Структурни фондове на ЕС

Обявления

24.02.2017
Обявление № УТ.01.02-21 / 24.02.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-136 / 24.02.2017 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи Проект за изменение на действащия РП (ПУП - План за регулация) за УПИ ХІ-28 в кв. 5 по плана на с. Майско за обособяване на два нови самостоятелни УПИ - УПИ ХХІ-28 и УПИ ХХІІ-28 в кв. 5 по плана на с. Майско, с предназначение на новообразуваните УПИ, съответстващо на УПИ ХІ-28.         Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4...


24.02.2017
Обявление № УТ.01.02-20 / 24.02.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-135/24.02.2017 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване поземлен имот № 350.48 по одобрена по кадастрална карта с. Раювци, създаване на нов УПИ ІІІ-48 в кв. 3 с ново конкретно предназначение за обществено обслужващи и жилищни дейности с режим на застрояване на устройствена зона Ос. Сервитута на въздушния електропровод 20 кV, минаващ през имота е по 2.00 метра от двете страни на крайните неотклонени проводници,...


24.02.2017
Обявление № УТ.01.02-19 / 24.02.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-134 / 24.02.2017 г. на кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: 1. Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 02169.351.74 по одобрена кадастрална карта с. Бадевци – определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За обществено обслужващи дейности” с показатели по ПЗ. 2. Инвестиционен проект за Параклис „Св. Николай“, фаза технически проект. Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.        /п/ инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ Кмет на община ЕЛЕНА за...


16.02.2017
Уведомление за инвестиционно предложение от "Пътища и мостове" ЕООД - гр. Варна

„Пътища и мостове“ ЕООД – гр. Варна На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.№3/2006г., обн. ДВ бр.12 от 12.02.2016 г.), У В Е Д О М Я В А: Засегнатото население, че има следното инвестиционно намерение:  Монтиране на мобилна асфалтова база в поземлен имот № 300001, намиращ се в землището на гр. Елена с ЕКАТТЕ 27190. Мобилната асфалтова база ALmix Модел ТР 1500/100 TRAVEL PACK представлява мобилна бункерно смесителна инсталация за асфалт със стоманени вградени фундаменти. Производството на асфалтови смеси се състои от два основни процеса:...


07.02.2017
Обявление № УТ.01.02-15 / 07.02.2017 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава на заинтересованите, че са изработени: - Проект за подробен устройствен - Парцеларен план за трасе на линеен обект - водопровод до имот № 104091 (предвиден за помпена станция) по КВС на землище гр. Елена от съществуващ водопровод „Група Беброво“. Трасето е с дължина 195 лин. м. и преминава през имот № 104092 (с НТП „Нива“, частна собственост), през имот № 104089 (с НТП „Нива“, частна собственост) и през имот № 000590 (с НТП „Полски път“, собственост на община Елена); - Проект за подробен устройствен - Парцеларен план...


07.02.2017
Обявление № УТ.01.02-14 / 07.02.2017 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава на заинтересованите, че са изработени: - Проект за подробен устройствен - Парцеларен план за трасе на линеен обект - външно кабелно Ел захранване 1 кV на имот № 104091 по КВС на землище гр. Елена от съществуващ СБС № 10, част от ВЕЛ 20 кV „Града запад“ на П/с „Елена“ 110/20 кV, находящ се в имот № 000590 (с НТП „Полски път“). Общата дължина на трасето е 283 лин. м. и преминава през имот № 000590 (с НТП „Полски път“, собственост на община Елена) по КВС; -...


 
 

/assets/IZBORI/Parlamentarni_izbori_2017/2/baner-izbori.jpg