Търгове и конкурси


15.01.2021
ОБЯВЛЕНИЕ     На основание чл. 91 ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № РД.02.05-15/07.01.2021 г. на кмета на община Елена ОБЯВЯВА конкурс за длъжността „Директор“ на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ гр. Елена Място на работа - Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ гр....

14.01.2021
Община Елена в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява, че от 14.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”. „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и...

14.01.2021
Община Елена в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява, че от 14.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“. „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в...

12.01.2021
Община Eлена, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004, проект BG05M9OP001-2.004-0015-С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Елена” обявява свободно работно място в Център за ранна интервенция на уврежданията, както следва: 1. Социален работник – 1 по 0,5 бр.; 2. Медиатор – 2 по 0,5 бр.; І. Изисквания към кандидатите: Общи изисквания 1. Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип. 2....

08.01.2021
На 05.01.2021 г. (вторник) от 09:30 часа в зала № 101 в административната сграда на Община Елена на ул. „Иларион Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД.02.05-824 / 14.12.2020 г. на кмета на община Елена за провеждане на търг с тайно наддаване отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост. Обект на публичния търг е имот частна...

14.12.2020
С Решение № 148 / 19.11.2020 г. Общински съвет – Елена е открил процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: магазин с площ от 15 кв. м. разположен в масивна административна сграда намираща се в УПИ III, кв.32 по плана на гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 32, актувана...