Проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален туристически продукт – туристическа дестинация Елена- Лясковец – Златарица

Дата на публикуване: 23.01.2015 13:32
За периода края на декември - януари е работено интензивно от членовете на екипа по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален туристически продукт – туристическа дестинация Елена- Лясковец – Златарица”, Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011/015
През месец декември бяха разработени три туристически пакета: Културен туризъм „Възрожденска архитектура, култура и бит", "Кухня от старото време (Кулинарната магия на българите) и "Природни забележителности и еко маршрути". Те отразяват уникалната история и култура на Община Елена и регионалните й партньори - Лясковец и Златарица. Тук са включени продукти и обекти, които са най-атрактивни. След разработването на гореспоменатите туристически пакети ще бъде разработена стратегия за тяхното позициониране на пазара.
Голям е напредъка по изработването на рекламни материали. От изпълнение на тази дейност зависи, до голяма степен, успешното представяне на трите общини на борсите и изложенията в страната и чужбина. През месец декември изпълнителя изработи три филма, които предстоеше да бъдат направени. Филмите са с продължителност 10 мин. всеки от тях. Те имат за цел да рекламират трите продукта: „Възрожденска архитектура, култура и бит”; Кухня от старото време” и Природни забележителности и еко маршрути”.
В готов вариант са два видео клипа с продължителност 15 сек. и 30 сек.
До началото на м. февруари ще бъдат изработени брошури, картички и пътеводители, които ще бъдат предлагани на посетителите на борсите.
През м. декември 2014 година беше подготвена документация за обявяване на процедура за избор на изпълнител за организиране на изложенията в страната и чужбина и провеждане на специализиран туристически форум. Процедурата беше обявена и приключена, с подписване на договор с изпълнител, на 29 декември 2014 година. С избирането на фирма, която да организира участията ни на изложенията в страната и чужбина се пристъпи към уточняване на лицата, които ще представляват трите общини. Ангажирани са щандове за участието ни в първите борси, които ще бъдат в началото на м. февруари в Милано и София.
Дейностите за информация и публичност се изпълняват според изискванията на ОПРР, редовно се публикуват публикации на сайтовете на трите общини, поместват се статии за проекта в местната преса, а на 18.12.2014 год. беше организирана пресконференция за представяне на проекта.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт - туристическа дестинация Елена - Лясковец - Златарица””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елена и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Документ /формат.doc/