Търгове и конкурси


30.09.2022
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, и чл. 24, т. 12 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества Община Елена обявява конкурс за избор на управител на...

30.09.2022
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, във връзка с чл. 1, ал. 3, чл. 20, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 12, т. 7, чл. 31, чл. 32 и чл. 37, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и...