ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Елена
31.01.2018
   
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Съгласно разпоредбите на новия Закон за предучилищното и училищно образование, обн., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., в сила от 01.08.2016 г., който отмени Закона за народната просвета и на основание чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват система за прием на учениците.
 
Мотиви за приемане и цели, които се поставят:
 
В град Елена има две общински училища и е задължително изготвянето и приемането на Система за прием на учениците в първи клас. Съгласно чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование учениците се приемат в общинските училища в първи клас на определените от училищния план-прием места при условията и реда на държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование. Именно съгласно чл. 43, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование изисква общините да изготвят система за прием на учениците в първи клас. Така ще се постигне повече яснота и прозрачност при кандидатстването, класирането и записването на децата в първи клас С предложения проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Елена се регламентират условията и редът за приема на учениците в първи клас в общинските училища. Системата въвежда единни критерии за прием на учениците в първи клас в общинските училища, с което се гарантира равнопоставеност на всички кандидати. Стремежът е да избегне концентрирането на ученици само в определено училище и наличие на свободни места в друго, като ефективно се усвои наличния сграден фонд.
 
Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложената система:
 
За прилагането на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Елена не се изисква допълнителен финансов ресурс.
 
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:
 
С приемането на Системата ще има по-добра възможност за контрол върху процесите на кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен график и критерии.
 
Със Системата ще се въведат ясни правила за прием в общинските училища на територията на града и ще се постигне по-добра информираност на родителите при кандидатстване на децата в 1-ви клас съобразно техните желания, възможности и интереси.
 
Ще се постигне по-голяма прозрачност и публичност при организацията и провеждането на приема на децата в първи клас, като се спазват заложените в Системата условия, изисквания и критерии.
 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
 
Предлаганият проект на Система е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление.
 
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и при спазване изискванията на чл. 8, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 77 от АПК Общински съвет – Елена:
 
Приема „Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Елена“
 
Приложение – проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Елена.
 
Община Елена чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за система на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 24.