Структурни фондове на ЕС

Обявления

15.05.2017
Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление


12.05.2017
Становище по ЕО за Съгласуване на ППОУПО Елена

Становище по ЕО за Съгласуване на ППОУПО Елена


10.04.2017
Обявление № УТ.01.02-56 / 10.04.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-267 / 07.04.2017 г. на кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: 1. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот № 350.48 по одобрена кадастрална карта с. Раювци - създаване на нов УПИ ІІІ-48 в кв. 3 с. Раювци с конкретно предназначение за обществено обслужващи и жилищни дейности с режим на застрояване на устройствена зона Ос. 2. Инвестиционен проект за жилищна група - къщи за гости и обслужваща сграда, фаза...


28.03.2017
Съобщение от Басейнова дирекция "Дунавски район"

Съобщение /.pdf/


16.03.2017
Инвестиционно предложение от РАЕВЦИ ООД

Инвестиционно предложение


10.03.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. ЕЛЕНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ, ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2016/2017 г. ЗА ОБЩИНА ЕЛЕНА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. Елена уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи на територията на общ. Елена, които са подали заявления по чл.37ж, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, че ще се проведе среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на пасища, мери, ливади за стопанската 2016/2017г. на 15.03.2017г. от 10:30 часа в Общинска служба по земеделие – гр. Елена. И.Д.НАЧАЛНИК ОСЗ: инж. Цв. Кънчева


 
 

/assets/IZBORI/Parlamentarni_izbori_2017/2/baner-izbori.jpg