Обявления

ОБЯВА за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по схема „Училищен плод” и „Училищно мляко“ В изпълнение на заповед № 140 /06.06.2019 г. на директора на ДГ „Приказен свят”
10.06.2019
  Във изпълнение на заповед № 140 /06.06.2019 г. на директора на ДГ „Приказен свят”, с. Майско и избор на доставчик по схеми “Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020; 2020/2021 и 2021/2022г., заинтересованите лица могат да подават предложения при следните условия и ред: Общи условия 1. Максимален брой на доставките за всяка една от учебните години по схема „Училищно мляко“ е 50 броя, а по схема „Училищен плод“ е 46 броя. 2. Съгласно данните посочени в „Информационна система на образованието“ в ДГ „Приказен свят”, с. Майско броя на децата, попадащи в целевата група по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“...

Обявление № УТ.01.02-69/17.05.2019 г.
20.05.2019
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-291 / 17.05.2019 година на Кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащ ПР (ПУП - План за регулация) за парцел V-98 в кв. 7 по плана на с. Средни колиби - премахване на проектна неприложена улична регулация между О.Т. 7-8а-17 и между О.Т. 8а-8, урегулиране на съществуваща улица с нови О.Т. 16а-16б-7а-7б, създаване на нов кв. 7а, създаване на нов урегулиран поземлен имот - УПИ І-98 в кв. 7а (нов), затворен до строителната граница на...

Обявление УТ.01.02-68 / 17.05.2019 г.
20.05.2019
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-290 / 17.05.2019 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение действащия РП (ПУП - План за дворищна регулация) за парцел ІІ-70 в кв. 13 по плана на с. Тодювци - поставяне на северна и южна неприложени дворищнорегулационни линии по съществуващи имотни граници на имот пл. № 70, обособяване на нов самостоятелен УПИ за имота - УПИ ІІ-70 (нов) в кв. 13 по плана на с. Тодювци (съгласно Заповед № РД.02.05-289/17.05.2019 година за изменение на улична...

Обявление № УТ.01.02-67 / 17.05.2019 г.
20.05.2019
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-289 / 17.05.2019 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение действащия РП (ПУП - План за улична регулация) за поставяне на уличнорегулационна линия между О.Т. 41-43а по съществуващи сграда и ограда на имот пл. № 70 в кв. 13 по плана на с. Тодювци. Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. /п/ инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ Кмет на община ЕЛЕНА

Обявление № УТ.01.02-44 / 04.04.2019 г.
04.04.2019
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-188/03.04.2019 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение действащия РП (ПУП - План за дворищна регулация) за парцел ІІІ „За фурна“ в кв. 13 по плана на с. Тодювци - поставяне на северна неприложена дворищнорегулационна линия по съществуваща имотна граница на имот пл. № 71 и обособяване на нов самостоятелен УПИ за имота - УПИ ІІІ-71 (нов) в кв. 13 по плана на с. Тодювци (съгласно Заповед № РД.02.05-187/03.04.2019 година за изменение на улична регулация),...

Обявление № УТ.01.02-43 / 04.04.2019 г.
04.04.2019
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-187 / 03.04.2019 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение действащия РП (ПУП - План за улична регулация) за поставяне на уличнорегулационна линия между О.Т. 41-43а по съществуващи сграда и ограда на имот пл. № 71 в кв. 13 по плана на с. Тодювци. Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. /п/ инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ Кмет на община ЕЛЕНА за кмет на община зам. кмет ЙОРДАН ДИМИТРОВ Съгласно Заповед № РД.02.05-165/26.03.2019 г.