ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена
13.12.2018
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, Община Елена чрез настоящото публикуване на официалната страница на Община Елена предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта за изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена

Относно: Изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с актуализация на действащата нормативна уредба, съгласно настъпилите изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник бр. 98 от 27 ноември 2018 г. в сила от 01.01.2019 г. е необходимо същите да намерят отражение в текстовете от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена (навсякъде по-нататък в текста наричана за краткост „Наредбата“).

В Държавен вестник бр. 98 от 27 ноември 2018 г. са направени изменения във връзка с:
- Предложена е нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства за леки автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, а именно данъкът да се определя по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен.

Имущественият компонент отчита мощността и годината на автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната категория на автомобила, респективно замърсяването, което причинява съответният автомобил. Имущественият компонент е предвидено да се определя от ставката за тази част от данъка и мощността на двигателя, коригирани с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила.

- В закона се предлагат шест диапазона на мощности на автомобили и съответно минимална и максимална стойност на границите на размера на данъка за всеки диапазон на мощност. Съгласно действащите разпоредби се обединяват диапазоните до 37 и до 55 kW в един – до 55 kW, както и се включват два нови диапазона към съществуващите в закона размери по отношение на най-мощните автомобили, а именно: над 150 kW до 245 kW включително и над 245 kW.

- Екологичният компонент е свързан с екологичните характеристики на автомобила и представлява коригиращ коефициент, който отразява екологичната категория на автомобила, която е свързана с европейските стандарти за изгорели газове (познати още като Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6). Екологичният компонент осигурява облекчение за собствениците на автомобили, съответстващи на екологични стандарти Евро 4 и по-високи и утежнение за собствениците на автомобили, които не съответстват на екологична категория или съответстват на екологична категория, по-ниска от „Евро 4“. Във връзка с предложения нов начин за облагане е предвидено облекчението за превозни средства с действащо катализаторно устройство да отпадне. Отпадането на посоченото данъчно облекчение е заменено с въвеждане на коефициент за екологичната категория на автомобила. С премахване на посоченото облекчение се цели и предотвратяване на случаите, в които данъчно задължени лица посочват в декларацията по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ, че техния автомобил притежава действащо катализаторно устройство, но в действителност катализаторът е отстранен. Установяването на наличието на действащо катализаторно устройство е трудно и с този факт се спекулира с цел намаляване на данъка, като в същото време автомобилът не отговаря на екологичните норми, допринася в голяма степен за замърсяване на околната среда и в тази връзка не следва да ползва данъчно предимство.

- Като положителен ефект за собствениците на моторни превозни средства е предвидено отпадане на лимитиращата граница от 74 kW за ползване на данъчни облекчения за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, като с коефициента за екологична категория се дава възможност за ползване на данъчно облекчение за всички автомобили с категория равна на или по-висока от „Евро 4“, независимо от мощността им. По този начин всички собственици на моторни превозни средства ще имат възможност да ползват данъчни преференции, в случай че притежават моторни превозни средства, отговарящи на по-високи екологични стандарти.

- С промяната на чл. 55 ал. 1 от ЗМДТ, в обхвата на предложената нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства ще бъдат включени и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. Промяната цели премахване на неравнопоставеността между собствениците на едни и същи модели автомобили, които имат аналог като леки и товарни автомобили, но могат да бъдат регистрирани като категория М1 /лек автомобил/ или N1 /товарен автомобил/. До момента голяма част от собствениците на товарни автомобили категория N1 използват тази регистрация само заради получаването на данъчното облекчение.

- Променено е и данъчното облекчение за мотоциклети и мотопеди до 74 kW, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" така, че да съответства на предвидената данъчна преференция съобразно коефициента за екологична категория при облагане на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. В тази връзка данъчното облекчение за екологична категория "Евро 3" отпада, за екологична категория "Евро 4" се намалява на 20 % и за екологична категория по – висока от „Евро 4“ с 60% намаление от определения данък.

- Предвидена е корекция на данъчното облекчение за автобусите, товарните автомобили над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" така, че да съответства на предвидената данъчна преференция съобразно коефициента за екологична категория при облагане на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. В тази връзка данъчното облекчение за екологична категория "Евро 3" отпада, за екологична категория "Евро 4" се намалява на 20 %, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ с 50 % намаление.

- От 2019 г. се променя и облагането на товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т и не повече от 12 т, като вместо на всеки започнат тон, същата ще се изчислява на всеки започнати 750 кг.

- От Приложение №4 на ЗМДТ „Видове патентни дейности и годишни размери на данъка“ се отменя т. 21 „Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем“. Промяната цели прецизиране и осъвременяване на видовете патентни дейности чрез премахване на дейности, които към настоящия момент не се осъществяват. Съответно, аналогичната норма в наредбата следва да бъде отменена.

Мотиви за предлаганите изменения и допълнения:

С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови промени възникна необходимост от адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите на закона. Текстовете от Наредбата следва да се допълнят и изменят в съответствие с разпоредбите от по-висок ранг, като се избегнат противоречия и несъответствия с приетите изменения в Закона за местните данъци и такси.

