Конкурси и подбор


17.11.2022
На основание чл. 91 ал. 1 от Кодекса на труда, Община Елена ОБЯВЯВА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“ - ГР. ЕЛЕНА С Решение № 135/29.09.2022 г. Общински съвет Елена създаде Общинско предприятие „Благоустрояване“ - гр. Елена и утвърди правилник за организацията и дейността му. С оглед това, Община Елена организира конкурс за избор на директор на предприятието. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА, КАКТО СЛЕДВА: А....

01.11.2022
На основание чл. 91 ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед № РД.02.05 – 801 / 25.10.2022 г. на кмета на община Елена ОБЯВЯВА конкурс за длъжността „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР” при Община Елена. 1.    Кратко описание на длъжността „Вътрешен одитор“ по длъжностна характеристика:     Планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния...

01.11.2022
ЗАПОВЕД № РД.02.05-792 Елена, 20.10.2022 г. Съгласно чл. 12, ал. 2, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), звено за вътрешен одит задължително се изгражда в общините, чийто бюджет надхвърля 10 млн. лв. Числеността на звеното е определена в чл. 14, ал. 2 от ЗВОПС, според който вътрешният одит в общините се осъществява най-малко от двама вътрешни одитори, включително ръководителя на вътрешния...

30.09.2022
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, и чл. 24, т. 12 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества Община Елена обявява конкурс за избор на управител на...

30.09.2022
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, във връзка с чл. 1, ал. 3, чл. 20, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 12, т. 7, чл. 31, чл. 32 и чл. 37, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и...

23.05.2022
ОБЯВЛЕНИЕ Община Елена обявява свободно работно място за длъжността „Служител по информационната сигурност и електронните услуги“ 1. Кратко описание на длъжността „Служител по информационната сигурност и електронните услуги“ по длъжностна характеристика: - Ръководи дейностите, свързани с постигане на мрежова и информационна сигурност на администрацията в съответствие с нормативната уредба, политиките и целите на общината като взаимодейства със звената за информационно осигуряване и за вътрешен одит. - Участва в...