Търгове и конкурси

ЗАПОВЕД № РД.02.05-544 Елена, 17.09.2018г.
18.09.2018
С Решение № 119 / 30.08.2018 г. Общински съвет Елена е открил процедура – търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: пивница с прилежащите складови помещения със застроена площ 82 кв.м.. актуван с АОС 275/21.02.2001 г., вписан в Служба по вписвания на 17.02.2005 г., № 66, том І. Имотът е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, приета с Решение № 4/ 25.01.2018 г. на Общински съвет - Елена. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14,...

Обява за набиране на доброволец за доброволното формирование „ДФ-ЕЛЕНА 2016“
20.07.2018
В изпълнение на Решение № 142/29.09.2016 г. на Общински съвет – Елена, на основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия и в съответствие с Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, със Заповед № РД.02.05-436/20.07.2018 г. на кмета на общината се открива процедура за набиране на доброволец за вакантно място в доброволното формирование „ДФ-ЕЛЕНА 2016“ към Община Елена.   Доброволните формирования се създават на териториален принцип за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна...

Продажба на стояща дървесина на корен от ОГТ през 2018 г.
19.07.2018
Заповед № РД.02.05-433 Заявление за участие Декларация № 2 Декларация № 3 Декларация № 4 Декларация № 5 Декларация № 6 Декларация № 7 Декларация № 8 Декларация № 9 ценова оферта Условия за участие Проекто-договор 2018

Заповед № РД.02.05-416
10.07.2018
  С Решение № 85/28.06.2018 г. Общински съвет  - Елена е открил процедура (търг с явно наддаване) за продажба на следното движимо имущество: - Лек автомобил „ВАЗ 2107“, рег. № ВТ 4975 АМ; - Лек автомобил „Фолксваген Каравел“,  рег. № ВТ 2145 АН; - Лек автомобил „Форд Фокус“,  рег. № ВТ 4664 АК; - Специален автомобил „Фолксваген ЛТ - 35“ , рег. № ВТ 4620 АС; - Специален автомобил „Фолксваген Транспортер“, рег. № ВТ 9383 АН;   - Товарен автомобил „УАЗ - 374106“, рег. № ВТ 6631 АР (фургон); - Товарен автомобил „Баркас В 1000“, рег. № ВТ 4734 ВН; - Мотоциклет „ЧЗ - 350“, рег. № ВТ 2089...

Заповед № РД.02.05-415
10.07.2018
  С Решение № 84/28.06.2018 г. Общински съвет – Елена е открил процедура търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, а именно: баня - едноетажна сграда със застроена площ 134 кв. м. и дворно място, цялото от 850 кв.м., съставляващо УПИ ІІ  "За баня", построена в квартал 31 А, по плана на с. Константин, при граници: от две страни улица, УПИ І „За фурна“ и УПИ ІІІ „За озеленяване“. Сградата е  актувана като частна общинска собственост с АОС № 1265/08.11.2016 г., вписан в Служба па вписванията гр. Елена под  № 129, том 7 на 10.11.2016 г.   Предвид...

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ
25.06.2018
  ПО ПРОЕКТ „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ЕЛЕНА“, ДОГОВОР BG05M9OP001-2.004-0015-С01, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014 – 2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001- 2.004. И УТВЪРДЕНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪРА ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ,   КЛАСИРАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО Е КАКТО СЛЕДВА:   1. За длъжност „Педагог“: № Име, презиме и фамилия    Оценка от проведен подбор по точкова система 1. Румяна Стефанова Стоянова    31 т.   1. За длъжност „Медиатор/помощник възпитател“: № Име, презиме и фамилия    Оценка от проведен подбор по точкова система 1. Бояна Христова Досева    18 т.   С класираните кандидати се сключват...