Заповеди
17.08.2022
Постъпило е заявление от К. Г. К. с постоянен адрес: гр. *******, ул. „******“ № ******, за закупуване на поземлен имот с идентификатор 83171.122.200 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шилковци, община Елена, с площ от 356 кв.м., актуван като частна общинска собственост с АОС № 1513 / 02.02.2022 г., вписан в Служба по вписванията при РС -  Елена, акт № 167, том...