Заповеди


04.05.2022
В изпълнение на чл. 8, ал. 3, т. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), във връзка с Докладна записка с вх. № РД.02.15-39 / 25.03.2022 г. от кметски наместник на с. Бойковци, комисия назначена със Заповед № РД.02.05-185 / 01.04.2022 г. на кмета на общината на 06.04.2022 г. извърши проверка на място за установяване наличието и състоянието...