Обявления
16.12.2020
Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000211 „Твърдишка планина“. Защитената зона е разположена в землищата на  с. Стеврек, община Антоново, област Търговище, с. Беброво, с. Бойковци, с. Брезово, с. Буйновци, с. Валето,...


14.10.2020
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-670/14.10.2020 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП - План за дворищна регулация) за парцел VІІІ-27, парцел ХІа-30а и парцел ХІ-30 в кв. 17 по плана на с. Константин - поставяне на неприложени дворищнорегулационни линии към...

14.10.2020
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-669/14.10.2020 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия ПР на с. Константин (Подробен устройствен план - План за улична регулация) за парцел VІІІ-27, парцел ХІа-30а и парцел ХІ-30 в кв. 17 - изменение на улична регулация между О.Т....