Обявления


26.08.2022
Инвестиционно предложение: Реконструкция на общински път VTR1074 / II-53, Елена-Беброво/ Марян - Костел - Зеленик, от км 6+530 до км 8+032, община Елена

12.08.2022
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-544 / 11.08.2022 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи проект за частично изменение на действащ ПРЗ (ПУП - План за улична регулация) - изменение на улична регулация между О.Т. 280А-281А в зоната на УПИ ХІ-329 в кв....

12.08.2022
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-545 / 11.08.2022 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи Частичен Подробен устройствен план - План за регулация в зоната на имот с идентификатор 77445.401.3 по КККР с. Христовци, като уличната регулационна линея да се постави по фасадите...

10.08.2022
                На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава на заинтересованите, че е изработен Проект за подробен устройствен - Парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелна линия СрН 20 кV за захранване на нов БКТП в имот с идентификатор № 27190.103.10 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена. Трасето е с начална точка нов...

20.07.2022
                На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава на заинтересованите, че е изработен Проект за подробен устройствен - Парцеларен план за трасе на линеен обект – въздушно кабелно ел. захранване на шест имота (УПИ), образувани от имот с идентификатор 27190.103.40 (частна собственост) по КККР от съществуващ ТП № 10 в имот с идентификатор 27190.103.77, с НТП „Гори...

20.07.2022
                На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава на заинтересованите, че е изработен Проект за подробен устройствен - Парцеларен план за трасе на линеен обект – удължение на уличен водопровод ф 90 мм за захранване на шест имота (УПИ), образувани от имот с идентификатор 27190.103.40 (частна собственост) по КККР на неурбанизираната територия на землище гр. Елена по...