Структурни фондове на ЕС

Заповеди

15.06.2017
ЗАПОВЕД № РД.02.05-398 Елена,15.06.2017 г.

На 07.06.2017 г. от 10:30 часа в зала 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-282/19.04.2017 г. на кмета на община Елена за провеждане на повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на язовир - публична общинска собственост, а именно: Язовир, намиращ се в землището на с. Константин (ЕКТТЕ 38337), община Елена, съставляващ ПИ № 000428 по КВС на същото землище, с площ от 23.589 дка, съгласно скица № К01911 / 11.01.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Елена. Имотът...


02.06.2017
ЗАПОВЕД № РД.02.05-378 Елена,02.06.2017г.

На 31.05.2017 г. от 10:30 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-322/09.05.2017 г. на кмета на община Елена за провеждане на търг с тайно наддаване отдаване под наем на имот частна общинска собственост, а именно: 3 (три) линейни метра от най – високата част на антенния носач – ретранслаторна станция (жере), както и 24 (двадесет и четири) кв.м. в северозападната част на имот  №930010, находящ се в землището на гр. Елена, местност „Чукански баир“, при граници на целия имот: имот...


10.05.2017
ЗАПОВЕД № РД.02.05-322 Елена, 09.05.2017 г.

С Решение №59/27.04.2017г. Общински съвет – Елена е открил процедура за отдаване под наем на част от антенен носач – ретранслаторна станция (жере) и част от имот – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Елена, местност „Чукански баир“. Предвид горното и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал. 1 и чл.59, ал.1, т. 2 и чл. 60 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) и в изпълнение на  Решение № 59/27.04.2017 г. на Общински съвет - Елена   ...


09.05.2017
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново

Заповед № РД-14-101 земл. гр. Елена   Заповед № РД-14-102 земл. с. Дрента   Заповед № РД-14-103 земл. с. Костел   Заповед № РД-14-104 земл. с. Беброво   Заповед № РД-14-105 земл. с. Руховци   Заповед № РД-14-106 земл. с. Чакали      


03.05.2017
Заповед № РД.02.05-316 от 03.05.2017 г.

Заповед № РД.02.05-316


27.04.2017
ЗАПОВЕД № РД.02.05-290 Елена, 27.04.2017г.

ЗАПОВЕД № РД.02.05-290 Елена, 27.04.2017г.


 
 

/assets/IZBORI/Parlamentarni_izbori_2017/2/baner-izbori.jpg