Обявления

Обявление № УТ.01.02-44 / 04.04.2019 г.
04.04.2019
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-188/03.04.2019 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение действащия РП (ПУП - План за дворищна регулация) за парцел ІІІ „За фурна“ в кв. 13 по плана на с. Тодювци - поставяне на северна неприложена дворищнорегулационна линия по съществуваща имотна граница на имот пл. № 71 и обособяване на нов самостоятелен УПИ за имота - УПИ ІІІ-71 (нов) в кв. 13 по плана на с. Тодювци (съгласно Заповед № РД.02.05-187/03.04.2019 година за изменение на улична регулация),...

Обявление № УТ.01.02-43 / 04.04.2019 г.
04.04.2019
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-187 / 03.04.2019 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение действащия РП (ПУП - План за улична регулация) за поставяне на уличнорегулационна линия между О.Т. 41-43а по съществуващи сграда и ограда на имот пл. № 71 в кв. 13 по плана на с. Тодювци. Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. /п/ инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ Кмет на община ЕЛЕНА за кмет на община зам. кмет ЙОРДАН ДИМИТРОВ Съгласно Заповед № РД.02.05-165/26.03.2019 г.

Обявление № УТ.01.02-33 / 26.02.2019 г.
26.02.2019
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-127 / 25.02.2019 година на кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: 1. Подробен устройствен план (ПУП - План за застрояване) на имот № 12615.351.30 по КККР с. Вълчовци - отреждане на имота „За безвредни производствени дейности“ с режим на застрояване на устройствена зона Жм1, съгласно ОУП на община Елена. 2. Инвестиционен проект за „Цех за производство на сурово - сушени деликатеси от месо“, фаза технически проект. Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал....

Обявление № УТ.01.02-16 / 24.01.2019 г.
25.01.2019
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-29 / 24.01.2019 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на Подробен устройствен план (ПУП - План за застрояване) за преотреждане на УПИ ІV-351.97 в кв. 2 с. Бадевци от „За спортен терен“ в „За спорт, атракции и туризъм“ с устройствени показатели по ПЗ. Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. /п/ инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ Кмет на община ЕЛЕНА

Обявление № УТ.01.02-15 / 24.01.2019 г.
25.01.2019
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-28 / 24.01.2019 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи частично изменение на действащ ЗРП (Подробен устройствен план - План за улична и дворищна регулация и План за застрояване) за УПИ ІІІ „За БКС” в кв. 93 по плана на гр. Елена (имот с идентификатор 27190.501.168 по КККР гр. Елена) - обособяване на два нови самостоятелни УПИ - УПИ І „За производствени, складови и търговски дейности“ - на „БУКОВЕЦ” ЕООД гр. Елена и...

Обявление № УТ.01.02-14 / 24.01.2019 г.
25.01.2019
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-27 / 24.01.2019 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи частично изменение на действащ ПРЗ (Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване) за УПИ ІІ „За общежитие за спортисти” в кв. 94 по плана на гр. Елена - изменение на улична регулация между О.Т. 212-222, придаване на имот с идентификатор 27190.501.1021 към имот с идентификатор 27190.501.1022 по КККР гр. Елена и обособяване на нов самостоятелен УПИ ІІ в кв. 94 по...