Социални заведения

Домашен социален патронажДомашният социален патронаж в град Елена е разкрит през 1985 г. В началото кухненския блок се помещава в бившето Начално училище. От 1987 г. ДСП е настанен в бившата къща на д-р Чуканов, закупена за нуждите на Общината с адрес град Елена, ул. Архитект Миланов №3. Най-голям обхват патронажът има през периода 1989-1993 г. Услугите му са се ползвали ежедневно от над 140 абоната. Районът на обслужване достига на изток до с. Константин, а на запад до с. Средни колиби. Персоналът на ДСП е достигал до 40 души в това число щат за медицинска сестра и медицински фелдшер.
Към януари 2014 г. щатният персонал включва 13 лица в това число: управител, социален работник, касиер-домакин, главен готвач, помощник-готвач, четирима разносвачи на храна, две санитарки, двама шофьори. Капацитетът на патронираните лица е 100 души. Храната се приготвя до 10.00 ч. по изготвено седмично меню и се разсипва в сифиртаси, които са индивидуални за всеки потребител. От 10.30 ч. до 13.00 ч. колите развозват храната с два автомобила марка УАЗ и ФИАТ. Обслужват се два района: градски маршрут - град Елена и съставните улици и селски маршрут - селата Руховци, Марян, Долни Марян, Граматици, Костел, Палици, Бялковци, Беброво и Константин. Обслужваните потребители към януари 2014 г. са 80 души.
Домашният социален патронаж в Елена предоставя социални услуги по домовете, свързани с доставка на храна, поддържане на лична хигиена и хигиена на жилищните помещения, обитавани от потребителя, съдействие за снабдяване с технически средства на потребители с увреждания, съдействане за явяване на ТЕЛК, битови услуги и др.
Телефон за връзка: 06151/7163


Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Надежда” с. Илаков рът

Домът се намира на 10 км от град Елена. Той е открит през 1959 г. в сградата на бивш родилен дом. Първоначално е разкрит само за девойки, но в последствие става и за момчета. През 1975 година е построена нова триетажна сграда, в която и до днес се намират администрацията на заведението, три спални, занималня и сервизни помещения. През 1982 год. със средства на Община Елена е изградено локално парно. През 1984 г. двете сгради са свързани чрез топла връзка, в която се оформя дневна и занималня за домуващите. През 2006 год. е изградена Нова пристройка към останалата част на сградата. В нея се намират кухненските помещения, спални и занималня за най-малките деца.
Към днешна дата капацитетът на Дома е 55 бр., но в момента домуващите са 49 бр. Децата са на възраст от 8 до 18 г. – 15 бр. и над 18 години - 34 броя; 22 са момичетата, а момчетата 27 броя. Единадесет от младежите посещават ПУ „Иван Вазов” в с.Ново село, а 19 от децата са ученици в ПУ „Св. Теодосий Търновски” гр. Велико Търново - две паралелки се намират в сградата на ДДМУИ „Надежда”, а другата в Дневен център град Елена. Има и две деца, които са ученици в двете масови училища в града – НУ „Иларион Макариополски” и СОУ „Иван Момчилов”. Девет от децата след училище ползват и услугата Дневен център в град Елена.
В началото на всяка година се прави план за мероприятията през годината. Празнуват се всички християнски празници, през лятото се правят излети до с. Мийковци на барбекю и Христовския водопад. На всяко тримесечие се празнуват рождените дни на родените през съответния период.
Персоналът на Дома в по-голямата си част е от град Елена и работи по утвърден 24 часов график. Общата численост на работещите в институцията е 38,5 бройки. 
ДДМУИ „Надежда” е част от проекта „Детство за всички” на ДАЗД, който е свързан с деинституализацията – извеждане на децата и младежите от институциите и приемането им в ЦНСТ и Защитено жилище.
Контакти: тел./факс: 06151/52-45 Електронна поща: ilakov_rat@abv.bg


Защитено жилище с. Илаков рътЖилището е открито по програма ФАР 2005; Проект BG 2005/017-353.01.02 на 28.10.2008г. Проектът продължава до 31.05.2009 г., след което преминава на държавна делегирана дейност. Подробна информация - тук

Жилището е с капацитет 8 души и 5 щата персонал. Екипът се състои от управител/психолог, двама социални работници, мед. сестра и трудотерапевт.
Цели - Интегриране в социума.
Мисия - Затвърждаване на навици и умения за справяне в реалния живот.
Ценности – Развитие на личността и придобиване на личностни качества.
Защитено жилище с. Илаков рът предоставя следните услуги: консултиране, дневна грижа, рехабилитация, терапия, ориентиране, информиране и обучение, групова работа, индивидуална работа, работа на терен, помощ в домакинството, социални услуги, ресурсно подпомагане, образование/обучение
Потребителите на ЗЖ участват редовно в изложби, концерти и др. културни мероприятия.
Ежегодно се организират екскурзии в различни точки на страната. Досега са посетени: гр. Варна; гр. Трявна; с. Чифлика; с. Вонеща вода и др.
Телефон за връзка: 06151/6097

