Обявления

Обявление УТ.01.02-191 / 13.09.2018 г.
13.09.2018
  На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава на заинтересованите, че е изработен Проект за подробен устройствен - Парцеларен план за трасе на линеен обект - изграждане на кабелна линия средно напрежение (СрН) между ЕПО към ТП „Долни Чукани“ 20 кV и ЕП „Града запад“ 20 кV с дължина 73 лин м. Трасето попада в имот № 27190.506.92 по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на землище гр. Елена, стопанисван от община Елена. Сервитутът на трасето е 4 метра, по 2 метра от двете страни на кабела. Парцеларният план...

Обявление № УТ.01.02-177 / 23.08.2018 г.
23.08.2018
  На основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесионален кодекс (АПК), община Елена съобщава на заинтересованите, че е издадено Разрешение за строеж № 36/23.08.2018 година от главния архитект на община Елена, СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „ЕДИНСТВО – ГР. ЕЛЕНА, УЛ. ПРОЛЕТ № 1“, със седалище и адрес на управление – гр. Елена 5070, ул. „Пролет“ № 1, ЕИК 176842105, представлявано от председателя Севджан Мехмедова Кая – удостоверение № 6/16.03.2015 година за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 46а от ЗУЕС и ОБЩИНА ЕЛЕНА, със седалище и адрес на управление...

Обявление № УТ.01.02-174 / 20.08.2018 г.
21.08.2018
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-493 / 17.08.2018 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи Подробен устройствен план (ПУП - План за улична регулация и застрояване) на имот № 27190.326.4 по КККР гр. Елена - отреждане на имота „За безвредни производствени дейности“ с режим на застрояване на устройствена зона Жм1, съгласно ОУП на община Елена. Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. /п/ инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ Кмет на община ЕЛЕНА

Обявление № УТ.01.02-173 / 20.08.2018 г.
21.08.2018
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-492 / 17.08.2018 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи проект за изменение на действащия РП (ПУП - План за регулация) за УПИ ХІІІ-158 в кв. 32 по плана на с. Палици за обособяване на два нови самостоятелни УПИ - УПИ ХІV-158 и УПИ ХV-158 в кв. 32 по плана на с. Палици и План за застрояване на новообразуваните УПИ, с режим на застрояване на устройствена зона Жм1, съгласно ОУП на община Елена. Настоящата...

Уведомление за инвестиционно предложение от ОБЩИНА ЕЛЕНА
09.08.2018
  Инвестиционно предложение от Община Елена

ОБЯВЛЕНИЕ № УТ.01.02-154/08.08.2018 г.
08.08.2018
    На основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесионален кодекс (АПК), община Елена съобщава на заинтересованите, че е издадено Разрешение за строеж № 29/08.08.2018 година от главния архитект на община Елена, на СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „КРАЙБРЕЖНА 37 – ГР. ЕЛЕНА“, със седалище и адрес на управление – гр. Елена 5070, ул. „Крайбрежна“ № 37, ЕИК 176843075, представлявано от председателя Радослав Петков Ралчев – удостоверение № 4/27.02.2015 година за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 46а от ЗУЕС, за обект: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА...