Търгове и конкурси


11.09.2023
На 04.09.2023 г. (понеделник) от 10:30 часа в зала № 101 в административната сграда на Община Елена на ул. „Иларион Макариополски” № 24 в гр. Елена, се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-567 / 15.08.2023 г., изменена със Заповед № РД.02.05-627 / 30.08.2023 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:...

11.09.2023
На 04.09.2023 г. (понеделник) от 09:30 часа в зала № 101 в административната сграда на Община Елена на ул. „Иларион Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД.02.05-568 / 15.08.2023 г. на кмета на община Елена, изменена и допълнена със Заповед № РД.02.05-628 / 30.08.2023 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на за срок...

11.09.2023
На 05.09.2023 г. от 10:00 часа в зала № 101 в административната сграда на Община Елена на ул. „Иларион Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД.02.05-569 / 15.08.2023 г., частично изменена със Заповед № РД.02.05-626 30.08.2023 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи– частна общинска собственост на община Елена, а именно:...

08.09.2023
На 05.09.2023 г. от 10:00 часа в зала № 101 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисия в състав: Председател: Членове: назначена със Заповед № РД.02.05-569 / 15.08.2023 г., частично изменена със Заповед № РД.02.05-626 / 30.08.2023 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в землищата на с. Илаков...

07.09.2023
Община Eлена, в качеството си на бенефициент по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014- 2021, обявява процедура по подбор на персонал в Център за подкрепа на бизнеса в община Елена, както следва: 1. Специалист маркетинг – 1 бр.; І. Изисквания към кандидатите: Общи изисквания: 1. Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип и...

24.08.2023
На 23.08.2023 г. от 10:00 часа в зала № 101 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-502 / 24.07.2023 г., за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски земи, частна общинска собственост на община Елена, за срок до 10 години, считано от започване на стопанската 2023...