ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ

Относно: Приемане на Наредба за упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация
10.12.2018
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, Община Елена чрез настоящото публикуване в Портала за обществени консултации и на официалната страница на Община Елена предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта за нова Наредба за упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация. С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, който урежда обществените отношения, свързани със стопанската дейност на Община...

Относно: Изменения в Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
22.11.2018
ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена Относно: Изменения в Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, След извършена служебна проверка въз основа на Предложения с вх. №АО.01.03-197 от 06.11.2018 г. и №АО.01.03-197(2) от 21.11.2018 г. на Районна прокуратура - Елена, бе установено, че разпоредбите на чл. 10 и чл. 42, ал. 1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища не кореспондират с действащото законодателство и следва да бъдат прецизирани. Чл. 10 въвежда изискване нуждаещите се лица...

Относно: Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Елена
20.07.2018
    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   След извършен анализ от страна на общинска администрация бе установено, че немалка част от разпоредбите на Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Елена противоречат на разпоредби от по-висок ранг. Налице се законови промени, които правят наредбата неприложима и незаконосъобразна. Същевременно, обществените отношения, които обхваща вече са уредени в нормативни актове от по-висок ранг. Поради това следва действащата Наредбата да бъде отменена и приета нова, кореспондираща с националното законодателство, уреждаща адекватно обществените отношения. Със Заповед № РД.02.05-226 от 16.04.2018 г. съм определил комисия от експерти и заинтересовани лица, които да изготвят нов проект на...

Относно: Отмяна на действащия и приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена
20.07.2018
М О Т И В И (на основание чл. 28 от Закона за нормативните актове) за отмяна на действащия и приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 1. Причини за приемане на проекта за Правилник: Според чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В тази законова разпоредба са изложени и основните причини, които налагат приемането на такъв правилник. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа...

Относно: Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена
18.06.2018
     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   I. Причини за приемане на нова наредба и отмяна на старата.   Със своя Заповед №02.05-146 от 06.03.2018 г. съм определил комисия, със задача да разработи проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена. При извършено цялостно обследване на нормативните актове от по-висока степен са открити несъответствия. Проектът на нова наредба е изготвен с цел постигане на пълна синхронизация и уреждане на обществените отношения с местно значение по най-добрия начин.   В хода на работа е установено изменението и допълнението на нормативни актове, които имат отношение към управлението и разпореждането с...

Относно: Изменения в Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
18.06.2018
     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Община Елена извършва разходи за поддръжка на общинските жилища, за да осъществява социалната си функция. Общинският сграден фонд остарява и с всяка изминала година разходите за ремонт и поддръжка се увеличават. Месечната наемна цена за отдаване под наем на общински жилища в Община Елена към момента е в размер на 0.53 лв. за кв.м. полезна площ и е регламентирана от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища. Със средствата, които постъпват от наеми се извършват ремонти на общите части на сградите, основни ремонти на помещенията, но приходите...