Търгове и конкурси


19.05.2022
С Решение № 61 / 28.04.2022 г. Общински съвет  - Елена е открил процедура (търг с тайно наддаване) за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи пакети от по 1 000 (хиляда) броя цигли. Предвид горното и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и ...

17.05.2022
На основание чл. 15, ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от...

16.05.2022
На 10.05.2022 г. (вторник) от 09:30 часа в зала № 101 в административната сграда на Община Елена на ул. „Иларион Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД.02.05-211 / 18.04.2022 г. на кмета на община Елена за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на за срок до 10 (десет) години на имот – частна общинска собственост,...

13.05.2022
РАЗПОРЕЖДАМ: I. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, частна общинска собственост на Община Елена, за срок до 10 години, считано от започване на стопанската 2022-2023 година.

04.05.2022
Открит конкурс с предмет „Маркиране, сортиментиране на дървесина на корен, проектиране на технологични просеки необходими за изграждането на временни извозни пътища и изготвяне на сортиментна/и ведомост/и, карнет-опис и технологичен план за подотдели“, съгласно Заповед №РД.02.05-289/04.05.2022 г. на Кмета на Община Елена, по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването...

19.04.2022
С Решение № 44 / 31.03.2022 г. Общински съвет Елена е открил процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, а именно: 1. Ниво 2 (две) с площ от 102,30 кв.м, от поземлен имот представляващ самостоятелен обект на две нива с идентификатор 27190.501.208.1.1, разположен на етаж - 1 в сграда с идентификатор 27190.501.208.1, с административен адрес...