Заповеди

ЗАПОВЕД № РД.02.05-134
05.03.2019
  На 21.02.2019 г. от 10:00 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-49 / 28.01.2019 г., за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем и аренда на земеделски земи, частна общинска собственост на община Елена, с обща площ 18,130 дка, за срок до 10 години, считано от започване на стопанската 2019 -2020 година. С Протокол комисията извърши подбор и класиране на участниците в процедурата. Предвид горното, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 1 и ал....

Заповед № РД.02.05-135
05.03.2019
С Решение № 31/21.02.2019г. ОбС – Елена е дал съгласието си за продажба на имот УПИ VІІ, кв. 24 по плана на с. Костел, с площ от 760 (седемстотин и шестдесет) кв.м., при граници на имота: улица, УПИ VІІІ, УПИ VІ и УПИ ІІ. Изготвена е пазарна оценка от лицензирания оценител „Дупалов” ООД с ЕИК 104603922 със Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 9000100106 от 21 декември 2010 г. за оценка на недвижими имоти, издаден от Камарата на независимите оценители в България. Поради гореизложеното и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 40 и чл. 41...

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново
08.02.2019
Заповед № РД-14-16

ЗАПОВЕД № РД.02.05-79 Елена,31.01.2019г.
31.01.2019
  На 30.01.2019 г. от 09:30 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисия, назначена с моя Заповед № РД.02.05-5/07.01.2019 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 10522.500.9, с площ от 189 кв. м., начин на трайно ползване: за комплекс за образование, ведно с построената в него едноетажна сграда с идентификатор 10522.500.9.1 с площ от 79 кв. м., находящ се в с. Велковци, община Елена. Имотът е актуван с АОС №...

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново
04.01.2019
Заповед № РД-14-325 от 28.12.2018 г. - земл. с. Каменари Заповед № РД-14-326 от 28.12.2018 г. - земл. с. Тодювци Заповед № РД-14-327 от 28.12.2018 г. - земл. с. Средни колибиЗаповед № РД-14-328 от 28.12.2018 г. - земл. с. Буйновци

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново
02.01.2019
Заповед № РД-14-314 от 27.12.2018 г. - земл. с. Дрента Заповед № РД-14-315 от 27.12.2018 г. - земл. гр. Елена Заповед № РД-14-316 от 27.12.2018 г. - земл. с. Руховци Заповед № РД-14-317 от 27.12.2018 г. - земл. с. Костел Заповед № РД-14-318 от 27.12.2018 г. - земл. с. Чакали