Принципът, към който сме се придържали при изготвяне на настоящия проект за промени в Наредбата е същият, както и до момента, а именно, че не високите данъчни ставки, а разумно определените такива гарантират стабилни приходи в общинския бюджет. Поносимата данъчна тежест води до по-добра събираемост и това се доказа нееднократно през последните години. За да се реализира този принцип, сме възприели следния подход: при съществуващите и до момента групи превозни средства в зависимост от тяхната мощност запазваме действащата ставка на облагане; за нововъведените групи предлагаме ставката да бъде минималната регламентирана в закона.

Цели, които се поставят с предлаганите изменения:

Постигане на съгласуваност на разпоредбите на Наредбата с тези на нормативен акт от по-висока степен, а именно Закона за местните данъци и такси;
По-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на местните данъци.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения:

За прилагането на предлаганите изменения не са необходими допълнителни финансови средства.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:

Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;

Постигане на по-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определяне на местните данъци;

Промените ще доведат в някои случаи до увеличаване на данъка, както на товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, така и на някои леки автомобили, но в много случаи, при леките автомобили с висока мощност, с двигатели съответстващи на екологични категории ще има драстични намаления. Поради изцяло новия начин на облагане, при една част от превозните средства, в масивите липсват данните необходими за начисляване на данъците по новия ред, и не могат да се прогнозират никакви стойности. Също така законодателните промени варират в много детайлни различия от досегашния начин на изчисляване на данъка и не могат да се направят точни прогнози за реалните промени в очакваните общи постъпления, но като цяло ще е налице увеличаване на приходите. Това ще даде възможност за по-добро качество на услугите, финансирани с местни приходи, в частност и текущото поддържане на уличната мрежа, изразяващо се в осигуряване на вертикална и хоризонтална маркировка, подготовка за експлоатация при зимни условия, снегопочистване и опесъчаване, изкърпване след зимния сезон и др.

Законосъобразност при определяне на местните данъци.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Доколкото предлаганите изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена произтичат от промени в Закона за местните данъци и такси, който е съобразен с правото на Европейския съюз, може да се счита, че същите са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, при спазване изискванията на чл. 8, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Елена

Изменя и допълва Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена както следва:

1. Текстът на чл. 7, ал. 1 придобива следната редакция:
(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

2. Текстът на чл. 9 придобива следната редакция:
Чл. 9. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

3. Текстът на чл. 10, ал. 2 придобива следната редакция:
(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

4. В чл. 11, ал. 3 се отменя.

5. В чл. 11, ал. 4 се отменя.

6. В чл. 16, ал. 2 се отменя.

7. Текстът на чл. 20, ал. 1 придобива следната редакция:
(1) Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 и 6 от ЗМДТ и/или предоставяне на необходимите данни и информация на служителите по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ, съгласно чл. 14, ал. 2, 4, 5 и чл. 15, ал. 4 и 6 от ЗМДТ.

8. В чл. 20, ал. 2 се отменя.

9. Текстът на чл. 37, ал. 2 придобива следната редакция:
(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 44, ал. 3 от ЗМДТ - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

10. В чл. 37, ал. 4 се отменя.

11. В чл. 40, ал. 2 т. 5 се отменя.

12. Текстът на чл. 41, ал. 1 придобива следната редакция:
(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:
ГДПС = ИмК x ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2
1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:
ИмК = СkW x Кгп,
където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя и е в следните размери:
а) до 55 kW включително – 0,40 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,20 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително –1,40 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,60 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – 2,10 лв. за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за брой на годините от годината на производство на автомобила в следните размери:
Над 20 години – 1,1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включително 2,3
2. Размерът на коефициента на екологичния компонент, според екологичната категория на автомобила е:
Без екологина категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“ - 1,10
„Евро 3“ – 1,00
„Евро 4“ – 0,80
„Евро 5“ – 0,60
„Евро 6“ и „ЕЕV“ – 0,40

13. Текстът на чл. 41, ал. 2 се изменя, като думите „леки автомобили“ се заменят с „леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т“.

14. Текстът в чл. 41, ал. 6 се изменя, като изразът „до 12 т технически допустима максимална маса“ се заменя с израза „с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т“, а текстът „започнат тон товароносимост“ се заменя с текста “започнати 750 кг товароносимост“.

15. В чл. 43, ал. 1 се отменя.

16. Текстът на чл. 43, ал. 2 придобива следната редакция:
(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" – с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 от ЗМДТ данък.

17. Текстът на чл. 43, ал. 3 придобива следната редакция:
(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък.

18. Текстът на чл. 43, ал. 5 придобива следната редакция:
(5) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

19. Текстът на чл. 45 придобива следната редакция:
Чл. 45. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ – в приход на общината по регистрация на превозното средство.

20. В приложение №1 към чл. 53 т. 21 – „Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем данъкът се определя в размер на 500 лв.“ се отменя.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нова наредба на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

Частична оценка