Обявления

Уведомление за инвестиционно предложение от РИОСВ - Велико Търново
16.07.2018

Уведомление за инвестиционно предложение от ОБЩИНА ЕЛЕНА
26.06.2018
Община Елена има следното инвестиционно предложение: "Реконструкция на съществуващи водопроводни клонове по индикативни улици за гр. Елена"

Уведомление за инвестиционно предложение от ОБЩИНА ЕЛЕНА
26.06.2018
Община Елена има следното инвестиционно предложение: "Ремонт и благоустрояване на централен градски площад град Елена, както и ремонт и благоустрояване на съществуваща довеждаща и отвеждаща алейна мрежа до местността "Калето"

Обявление № УТ.01.02-116 / 15.06.2018 г.
17.06.2018
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-382 / 15.06.2018 година на Кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП - План за дворищна регулация) за имот пл. № 97 в кв. 4 по плана на с. Яковци - поставяне неприложени дворищнорегулационни линии по съществуващи имотни граници. Обособяване на нов самостоятелен УПИ за имот пл. № 97 - УПИ ХІV-97 в кв. 1 (нов) по плана на с. Яковци, без режим на застрояване. Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б,...

Обявление № УТ.01.02-115 / 15.06.2018 г.
17.06.2018
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-381 / 15.06.2018 година на Кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия ЗРП (ПУП - План за дворищна регулация) за парцел ХІ-1118 в кв. 61 по плана на гр. Елена - поставяне северна неприложена дворищнорегулационна линия по съществуваща имотна граница, обособяване на нов самостоятелен УПИ за частта от имот пл. № 1118 - УПИ ХІ-1118 (нов) в кв. 61 по плана на гр. Елена и План за застрояване на новообразувания УПИ. Настоящата заповед не подлежи на...

Обявление № УТ.01.02-97 / 18.05.2018 г.
21.05.2018