ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Приемане на Наредба за упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация
10.12.2018
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, Община Елена чрез настоящото публикуване в Портала за обществени консултации и на официалната страница на Община Елена предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта за нова Наредба за упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация.

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, който урежда обществените отношения, свързани със стопанската дейност на Община Елена и условията и реда за упражняване на правата на собственик на общината в общински търговски дружества с общинско участие в капитала им и в общинските предприятия, поради отмяната на предишната от Административен съд – Велико Търново, както и предвид високата степен на обществена необходимост и полезност на такава наредба, и с цел оптимизиране на работата в полза на гражданите и представителите на бизнеса, срокът за обсъждане в Портала за обществени консултации и на официалната страница на Община Елена е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена

Относно: Приемане на Наредба за упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След 2012 г. и 2018 г. са настъпили редица промени в законодателството в посока по-ясно регламентиране на обществените отношения. Приетата през 2010 г. Наредба за условията и реда за упражняване правата на община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества е отменена с Решение № 448 / 23.10.2018 г. на Административен съд Велико Търново, влязло в сила на 12.11.2018 г. с мотиви, че проект на същата не е бил публикуван на интернет-страницата на общината, а предложението до общинския съвет не съдържа мотиви съобразно чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове. По този начин не са гарантирани принципите на обоснованост, стабилност и съгласуваност, което само по себе си води до процесуално нарушение. Действалата до момента на отмяна Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества е приета с Решение № 103 от 01.12.2010 г., Протокол № 18 /01.12.2010г. на Общински съвет - Елена, което я прави и неактуална спрямо сегашното законодателство.

Мотиви за приемане на нова наредба:

Причините, които налагат приемането на Наредба за упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация се основават на отмяна на старата с Решение № 448 от 23.10.2018 г. на Административен съд – Велико Търново.

От предложения проект на нормативния акт отпадат текстове от старата наредба, които противоречат на закона, и се добавят нови такива, регламентиращи отношения, които не са уредени със закон. Същевременно в обхвата на наредбата са включени субектите – общински предприятия.

Цели, които се поставят с приемането на наредбата:

Целите са ситуирани във въвеждането на единни и ясно регламентирани правила за условията и реда за упражняване на правата на собственик на общината в общински търговски дружества с общинско участие в капитала им и в общинските предприятия, в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен, постигане на ясна регламентация в уредбата на обществените отношения, свързани със стопанската дейност на Община Елена и упражняване на правата на собственик на общината в общински търговски дружества и общински предприятия.

Цели се да се осигурят оптимални условия за дейността на общинските търговски дружества. Утвърждават се реда и начина за провеждане на конкурси за избор на управителни органи. Правилата за провеждане на конкурс са ясни, подробни, безпристрастни и прозрачни, с ясни критерии за избор. Разписани са условията за кандидатстване, ограниченията и конкретните резултати.

Управлението на общинските търговски дружества, които са лечебни заведения, се възлага след провеждане на конкурс в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения и Закона за лечебните заведения.

Проектът на Наредбата определя условията за възлагане на управлението на търговските дружества, мандатност на договорите за управление, както и реквизитите, които трябва да съдържат договорите. Разписано е, че в договора за управление се урежда отговорността на страните при неизпълнение на задълженията. С новата наредба се уреждат ясно критериите за изплащане на възнаграждения на органите за управление.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба:

За прилагането на новата наредба не са необходими допълнителни финансови средства.

Очаквани резултати от прилагането на наредбата, включително финансови:

С приемането на настоящия проект на наредба ще бъдат изпълнени законовите изисквания за приемане на нормативен акт, който да урежда обществените отношения, свързани със стопанската дейност на Община Елена и условията и редът за упражняване на правата на собственик на общината в общински търговски дружества с общинско участие в капитала им и в общинските предприятия. Очакваните резултати от приемането на наредбата са създаване на по-благоприятни условия за подобряването дейността на общинските търговски дружества и общинските предприятия, което ще доведе до по-добра оперативност и контрол по изпълнението на поставените задачи и постигане на по-високи резултати за цялостното развитие на община Елена.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба за упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация е подзаконов нормативен акт и не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство. Същият е изготвен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Конституцията на РБългария, Закона за нормативните както и със Закона за общинската собственост.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 51а, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Елена

1. Приема Наредба за упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