недопуснати кандидати – няма. Втори етап от провеждане на подбора – събеседване, ще се проведе...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-378
18.06.2018
На 11.06.2018 г. от 10:30 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД.02.05-316/16.05.2018 г. на кмета на община Елена и Заповед № 02.05-368 / 11.06.2018 г. на зам. кмет „ИД“ за промяна в състава на комисията, с цел провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост. Обект на публичния търг е имот частна общинска собственост, а именно: СКЛАД И МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ  Заповед № РД.02.05-378

Обява
12.06.2018
  Община Eлена, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004, проект BG05M9OP001-2.004-0015-С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Елена” за реализиране на дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, обявява две свободни работни места, както следва:   1. Педагог – 1 бр.; 2. Медиатор/помощник възпитател – 1 бр.   Срок на договора. С одобрените кандидати ще бъде сключен трудов договор със срок 2 месеца. Дейността „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по проекта ще бъде изпълнявана през месеците юли...