Обявления

Инвестиционно предложение с възложител "ИЗВОР - 63 ТРУХЧЕВИ" ЕООД
14.01.2020
Инвестиционно предложение

СЪОБЩЕНИЕ № 1/02.12.2019г. - за откриване на процедура за издаване на разрешение за ползване на воден обект
02.12.2019
  Община Елена на основание чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1,б. „а“ и „г“ от Закона за водите, съобщава, че е постъпила административна преписка с вх. № УТ.04.04-37/02.10.2019г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Язовир съставляващ поземлен имот с идентификатор 04460,86,360 намиращ се в землището на с. Блъсковци, с площ от 12,606 дка. 1.Цел на ползването: аквакултури и свързаните с тях дейности /риборазвъждане/; 2.Водно тяло: Язовир „Червенковци“. Място на ползването: Язовир „Червенковци“, общ. Елена, имот с идентификатор 04460,86,360 с ЕКАТТЕ 04460, с площ от 12,606 дка, намиращ се в землището на с. Блъсковци, община...

УВЕДОМЛЕНИЕ
12.11.2019
  На вниманието на всички заинтересовани лица На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Община Елена уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г. В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), Община Елена предоставя...

Обявление № УТ.01.02-129 / 04.11.2019 г.
04.11.2019
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-680 / 01.11.2019 година на ВрИД кмета на община Елена е разрешено да се изработи Проект за изменение на действащия РП (ПУП - План за регулация) за преотреждане на УПИ ХІV-65 „За обществено-обслужващи дейности" в кв. 8 по плана на с. Тодювци в УПИ ХІV-65 „За смесено предназначение". Настоящата заповед на подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.   ЙОРДАН ДИМИТРОВ ВрИД кмет на община Елена, съгласно Решение № 108/12.09.2019 г. на Общински съвет Елена

Обявление УТ.01.02-128 / 04.11.2019 г.
04.11.2019
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-679 / 01.11.2019 година на ВрИД кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: 1. Подробен устройствен план (ПУП - План за регулация и застрояване) на имот № 12615.351.17 по КККР с. Вълчовци - отреждане на имота „За безвредни производствени дейности" с режим на застрояване на устройствена зона Жм1, съгласно ОУП на община Елена. 2. Инвестиционен проект за „Цех за производство на сурово - сушени деликатеси домашни копитни животни", фаза технически проект. Заповедта не подлежи на оспорване,...

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. ЕЛЕНА
31.10.2019
  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 г. ЗА ОБЩИНА ЕЛЕНА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. ЕЛЕНА съобщава, че ще се проведе заседание на комисията, назначена на основание чл.37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, на 05.11.2019 г. от 10:30 часа в залата на Общинската служба. инж. Ц. КЪНЧЕВА НАЧАЛНИК ОСЗ