Структурни фондове на ЕС

Заповеди

12.04.2017
ЗАПОВЕД № РД.02.05-275 Елена, 12.04.2017г.

ЗАПОВЕД № РД.02.05-257 Елена, 12.04.2017г.


07.04.2017
ЗАПОВЕД № РД.02.05-261 Елена, 07.04.2017г.

С Решение № 46/23.03.2017г. на ОбС – Елена е дал съгласието си за продажба на имот - частна общинска собственост, прeдаваемо място към УПИ І „За училище“, кв. 4  по плана на с. Вълчовци, км. Майско, община Елена, одобрен със Заповеди - улична и дворищна регулация № 5499/03.09.1953 г. и изм. със Заповед № РД.02.05-576/29.08.2016 г. с площ от 952 /деветстотин петдесет и два/ кв. м., при граници: ОК -2а,3а,3б,4б,14а,6а,5а,2а;   Имотът е актуван с АОС № 1266 / 08.11.2016 г. като частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания при РС – гр.Елена, под №1984, том VІІ. За имота е изготвена...


07.04.2017
ЗАПОВЕД № РД.02.05-260 Елена, 07.04.2017г.

С Решение № 47/23.03.2017г. ОбС – Елена е дал съгласието си за продажба на имот УПИ ХI, кв. 12 по плана с. Майско с площ от 1 120 кв.м. на собственика на законно построена сграда.  За имота има съставен АОС № 1264/08.11.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Елена на 10.11.2016 г. под № 1982, том 7. Изготвена е пазарна оценка от лицензирания оценител „Дупалов” ООД с ЕИК 104603922 със Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 9000100106 от 21 декември 2010 г. за оценка на недвижими имоти, издаден от Камарата на независимите оценители в България. Поради гореизложеното и на основание...


06.04.2017
ЗАПОВЕД № РД.02.05-259 Елена, 06.04.2017г.

ЗАПОВЕД № РД.02.05-259 Елена, 06.04.2017г.


06.04.2017
ЗАПОВЕД № РД.02.05-258 Елена, 06.04.2017г.

ЗАПОВЕД № РД.02.05-258 Елена, 06.04.2017г.


06.04.2017
ЗАПОВЕД № РД.02.05-257 Елена, 06.04.2017г.

ЗАПОВЕД № РД.02.05-257 Елена, 06.04.2017г.


 
 

/assets/IZBORI/Parlamentarni_izbori_2017/2/baner-izbori.jpg