Структурни фондове на ЕС

Търгове и конкурси

25.05.2017
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА ЦЕНТЪРА“

по Проект „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ЕЛЕНА“ Договор BG05M9OP001-2.004-0015-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, процедура BG05M9OP001-2.004. и утвърдена процедура за подбор на персонал в Центъра за ранна интервенция от Кмета на Община Елена и проведен първи етап от процедурата, а именно - разглеждане на подадените документи. При работата си комисията определи: 1.    До втори етап от подбора на кандидати за заемане на длъжността „Ръководител на центъра“ се допуска г-жа Магдалена Димитрова Петрова. 2.    Недопуснати кандидати до втори етап – НЯМА. Вторият етап от провеждане на подбора...


22.05.2017
Обява за длъжността „Координатор“ в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или домашна среда

Община Елена в качеството си на бенефициент по Проект „Община Елена с грижа и подкрепа за независим живот“ финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0111-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ обявява едно свободно работно място за длъжността „Координатор“ в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или домашна среда I.Описание на дейността на координатора Основни функции: 1.Изготвяне на индивидуални социални оценки на потребностите на кандидатите за потребители на услугите; 2. Изготвя и актуализира при необходимост индивидуалните планове на потребителите; 3. Извършва ежедневен контрол върху качеството на предоставяните услуги...


16.05.2017
Обява за длъжност "Ръководител на центъра" - Център за ранна интервенция на увреждания

Община Eлена, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004, проект BG05M9OP001-2.004-0015-С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Елена” обявява свободно работно място за заемане на длъжността „РЪКОВОДИТЕЛ НА ЦЕНТЪРА“ (1 бр.) в Център за ранна интервенция на уврежданията град Елена, при следните условия:   І. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Ръководител на центъра“: Общи изисквания 1. Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип. 2. Готовност за работа с деца от 0 до 7 години. 3. Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, здравна грижа...


24.04.2017
СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ХИГИЕНИСТ“

ПО ПРОЕКТ „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ЕЛЕНА“ ДОГОВОР BG05M9OP001-2.004-0015-С01, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014 – 2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001- 2.004. И УТВЪРДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪРА ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЛАСИРАНЕТО НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ХИГИЕНИСТ“ Е КАКТО СЛЕДВА: №    Име, презиме и фамилия    Оценка от проведен подбор по точкова система 1    Селиме Алиосманова Карабаджакова    22 т. 2    Койка Христова Петрова    19 т. 3    Мариана Иванова Савова    17 т. ЛИЦЕТО, КОЕТО НЕ Е ИЗДЪРЖАЛО УСПЕШНО ПОДБОРА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ХИГИЕНИСТ“...


19.04.2017
ЗАПОВЕД № РД.02.05-282 Елена, 19.04.2017 г.

С Решение №45/23.03.2017г. Общински съвет  – Елена е открил процедура (търг с тайно наддаване) за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир - публична общинска собственост, а именно: язовир с площ от 23.589 дка., намиращ се в землището на с. Константин, съставляващ имот № 000428 по КВС на същото землище. Предвид горното и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за сдружения и напояване, чл.15, ал. 1 и чл. 60 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, съгласувателно писмо...


13.04.2017
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

по Проект „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ЕЛЕНА“ Договор BG05M9OP001-2.004-0015-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, процедура BG05M9OP001-2.004. и утвърдена процедура за подбор на персонал в Центъра за ранна интервенция от Кмета на Община Елена и проведен първи етап от процедурата, а именно: Разглеждане на подадените документи, комисията определи: 1. Списък на допуснатите кандидати до втори етап – събеседване: ЗА ДЛЪЖНОСТ ХИГИЕНИСТ Койка Христова Петрова Мариана Иванова Савова Селиме Алиосманова Карабаджакова Вилдан Мохамедова Мехмедова 2. Недопуснати кандидати до втори етап – НЯМА. Вторият етап от провеждането на подбора – събеседване, ще се проведе...


 
 

/assets/IZBORI/Parlamentarni_izbori_2017/2/baner-izbori.jpg