Търгове и конкурси

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ“
19.07.2019
  1. До конкурс за длъжността „Ръководител на звено за вътрешен одит“ при община Елена е допуснат: • Светослав Любенов Трендафилов Кандидатът следва да се яви на тест на 30.07.2019 г. от 10:00ч. в сградата на Общинска администрация Елена, зала 211. 2. Няма недопуснати кандидати.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ
18.07.2019
с допуснатите кандидати за длъжностите „Детегледач“ и „Домакин/поддръжка“ в социалната услуга „Център за настаняване на деца без увреждания“ град Елена. Събеседване за длъжностите „ДЕТЕГЛЕДАЧ“ и „ДОМАКИН/ПОДДРЪЖКА“ ще се проведе на 22.07.2019 г. от 10:30 часа, в зала № 211, в сградата на общинска администрация Елена, по следния график: За длъжност „ДЕТЕГЛЕДАЧ“ 1. Мариела Кирилова Зопова – 10:30 ч. 2. Цветомира Алексиева Йосифова - 11:00 ч. 3. Илияна Николова Боева - 11:30 ч. 4. Анка Петрова Узунова - 13:00 ч. 5. Анастасия Борисова Борисова - 13:30 ч. 6. Валентина Тодорова Димитрова - 14:00 ч. 7. Вероника Танева Чолакова - 14:30 ч. 8. Павлинка Кръстева Ангелова - 15:00 ч. 9. Светла Николова Димова...

Списък на допуснати до конкурс за заемане длъжността „Директор детска градина
16.07.2019
На участниците допуснати до конкурс за заемане длъжността „Директор детска градина”: 1. Мариана Славчева Донева – за длъжността „Директор на детска градина „Мир“ с. Каменари 2. Нели Станева Димитрова – за длъжността „Директор на детска градина „Щастливо детство“ с. Константин 3. Елмаз Ибрахимова Хамзова – за длъжността „Директор на детска градина „Вяра, Надежда и Любов“ с. Беброво Конкурсът ще се проведе на 31 юли 2019 г. от 9 часа в зала 211 на общинска администрация.

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР за заемане на следните длъжности в социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“
09.07.2019
   І. ДЕТЕГЛЕДАЧ В ЦНСТ за деца без увреждания - 6 щ. бр., по трудово правоотношение. 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Степен на образование – средно; 1.2. Минимален професионален опит – няма, стаж и опит с деца се считат за предимство. 2. Допълнителни изисквания: 2.1. Умения и нагласа за работа с деца; 2.2. Комуникативни умения и умения за работа в екип; 3. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Осигурява денонощна 24 часова грижа, като работи на смени. Основните функции са свързани с ежедневните грижи за потребителите – отговаря и полага пълноценни грижи за децата, свързани с всички аспекти за грижи и потребности - придружаване, възпитание,...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-415 Елена,05.07.2019г.
05.07.2019
  На 03.07.2019 г. от 10:00 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-357/12.06.2019 г. на кмета на община Елена за провеждане на търг с тайно наддаване отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, а именно: лекарски кабинет, манипулационна и санитарен възел, с площ 52 кв.м., находящи се в общинска сграда в с. Константин, актувана като публична общинска собственост с АОС № 232 / 09.05.2000 г., вписан в Службата по вписвания при Районен съд - гр. Елена на 16.03.2005...

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността „РЪКОВОДИТЕЛ/СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ в социалната услуга „Център за настаняване на деца без увреждания“ в град Елена
03.07.2019
  КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ Е КАКТО СЛЕДВА: № Име, презиме и фамилия Оценка от проведен подбор 1. Стелиана Пенчева Кожухарова - 54 т. 2. Савка Николова Минкова - 35 т.