ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ

Относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
18.01.2019
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Общински съвет - Елена чрез настоящото публикуване на официалната страница на Община Елена предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Стоян Николаев Златев, председател на Общински съвет – Елена Относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят: Според чл. 21, ал....

Относно: Изменения в Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
07.01.2019
Публикуваме на Вашето внимание преработен проект за изменение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища. Първоначалният такъв, публикуван на 22.11.2018 г. и наличен на уеб страница www.elena.bg, бе редактиран. Налице е императивно задължение на чл. 26 от Закона за нормативните актове съставителят на проекта да публикува преработения вариант, с оглед гарантиране на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. В същия смисъл е и стабилната практика на административните съдилища по отношение на внасяне на преработени проекти на нормативни актове – Решение № 6 по адм.д. №845/2017 по описа на Административен...

Относно: Изменения в Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена
17.12.2018
Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нова наредба на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена Относно: Изменения в Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С цел постигане на ефективна и структурирана вътрешна правна уредба, общинската администрация извърши преглед на Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания...

Относно: Изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена
13.12.2018
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, Община Елена чрез настоящото публикуване на официалната страница на Община Елена предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта за изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена Относно: Изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с актуализация на действащата нормативна уредба, съгласно настъпилите изменения и допълнения в Закона за местните данъци...

Относно: Приемане на Наредба за упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация
10.12.2018
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, Община Елена чрез настоящото публикуване в Портала за обществени консултации и на официалната страница на Община Елена предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта за нова Наредба за упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация. С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, който урежда обществените отношения, свързани със стопанската дейност на Община...

Относно: Изменения в Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
22.11.2018
ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена Относно: Изменения в Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, След извършена служебна проверка въз основа на Предложения с вх. №АО.01.03-197 от 06.11.2018 г. и №АО.01.03-197(2) от 21.11.2018 г. на Районна прокуратура - Елена, бе установено, че разпоредбите на чл. 10 и чл. 42, ал. 1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища не кореспондират с действащото законодателство и следва да бъдат прецизирани. Чл. 10 въвежда изискване нуждаещите се лица...