Текущи проекти


27.07.2022
На 16.02.2022 г. Община Елена  сключи  договор за изпълнение на проект „От компостиране към нулеви отпадъци - въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център на община Елена“  по  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца, считано от датата на подписването му, а  безвъзмездна финансова помощ (БФП)...

04.01.2022
На 01.12.2015 година между Министерство на труда и социалната политика и Агенция за социално подпомагане бе сключен договор по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме 2015“ – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година. Утвърдени бяха 82 общини от 28-те области на страната, в т.ч. и община Елена, която на 11.12.2015 година подписа партньорско споразумение за изпълнение. Целта на проекта...

08.12.2020
Проектът има за цел да се предостави подкрепа на деца в най - ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната...

30.04.2020
На 21 април 2020г. община Елена подписа договор за изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Елена“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ . Срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца, а предоставената безвъзмездна помощ е в размер на 1 578 611,60 лв. Депото за битови отпадъци е с площ 23 488...

11.09.2018
  Договорът за изпълнението на проекта е подписан на 05.09.2018г. Общата стойност на проекта е 1 411 343 евро, а продължителността е 36 месеца. Водеща е община Елена, а партньор е община Меджидия (Румъния). За община Елена са заложени дейности за възстановяване на изгорялото училище в центъра на града и превръщането му в художествена галерия с информационен център. В полуприземния етаж ще има модерни депа и...

24.10.2016
  В обавения първи прием със срок 31 май 2016 г. „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“ кандидатства пред Министерство на земеделието и храните за финансиране и изпълние на Сратегия за водено от общностите местно развитие. Съгласно споразумение с МЗХ №РД.50-140 от 21.10.2016г. сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ изпълнява Стратегия за ВОМР на стойност 1 955 830 лв.