Текущи проекти

Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 година
14.09.2020
От 8 септември 2020г. започна изпълнението на проект на община Елена по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ Програмата е финансирана от националния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане и е част от пакета мерки на държавата за подкрепа на най-уязвимите граждани в условията на обявената извънредна ситуация в страната. Финансовата помощ от държавния бюджет в размер на 6 612 лв. е за осигуряване на топъл обяд на 60 лица. Това е максималният брой потребители от града и селата, съгласно договора с АСП, които могат да се включат в социалната услуга, ако...

Проект „Обособяване на привлекателна зона за отдих в село Чакали“
08.07.2020
Проект „Обособяване на привлекателна зона за отдих в село Чакали“ получи финансиране от 10 000 лв. в конкурса „Обичам природата и аз участвам“ проведен от Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. В периода от 1 юли до 30 ноември 2020г. ще бъде облагородено дворното пространство пред сградата на кметството, ще бъде обособен кът за отдих с беседка, пейки, кошчета за отпадъци, ще бъдат оформени цветни градини със засаждане на декоративни вечно зелени храсти и рози, ще бъдат засадени и широколистни дървета.

Проект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Елена“
30.04.2020
На 21 април 2020г. община Елена подписа договор за изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Елена“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ . Срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца, а предоставената безвъзмездна помощ е в размер на 1 578 611,60 лв. Депото за битови отпадъци е с площ 23 488 кв.м, намира се в местността Поп Сотиров гроб и е с преустановена експлоатация от 30.IX.2016 г. Проекта предвижда рекултивация в рамките на замърсяването, като основната задача е да се постигне възстановяване компонентите на околната среда,...

Национална програма „ Предоставяне на грижи в домашна среда“
09.04.2020
От 1 април 2020 г. по Национална програма „ Предоставяне на грижи в домашна среда“ община Елена назначи 17 домашни помощници. Договорът с Агенцията по заетостта е за 24 работни места на 4 – часова дневна заетост. Домашните помощници ще обслужват 24 потребители за срок от девет месеца. Асистентската подкрепа е към лица, отговарящи на условията на програмата – да са с 80-89,99 % степен на трайно намаление на работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ. Условие е също потребителите да са навършили 65 години, живеят самотно и/или нямат близки, които да им оказват подкрепа или...

Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“
10.07.2019
Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ се изпълнява по оперативна програма Развитие на човешките ресурси, стартира на 1 юли 2019 и приключва на 1 октомври 2020г. като стойността му е 333 749, 26 лв. Бенефициент е община Стражица, а общините Елена, Лясковец и Златарица са партньори. Целта на проекта е да се въведе иновативна форма за представяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и в четирите общини. С изпълнението му се осигуряват адекватни медицински грижи от наетите за целта специалисти. Предоставяните здравни грижи предотвратяват риска от инвалидизиране и постъпване на потребителите в старчески домове или...

Реконструкция и рехабилитация на ул.“Възрожденска“ и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена по ПРСР
21.05.2019
  Договорът за изпълнение на проекта е сключен на 16.05.2019 г., като срокът за изпълнение е 36 месеца. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 615 915,22 лв. Основната дейност по реконструкцията и рехабилитацията на ул.“Възрожденска“ и тротоарите към съществуващите улици в гр. Елена, ще бъде съпътствана от дейности по строителен и авторски надзор и консултантски услуги по управление на проекта. Подобекти по проекта: 1: Реконструкция на ул. „Възрожденска” - гр. Елена, вкл. тротоари; 2: Реконструкция и рехабилитация на тротоари към ул. „Крайбрежна“, ул. „Мир“, ул. „Костовска“, ул. „Оборище“, ул. „Опълченска“, ул. „Кършовска“, ул. „Спортист“, ул. „Църковна“, ул. „Кокиче“ и ул. „Стара планина“ в...