Обявления

Обявление № УТ.01.02-254 / 21.12.2018 г.
21.12.2018
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-798/20.12.2018 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи частично изменение на действащ РП (План за дворищна регулация) за парцел І-165, неприложен към парцел „За озеленяване“ (имот пл. № 163) в кв. 13 по плана на с. Буйновци - създаване на два нови самостоятелни УПИ - УПИ VІ-165 и УПИ VІІ-165 в кв. 13 по плана на с. Буйновци и План за застрояване на новообразуваните УПИ VІ-165 и VІІ-165 в кв. 13 по плана...

Обявление № УТ.01.02-253 / 21.12.2018 г.
21.12.2018
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-797 / 20.12.2018 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи частично изменение на действащ РП (ПУП - План за улична и дворищна регулация) за парцел VІ-55 в кв. 17а (в проект) по плана на с. Дрента - обособяване на нов самостоятелен УПИ VІ-55 за имот пл. № 55 с придаваема част, затворен до сервитута на корекцията на р. Веселина и План за застрояване на новообразувания УПИ VІ-55 в кв. 17а (в проект) по...

Уведомление за инвестиционно намерение от Теленор България
30.11.2018
  Инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно предложение от А1
30.11.2018
  Инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от БИ ЕН ДЖЕЙ ПАРТНЕРС ЕООД
21.11.2018
Уведомление Скица

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГРАД ЕЛЕНА
14.11.2018
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ, ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 г. ЗА ОБЩИНА ЕЛЕНА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. Елена уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи на територията на общ. Елена, които са подали заявления по чл.37ж, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, че ще се проведе среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на пасища, мери, ливади за стопанската 2018/2019г. на 16.11.2018г. от 13,00 часа в Общинска служба по земеделие – гр. Елена.