Дневен център за деца и младежи с уврежданияДневния център за деца и младежи с увреждания първоначално е създаден по програма ФАР през 2007г. Откриването на Дневен център за деца с ментални увреждания се състоя на 25 юли 2007 г. Програмата приключи в края на септември 2007 г. В трите месеца до края на 2007 г. Общинският съвет прие решение дейността да се субсидира от Общината. Своевременно през лятото на 2007 г. бе  предложено от Общинския съвет по нормативна процедура Дневния център да продължи дейността като делегирана държавна дейност. Тъй като още от самото начало имаше потребители на възраст над 18 години и поради факта, че няма друга дневна грижа за хора със специфични потребности в Общината, предложението бе за Дневен център за деца и младежи с увреждания. Със Заповед № 5/08.01.2008г. на АСП, респективно МТСП е открит Дневен център за деца и младежи с увреждания като делегирана държавна дейност, считано от 01.01.2008г. Услуги се извършват както на деца и младежи с ментални увреждания, така и на деца и младежи, които имат само физически увреждания. През 2011 г. са извършвани рехабилитационни услуги на 5 деца и една девойка, които имат физически увреждания и нямат ментални увреждания.

Целта е Дневният  център за деца и младежи с увреждания да допринесе за задоволяване на социалните, медицинските и образователни потребности на децата и младежите с интелектуални затруднения и физически увреждания в общината и да доведе до подобряване качеството на техния живот, и до социалната им интеграция и адаптация. Ние се грижим за потребителите по индивидуални планове. Дългосрочната цел е социалната им интеграция и адаптация. Всеки потребител е различен с индивидуалните си здравословни проблеми, а целта е да приемаме различните  като равноправна част от обществото. Една от целите ни е да възпитаме толерантност – както между децата и младежите с различни увреждания, така и на обществеността към хората с увреждания. Дневният  център осигурява включваща, приемаща и стимулираща  развитието среда за деца и младежи с интелектуални затруднения и физически увреждания.Центърът насърчава и подкрепя социалното, емоционалното, образователното и културното развитие на всеки потребител в стремеж да развие потенциала си и да бъде ценен участник в общността. В Центъра се извършват следните дейности:

  •     Цялостно обслужване на децата и младежите през деня
  •     Възпитателна дейност, включваща трудотерапевтични занимания
  •     Логопедична дейност
  •     Психологична дейност
  •     Рехабилитационна дейност
  •     Подпомагане учащите в образователния процес
  •     Организация на свободното време и личните контакти
  •     Консултиране и подпомагане на родителите и техните родителски умения като ко-терапевти
  •     Хранене – обяд и следобедна закуска
  •     Организиран транспорт по превозване на потребителите от дома им до Дневния център и обратно

Ползването на услугите в Дневния център става след издаване на направление от Отдел закрила на детето към  Общинска дирекция за социално подпомагане за деца до 18 годишна възраст, респективно заповед на Дирекцията за младежи над 18 годишна възраст. Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмена молба по настоящия си адрес съответно до директора на дирекция "Социално подпомагане" - за социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности. Към молбата се прилагат:

1. копие от документ за самоличност;

2. копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;

3. копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова.

За деца до 18 години и за учащи се, но не повече от 20 години услугите са безплатни. Младежите над упоменатата възраст заплащат такса в размер на 30% от личните си доходи (чл.2, ал.1, т.7 от Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от Републиканския бюджет).

През услугите на Дневния център са преминали 67 потребители. Понастоящем има записани по регистър 31 потребители при капацитет 36 места.

В Дневния център работи екип от 13 бр. специалисти и помощен персонал – ръководител/социален работник, психолог/ социален работник, 2 специални педагози, логопед (на граждански договор), 1 рехабилитатор, 2 възпитатели, 1 медицинска сестра, 1 хигиенист, 1 домакин-касиер ,1 шофьор-работник поддръжка и 1 огняр-детегледач. Сградата е обзаведена така, че средата да бъде близка до семейната обстановка. Разполага с три  зали за групови занимания, компютри с интернет-достъп, специализирани кабинети – на психолога, на логопеда, рехабилитационна, трапезария, трудотерапия по готварство и зала с уреди, подпомагащи психо-моторното и физическо развитие на децата и младежите, сух басейн.По списъчен състав служителите са 14бр. като незаети са 1бр. логопед, 1бр. социален работник.

Всички потребители са включени в системата на образованието - било то – детска градина, масови училища или помощни училища.

Всяка година освен традиционните грижи и занимания децата и младежите участват в  изложби с валентинки и мартеници, в обявените конкурси за деца по различни поводи – 1-ви март, Велик ден, празника на гр. Елена, в различни културни мероприятия – концерти, 1-ви юни – ден на детето и др.Специално внимание се отделя по организиране свободното време на децата с различни мероприятия – на река  с. Мийковци, ,даване на обяд в ресторант, посещения на атракции, басейн, театър, концерти, екскурзии, барбекю в двора или на излети, празнуване на рождени дни с торта.


Клуб на пенсионераАдрес: гр. Елена, ул. Иларион Макариополски №5
телефон: 0876 030 994
Председател: Стефка Костадинова