Обявления


13.05.2022
         На основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава на заинтересованите, че с Решение № 68/28.04.2022 година от Протокол № 5/28.04.2022 година на Общински съвет - гр. Елена е одобрен проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура - разширение на клон „В“ на въздушна мрежа ниско напрежение (ВМНН) към ТП „Долни Марян“...

13.05.2022
                На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава на заинтересованите, че е изработен Проект за подробен устройствен - Парцеларен план за трасе на линеен обект – външно кабелно Ел захранване НН на имот с идентификатор № 83452.512.1 по КККР с. Шубеци. Трасето е с начална точка МТП „Шубеци“ на съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) от ВЕЛ „Буйновци“ в...

13.05.2022
   На основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава на заинтересованите, че с Решение № 67/28.04.2022 година от Протокол № 5/28.04.2022 година на Общински съвет - гр. Елена е одобрен проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура - трасе на подземен кабел 20 кV от нов БКТП в имот с идентификатор 27190.300.1...

13.05.2022
         На основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава на заинтересованите, че с Решение № 65/28.04.2022 година от Протокол № 5/28.04.2022 година на Общински съвет - гр. Елена е одобрен проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура - трасе на кабелното ел. захранване на приемо-предавателната станция № VT 5392_C/Durlevci, находяща се в...

13.05.2022
         На основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава на заинтересованите, че с Решение № 66/28.04.2022 година от Протокол № 5/28.04.2022 година на Общински съвет - гр. Елена е одобрен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура - трасе на въздушна мрежа ниско напрежение (ВМНН) 1 кV за захранване на имот с...