Обявления

Обявление № УТ.01.02-113/29.08.2019 г.
29.08.2019
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-524 / 29.08.2019 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП - План за дворищна регулация) за парцел V-284 в кв. 34 по плана на с. Марян - поставяне неприложена дворищнорегулационна линия към парцел ІV-272 по съществуваща имотна граница, обособяване на нов самостоятелен УПИ за имот пл. № 284 - УПИ V-284 (нов) в кв. 34 по плана на с. Марян и План за застрояване на новообразувания УПИ. Настоящата заповед не подлежи на...

Инвестиционно предложение с възложител "ЕЛИНА ВЕЛЛА" ООД
13.08.2019
Инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. ЕЛЕНА
09.08.2019
  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 г. ЗА ОБЩИНА ЕЛЕНА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. ЕЛЕНА уведомява всички собственици и ползватели на обработваеми земи на територията на общ. ЕЛЕНА, които са подали декларации и заявления по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, че ще се проведе среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 г. на 12.08.2019 г. от 10:30 часа в залата на община Елена /западен вход/. инж. Ц. КЪНЧЕВАНАЧАЛНИК ОСЗ

ОБЯВА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ЕЛЕНА
05.08.2019
Общинска служба по земеделие гр. Елена уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020, че са изготвени предварителните регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землищата от община Елена. Същите се намират в общинска служба по земеделие гр. Елена. Промени в предварителните регистри могат да се правят до 15.08.2017 г. на основание чл.72, ал.5 от ЗСПЗЗ. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ЕЛЕНА

Обявление № УТ.01.02-93 / 16.07.2019 г.
18.07.2019
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-434 / 16.07.2019 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение действащия РП (ПУП - План за дворищна регулация) за част от имот пл. № 86 в кв. 10 по плана на с. Тодювци - поставяне на неприложени дворищнорегулационни линии по съществуващи имотни граници и обособяване на нов самостоятелен УПИ за частта от имота - УПИ VІІ-86 (нов) в кв. 11 (нов) по плана на с. Тодювци (съгласно Заповед № РД.02.05-433/16.07.2019 година за изменение на улична...

Обявление № УТ.01.02-92 / 16.07.2019 г.
18.07.2019
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-433 / 16.07.2019 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение действащия РП на с. Тодювци (ПУП - План за улична регулация) в зоната на имот пл. № 86 - премахване на проектна неприложена улична регулация между О.Т. 58-51-50-51а, между О.Т. 45а-58 и между О.Т. 51-45а, създаване на улица - тупик с О.Т. 51б-51а (нова), спиране на уличната регулация между О.Т. 41-43а-23а-44 до О.Т. 45а (нова), премахване на кв. 10, кв. 11 и кв. 14 и...