Реализирани


21.12.2021
Проектът бе реализиран в периода 16 май 2019 г. - началото на 2021 г.,  финансиран  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. По проекта са изпълнени строително и монтажни работи на обекти / строежи: “Реконструкция и...

02.11.2021
В периода юни – септември 2021 година  бе реализиран проект „Кът за отдих в с. Беброво“   по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.“ на тема „Обичам природата -  и аз участвам“. Благоустроено е дворното пространство пред кметството, монтирани са  беседка и бетонови пейки – 8 броя, поставени са 2 броя маси с пейки за пикник и 6 кошчета за отпадъци. Закупени и...

02.11.2021
В периода юни – септември 2021 година  бе реализиран проект „Всички заедно да обособим зона за отдих сред зеленина  в село Буйновци“ по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.“ на тема „Обичам природата -  и аз участвам“. Благоустроено е дворното пространство пред кметството, монтирани са  беседка и бетонови пейки – 8 броя, поставени са 2 броя маси с пейки за пикник и...

02.11.2021
В периода юни – септември 2021 година  бе реализиран проект „Озеленяване и благоустрояване на дворно пространство около сградата на кметство село Блъсковци“ по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.“ на тема „Обичам природата -  и аз участвам“. Благоустроено е дворното пространство пред кметството, монтирани са  беседка и бетонови пейки – 8 броя, поставени са 2 броя маси с пейки за пикник и...

02.11.2021
В периода юни – септември 2021 година  бе реализиран проект „Нашето село – чисто и зелено“ в село Палици  по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам“. Благоустроено е дворното пространство пред кметството, монтирани са  беседка и бетонови пейки – 8 броя, поставени са 2 броя маси с пейки за пикник и 6 кошчета за...

02.11.2021
В периода юни – септември 2021 година  бе реализиран проект „Нашето село – китно и зелено“ в село Костел  по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам“. Благоустроено е дворното пространство пред кметството, монтирани са  беседка и бетонови пейки – 8 броя, поставени са 2 броя маси с пейки за пикник и 6  кошчета за...