ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ

Относно: Изменения в Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
07.01.2019
Публикуваме на Вашето внимание преработен проект за изменение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища. Първоначалният такъв, публикуван на 22.11.2018 г. и наличен на уеб страница www.elena.bg, бе редактиран. Налице е императивно задължение на чл. 26 от Закона за нормативните актове съставителят на проекта да публикува преработения вариант, с оглед гарантиране на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. В същия смисъл е и стабилната практика на административните съдилища по отношение на внасяне на преработени проекти на нормативни актове – Решение № 6 по адм.д. №845/2017 по описа на Административен...

Относно: Изменения в Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена
17.12.2018
Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нова наредба на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена Относно: Изменения в Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С цел постигане на ефективна и структурирана вътрешна правна уредба, общинската администрация извърши преглед на Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания...

Относно: Изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена
13.12.2018
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, Община Елена чрез настоящото публикуване на официалната страница на Община Елена предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта за изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена Относно: Изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с актуализация на действащата нормативна уредба, съгласно настъпилите изменения и допълнения в Закона за местните данъци...

Относно: Приемане на Наредба за упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация
10.12.2018
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, Община Елена чрез настоящото публикуване в Портала за обществени консултации и на официалната страница на Община Елена предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта за нова Наредба за упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация. С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, който урежда обществените отношения, свързани със стопанската дейност на Община...

Относно: Изменения в Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
22.11.2018
ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена Относно: Изменения в Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, След извършена служебна проверка въз основа на Предложения с вх. №АО.01.03-197 от 06.11.2018 г. и №АО.01.03-197(2) от 21.11.2018 г. на Районна прокуратура - Елена, бе установено, че разпоредбите на чл. 10 и чл. 42, ал. 1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища не кореспондират с действащото законодателство и следва да бъдат прецизирани. Чл. 10 въвежда изискване нуждаещите се лица...

Относно: Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Елена
20.07.2018
    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   След извършен анализ от страна на общинска администрация бе установено, че немалка част от разпоредбите на Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Елена противоречат на разпоредби от по-висок ранг. Налице се законови промени, които правят наредбата неприложима и незаконосъобразна. Същевременно, обществените отношения, които обхваща вече са уредени в нормативни актове от по-висок ранг. Поради това следва действащата Наредбата да бъде отменена и приета нова, кореспондираща с националното законодателство, уреждаща адекватно обществените отношения. Със Заповед № РД.02.05-226 от 16.04.2018 г. съм определил комисия от експерти и заинтересовани лица, които да изготвят нов проект на...