Съобщения за местни данъци и такси

Списък на длъжници 05.02.2020 година
05.02.2020

Списък на длъжници 09.08.2019 година
09.08.2019

Списък на длъжници 09.08.2019 година
09.08.2019

Списък на длъжници 08.07.2019 година
08.07.2019

Списък на длъжници 13.05.2019 година
13.05.2019

Списък на длъжници 08.04.2019 година
08.04.2019
СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс   Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ на община Елена, стая 119 за връчване на Акт за установяване на задължения.   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32 ал.6 от ДОПК, съответният документ, ведно със съобщението      ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.       Настоящият списък е в сила за периода от 08.04.2019 г. до...