Обявления

Инвестиционно предложение
02.08.2017

Инвестиционно предложение
02.08.2017

Инвестиционно предложение
02.08.2017

Обявление № УТ.01.02-158 / 27.07.2017 г.
27.07.2017

Обявление № УТ.01.02-153 / 17.07.2017 г.
17.07.2017
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-454 / 14.07.2017 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи Проект за изменение на действащия ЗРП (ПУП - План за регулация) от парцел І „За гаражи и работилници” в кв. 20 по плана на гр. Елена в УПИ І „За гаражи“ в кв. 20 - обособяване на допълнителна гаражна клетка и придаване на  частта от парцела, определена за работилници към УПИ ІІ-10. Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от...

Обявление № УТ.01.02-152 / 17.07.2017 г.
17.07.2017
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-453  /14.07.2017 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи на действащ РП (ПУП - План за регулация) за парцел VІІІ-333 в кв. 10 по плана на с. Руховци - изменение на улична регулация между О.Т. 5-4-3, като уличнорегулационната линия се поставя по съществуващите сгради и огради, изменение на корекция на водосборно дере, като регулационната линия се поставя по съществуващата северозападна имотна граница и ПУП - План за застрояване на УПИ. Настоящата заповед на подлежи на оспорване, съгласно...


/assets/IZBORI/Parlamentarni_izbori_2017/2/baner-izbori.jpg