Бюджет 201923.09.2020
Решение № 116 / 27.08.2020 г. относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2019 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2019 г., отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2019 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2019 г. (изтегли приложение №1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение...

13.04.2020
Тримесечен отчет за касово изпълнение към 31.12.2019 г. Обяснителна записка - капиталови разходи Обяснителна записка - СЕС Обяснителна записка - МДТ Обяснителна записка - бюджет Отчет капиталови разходиОтчет капиталови разходи по обекти15.01.2020
Месечен отчет Месечен отчет - ДЕС Месечен отчет - ДМП Месечен отчет - К33 Месечен отчет - КСФ Месечен отчет - РА Справка просрочия