ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ

Относно: Изменение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена
02.12.2019
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, При извършено цялостно обследване на нормативните актове от по-висока степен от страна на общинска администрация са открити несъответствия с нормативни актове от по-висок ранг. Проектът за изменение е изготвен с цел постигане на пълна синхронизация и уреждане на обществените отношения с местно значение по най-добрия начин. В хода на работа е установено изменението и допълнението на нормативни актове, които имат отношение към управлението и разпореждането с общинско имущество и следва да намерят своето отражение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Елена (Наредбата), с цел тяхната пълна синхронизация. I. Причини, които...

Относно: Изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена
12.11.2019
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Нарастването на финансовата самостоятелност и автономност на общините е от огромно значение за развитието на същите, за да успеят да отговорят адекватно на очакванията и потребностите на своите граждани. Част от процеса на финансова децентрализация е възможността на общинските съвети да определят местните данъци и такси. Тези правомощия пораждат и големи отговорности, но са основен способ за преодоляване на трудностите при финансирането на разходите по общинските бюджети. Данъкът върху недвижимите имоти е основен местен данък. Съгласно разпоредбата на чл. 22 от Закона за местни данъци и такси, общинският съвет определя с наредба размера на данъка в граници...

Относно: Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
08.11.2019
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е От г-н Стоян Николаев Златев - Председател на Временна комисия за подготовка на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Относно: Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, След утвърждаване на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, изработен от Временната комисия за подготовка на проект за Правилник за организацията...

Относно: Отмяна на действащата към момента Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена и приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена
17.06.2019
Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нова наредба на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена Относно: Отмяна на действащата към момента Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена и приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,След извършена служебна проверка, бе установено, че са настъпили...

Относно: Изменения в Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Елена
17.06.2019
Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нова наредба на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена Относно: Изменения в Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Елена УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, След извършена служебна проверка, въз основа на протест от страна на Окръжна прокуратура, бе установено, че разпоредбите на чл. 22, ал. 1 и чл. 51, ал....

Относно: Изменения в Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена
17.06.2019
Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нова наредба на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена Относно: Изменения в Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, След извършена проверка, въз основа на протест от страна на Окръжна прокуратура, бе установено, че разпоредбите на чл. 47, ал. 2 и чл. 90, ал. 4...