Структурни фондове на ЕС

Търгове и конкурси

14.12.2016
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР   1. Завършено висше образование, степен "магистър". 2. Професионален стаж най-малко 5 години. 3. Управленски опит най-малко две години. 4. Опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори. 5. Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други международни донори, и наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР. 6. Да  има отлични компютърни умения: да работи с офис пакет на Microsoft office и интернет. 7. Да има отлични комуникативни умения, за планиране и организиране на собствената работа и работа в екип. 8....


07.11.2016
ЗАПОВЕД № РД.02.05-746 Елена, 07.11.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 10, ал. 1 от Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ и Решение № 24/ 25.02.2016 год. на Общински съвет Елена    РАЗПОРЕЖДАМ:  I. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, частна и публична общинска собственост на община Елена, за срок до 1 година, считано от започване на...


21.10.2016
ЗАПОВЕД № РД.02.05-700 Елена, 20.10.2016 г.

На 18.10.2016 г. от 09:00 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-632/26.09.2016 г., за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, частна и публична общинска собственост на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, за срок до 1 година, считано от започване на стопанската 2016-2017 година. С Протокол комисията е извършила подбор и класиране на участника в процедурата. Предвид горното, на основание чл. 44, ал....


05.10.2016
Заповед № РД.02.05-665 Елена,05.10.2016г.

На 04.10.2016 г. от 10:00 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД.02.05-565/24.05.2016 г. на кмета на община Елена за провеждане на повторен търг с тайно наддаване отдаване под наем на имот частна общинска собственост. Обект на публичния търг е имот частна общинска собственост, а именно:Заповед №РД.02.05-665


28.09.2016
Заповед № РД.02.05-632

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 10, ал. 1 от Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ и Решение № 24/ 25.02.2016 год. на Общински съвет Елена    РАЗПОРЕЖДАМ:  I.  Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, частна и публична общинска собственост на община Елена, за срок до 1 година, считано от започване на стопанската...


25.08.2016
Резултати от конкурса за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена за 2016 година

Одобрените за финансиране автори и издания са: Д-р Радка Пенчева – „Иван Кирилов. Избрани творби“ - 1000 лв. Константин Терзиев – „Чорбаджиите“ - 900 лв. Емил Спиридонов – „Зовът на живота“ – сборник разкази  - 270 лв.


 
 

/assets/IZBORI/Parlamentarni_izbori_2017/2/baner-izbori.jpg