Търгове и конкурси


26.03.2021
ОБЩИНА ЕЛЕНА И ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КНИГОИЗДАВАНЕТО И КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2021 ГОДИНА В изпълнение на Правилата за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена, приети с Решение № 40/30.04.2014 г. на Общински съвет – Елена, се обявява настоящият конкурс при следните УСЛОВИЯ: 1. Община Елена подпомага на конкурсен...

23.03.2021
Община Елена обявява работни места по Проект BG05M9OP001-6.002-0063 “Патронажна грижа + в община Елена“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски  съюз чрез Европейски социален фонд за...

23.03.2021
Община Елена обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови услуги в домашна среда по одобрен Проект BG05M9OP001-6.002-0063 “Патронажна грижа + в община Елена“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на човешките...

17.02.2021
Комисия, назначена със Заповед № РД.02.05-31/14.01.2021 г. на кмета на община Елена за приемане на документите на кандидатите за длъжността „Директор“ на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ гр. Елена, в изпълнение на заповедта ОБЯВЯВА: допуска до конкурс за длъжността „Директор“ на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ гр. Елена кандидата: Стилияна Иванова Топалова-Марчовска. Председател:  Христо Захариев Директор на дирекция ХДИРПС

16.02.2021
На 09.02.2021 г. от 09:30 часа в зала № 101 в административната сграда на Община Елена на ул. „Иларион Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисия, назначена с моя Заповед № РД.02.05-33 / 18.01.2021 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Незастроен УПИ ІХ, отреден за индивидуално жилищно строителство, находящ се в...

08.02.2021
ПО ПРОЕКТ „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ЕЛЕНА“ ДОГОВОР BG05M9OP001-2.004-0015-С01, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014 – 2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001- 2.004. И УТВЪРДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪРА ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЛАСИРАНЕТО НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ Е КАКТО СЛЕДВА: 1. За длъжност СОЦИАЛЕН РАБОТНИК: - Цветан Красимиров Николов  ...