Конкурси и подбор


23.05.2022
ОБЯВЛЕНИЕ Община Елена обявява свободно работно място за длъжността Инспектор „Контрол по строителството“ 1. Кратко описание на длъжността Инспектор „Контрол по строителството“: - Упражнява контрол по прилагане на устройствени планове, одобрените инвестиционни проекти и разрешения за строеж, определените строителни линии и нива, както и спазване на действащите нормативни актове по устройство на територията, на основание чл. 223 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както следва: а. спира незаконни...

23.05.2022
ОБЯВЛЕНИЕ Община Елена обявява свободно работно място за длъжността „Служител по информационната сигурност и електронните услуги“ 1. Кратко описание на длъжността „Служител по информационната сигурност и електронните услуги“ по длъжностна характеристика: - Ръководи дейностите, свързани с постигане на мрежова и информационна сигурност на администрацията в съответствие с нормативната уредба, политиките и целите на общината като взаимодейства със звената за информационно осигуряване и за вътрешен одит. - Участва в...

29.11.2021
ОБЯВЛЕНИЕ Община Елена обявява свободно работно място за длъжността Инспектор „Контрол по строителството“ 1. Кратко описание на длъжността Инспектор „Контрол по строителството“: - Упражнява контрол по прилагане на устройствени планове, одобрените инвестиционни проекти и разрешения за строеж, определените строителни линии и нива, както и спазване на действащите нормативни актове по устройство на територията, на основание чл. 223 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както следва: а. спира незаконни...

29.11.2021
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД      На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, във връзка с чл. 1, ал. 3, чл. 20, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 12, т. 7, чл. 31, чл. 32 и...

29.11.2021
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУКОВЕЦ“ ЕООД      На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, във връзка с чл. 1, ал. 3, чл. 20, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 12, т. 7, чл. 31, чл. 32 и чл....

02.11.2021
Съгласно чл. 12, ал. 2, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), звено за вътрешен одит задължително се изгражда в общините, чийто бюджет надхвърля 10 млн. лв. Числеността на звеното е определена в чл. 14, ал. 2 от ЗВОПС, според който вътрешният одит в общините се осъществява най-малко от двама вътрешни одитори, включително ръководителя на вътрешния одит. Съгласно чл. 19, ал....