Заповеди

ЗАПОВЕД № РД.02.05-550 Елена,18.09.2018г.
19.09.2018
  С Решение № 117 / 30.08.2018 г. Общински съвет – Елена е дал съгласието си за продажба на ПИ с идентификатор 27190.128.99 по КККР на гр. Елена, с площ от 3 927 кв.м. на собственика на законно построена сграда. Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС № 1397 / 15.08.2018 г., вписан в Служба по вписванията при Районен съд - гр. Елена на 16.08.2018 г. под № 1105, том 4. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинска собственост, чл. 41, ал. 2 от Наредбата...

Заповеди за продажба на стояща дървесина на корен от ОГТ през 2018 г.
10.08.2018
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 23, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Решение № № 37 / 29.03.2018 г. на общински съвет гр. Елена за утвърждаване добива на дървесина от общински горски територии, начин на ползване, начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии и одобрен протокол на назначена комисия за провеждане на...

Заповед № РД-14-99/06.08.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново
09.08.2018
  Заповед № РД-14-99 / 06.08.2018 г.

Протокол от Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново
05.07.2018

ЗАПОВЕД № РД.02.05-326
18.05.2018
ЗАПОВЕД № РД.02.05-326

ЗАПОВЕД № РД.02.05-304
17.05.2018
ЗАПОВЕД № РД.02.05-304