Структурни фондове на ЕС

Обявления

20.06.2017
Обявление № УТ.01.02-137 / 20.06.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-402 / 16.06.2017 година на Кмета на община Елена е разрешено да се изработи Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ V „За производствени и складови дейности” в кв. 99 по плана на гр. Елена - обособяване на три нови самостоятелни УПИ - УПИ VІІІ „За търговия и услуги“ и УПИ ІХ „За производствени и складови дейности” и УПИ Х „За производствени и складови дейности” в кв. 99 по плана на гр. Елена. Настоящата заповед на подлежи...


12.06.2017
Обявление за инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение


06.06.2017
Уведомление за инвестиционно предложение

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА   Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно предложение „Специализиран проект ПУП – ПЗ (План за застрояване), Възстановяване и рекултивация на нарушена територия - депо за битови отпадъци в м. „Поп Сотиров гроб“, Община Елена“ и „Работно проектиране за обект закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Поп Сотиров гроб“, община Елена.  с Възложител Община Елена. Уважаеми дами и господа, Във връзка с провеждане на процедура по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда и на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,...


31.05.2017
ОБЯВЛЕНИЕ № УТ.01.02-119 / 30.05.2017 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава на заинтересованите, че е изработен Проект за подробен устройствен - Парцеларен план за трасе на линеен обект - външно кабелно Ел захранване 20 кV  от нов стомано-решетъчен стълб (СРС) към електропровод (ЕП) 20 кV, извод „Средни колиби“ от П/Ст „Елена“ 110/20 кV, находящ се в имот № 075028 (с НТП „Нива“, частна собственост) до трафопост тип МТП 20/0.4 кV в имот № 001531 по КВС на землище с. Шилковци. Общата дължина на трасето е 736 лин. м. и преминава през следните имоти с № 075029...


15.05.2017
Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление


12.05.2017
Становище по ЕО за Съгласуване на ППОУПО Елена

Становище по ЕО за Съгласуване на ППОУПО Елена


 
 

/assets/IZBORI/Parlamentarni_izbori_2017/2/baner-izbori.jpg