НОВИНИ15.01.2021
ОБЯВЛЕНИЕ     На основание чл. 91 ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № РД.02.05-15/07.01.2021 г. на кмета на община Елена ОБЯВЯВА конкурс за длъжността „Директор“ на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ гр. Елена Място на работа - Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ гр....

12.01.2021
Уважаеми жители на Община Елена, На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл.29, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена, кметът на общината, инж.Дилян Млъзев, отправя покана към местната общност за обсъждане на Проекта  на бюджета...


07.01.2021
На 7 януари преди 165 години в град Елена се ражда Стоян Михайловски – едно от големите имена на нашата литературна класика. Великият еленчанин е сред ярките представители на критическия реализъм в българската литература, който е немислим без неговото оригинално сатирично-изобличително творчество. Майстор е на баснята и епиграмата, неговите статии са най-блестящите примери на родната публицистика. Пише стихове и проза, философски трактати, създава драми, а...