Структурни фондове на ЕС

Търгове и конкурси

23.06.2017
Удължаване на срока за подаване на документи за заемане на свободно работно място за длъжност "Педагог"

Община Eлена, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004, проект BG05M9OP001-2.004-0015-С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Елена” за реализиране на дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, обявява свободно работно място за длъжността „ПЕДАГОГ“ – 1 бр. Срок на договора. С одобрените кандидати ще бъде сключен трудов договор със срок 2 месеца. Дейността „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по проекта ще бъде изпълнявана през месеците юли и август на 2017 година. І. Изисквания...


23.06.2017
СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „МЕДИАТОР/ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ“

ПО ПРОЕКТ „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ЕЛЕНА“, ДОГОВОР BG05M9OP001-2.004-0015-С01, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014 – 2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001- 2.004. И УТВЪРДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪРА ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИАТОР/ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ“ В ЦЕНТЪР ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ, КЛАСИРАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО Е КАКТО СЛЕДВА: № Име, презиме и фамилия Оценка от проведен подбор по точкова система 1. КРАСИМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ - 17 т. Трудов договор ще бъде сключен с класирания кандидат. В случай, че кандидатът откаже да сключи договор или...


21.06.2017
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ „ПЕДАГОГ“ И „МЕДИАТОР/ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ“

по Проект „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ЕЛЕНА“ Договор BG05M9OP001-2.004-0015-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, процедура BG05M9OP001-2.004. и утвърдена процедура за подбор на персонал в Центъра за ранна интервенция от Кмета на Община Елена и проведен първи етап от процедурата, а именно: Разглеждане на подадените документи, комисията определи: 1. Допуска до втори етап – събеседване следните кандидати: ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЕДИАТОР/ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ“ Красимир Димитров Христов 2. Недопуснати кандидати до втори етап: ЗА ДЛЪЖНОСТ „ПЕДАГОГ“ Дорка Иванова Димитрова Вторият етап от провеждане на подбора – събеседване, ще се проведе на 22.06.2017г. /четвъртък/ в...


19.06.2017
Удължаване на срока за подаване на документи за заемане на свободно работно място за длъжност "Социален работник"

Община Eлена, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004, проект BG05M9OP001-2.004-0015-С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Елена” обявява свободно работно място за заемане на длъжността „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ (1 по 0,5 бр.) в Център за ранна интервенция на уврежданията град Елена, при следните условия: І. Изисквания към кандидатите: Общи изисквания 1. Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип. 2. Готовност за работа с деца от 0 до 7 години. 3. Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, здравна грижа за деца и предучилищна подготовка. 4. Кандидатите да...


07.06.2017
Обява

Община Eлена, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004, проект BG05M9OP001-2.004-0015-С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Елена” за реализиране на дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, обявява две свободни работни места, както следва: 1.    Педагог – 1 бр.; 2.    Медиатор/помощник възпитател – 1 бр. Срок на договора. С одобрените кандидати ще бъде сключен трудов договор със срок 2 месеца. Дейността „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по проекта ще бъде изпълнявана през месеците юли...


06.06.2017
Обява за длъжността "Социален работник"

Община Eлена, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004, проект BG05M9OP001-2.004-0015-С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Елена” обявява свободно работно място за заемане на длъжността „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ (1 по 0,5 бр.) в Център за ранна интервенция на уврежданията град Елена, при следните условия: І. Изисквания към кандидатите: Общи изисквания 1. Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип. 2. Готовност за работа с деца от 0 до 7 години. 3. Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, здравна грижа за деца и предучилищна подготовка. 4. Кандидатите да...


 
 

/assets/IZBORI/Parlamentarni_izbori_2017/2/baner-izbori.jpg